ipu-ipo

  • en a violent windstorm of limited extent characterised by an inward spiral motion of the air

    Makalipas ang kalahating oras, isang ipu-ipo ang bumunot sa isang malaking puno at inihagis ito sa ere.

    Half an hour later, a whirlwind snapped off an enormous tree and flung it through the air.

  • Malamang, walang sinuman sa atin ang mangangailangang umilag sa isang punong inihagis sa atin ng ipu-ipo.

    Most likely, none of us will need to dodge a tree trunk tossed at us by a tornado.

Less frequent translations

whirl · swirl

Makalipas ang kalahating oras, isang ipu-ipo ang bumunot sa isang malaking puno at inihagis ito sa ere.

Half an hour later, a whirlwind snapped off an enormous tree and flung it through the air.

LDS

Malamang, walang sinuman sa atin ang mangangailangang umilag sa isang punong inihagis sa atin ng ipu-ipo.

Most likely, none of us will need to dodge a tree trunk tossed at us by a tornado.

LDS

“Yamang hangin ang kanilang inihahasik, ipu-ipo naman ang kanilang aanihin.”

“For it is wind that they keep sowing, and a storm wind is what they will reap.”

jw2019

Kung ibabalibag ng ipu-ipo ang isang malaking puno sa kama ninyo sa gabi, malamang na gugustuhin ninyong malaman ito nang maaga.

If a tornado were going to hurl an enormous tree trunk onto your bed during the night, you’d probably want to know ahead of time.

LDS

Mula sa nakatatakot na ipu-ipo, ang Diyos ngayon ay nagsalita para sa kaniyang sarili, makapangyarihang pinatutunayan ang kaniyang pagiging makapangyarihan-sa-lahat.

Out of a fear-inspiring windstorm, God now speaks for himself, powerfully confirming his almightiness.

jw2019

22 Dahil masdan, at narito, ang apaghihiganti ay mabilis na darating sa hindi maka-Diyos gaya ng ipu-ipo; at sino ang makatatakas dito?

22 For behold, and lo, avengeance cometh speedily upon the ungodly as the whirlwind; and who shall escape it?

LDS

Tulad ng leon sa gubat, tulad ng nakapapasong hangin sa ilang, kasabay ng mga karo na parang ipu-ipo, gayon darating ang tagapuksa ni Jehova.

As a lion out of his thicket, as a searing wind through the wilderness, with chariots like a storm wind, so will Jehovah’s executioner come.

jw2019

Darating siyang gaya ng apoy —mga karo ng ipu-ipo na magpapadama ng galit niya laban sa lahat ng masuwayin, na lubhang mapusok at may ningas ng apoy.

Against his enemies he will come as a very fire —storm-wind chariots paying back his anger against all disobedient flesh, with sheer rage and flames of fire.

jw2019

Panghawakan ang mga bagay na ito at huwag manginig ang inyong mga tuhod o kasu-kasuan, ni manlupaypay ang inyong puso; kung magkagayo’y ano pa ang magagawa ng mga lindol, digmaan at ipu-ipo?

Lay hold of these things and let not your knees or joints tremble, nor your hearts faint; and then what can earthquakes, wars and tornadoes do?

LDS

Binanggit niya ang isang banal na kasulatan mula sa mahalagang talaang sinarhan ni Moroni at ibinigay kay Propetang Joseph, na nagpaalala sa amin na bato ang pangako ng ebanghelyo kapag may bagyo at ipu-ipo, hindi payong.

He quoted a scripture from the precious record that Moroni had sealed up and then brought forth to the Prophet Joseph, reminding us that the gospel promises us a rock in the storms and whirlwinds, not an umbrella:

LDS

Dapat matutuhan ng tao ang pagpapakumbaba na itinuro kay Job nang tanungin siya ni Jehova mula sa ipu-ipo: “Matatali mo ba ang pagkakaumpukan ng mga bituin na Pleyade, o makakalagan mo ba ang tali ng mga bituin na Orion?

Man must learn the humility that Job was taught when Jehovah asked him out of the windstorm: “Can you fasten the harness of the Pleiades, or untie Orion’s bands?

jw2019

24 Masdan, ang apaghihiganti ay madaling darating sa mga naninirahan sa mundo, isang araw ng poot, isang araw ng pagsunog, isang araw ng kapanglawan, ng bpagtangis, ng pagdadalamhati, at ng pananangis; at gaya ng isang ipu-ipo ito ay darating sa balat ng lupa, wika ng Panginoon.

24 Behold, avengeance cometh speedily upon the inhabitants of the earth, a day of wrath, a day of burning, a day of bdesolation, of cweeping, of mourning, and of lamentation; and as a whirlwind it shall come upon all the face of the earth, saith the Lord.

LDS

The most popular queries list: 1K, ~2K, ~3K, ~4K, ~5K, ~5-10K, ~10-20K, ~20-50K, ~50-100K, ~100k-200K, ~200-500K, ~1M

Say hello

Find us at the office

Overmann- Mucha street no. 55, 74667 Papeete, French Polynesia

Give us a ring

Juanfrancisco Develder
+76 987 423 417
Mon - Fri, 8:00-17:00

Reach out