Google sử dụng cookie và dữ liệu để:

  • Cung cấp và duy trì các dịch vụ, như theo dõi tình trạng ngừng hoạt động và ngăn chặn thư rác, hành vi lừa đảo cũng như hành vi lạm dụng
  • Đo lường mức độ tương tác của người xem và số liệu thống kê của trang web để hiểu cách dịch vụ của chúng tôi được sử dụng

Nếu bạn đồng ý, chúng tôi cũng sẽ sử dụng cookie và dữ liệu để:

  • Cải thiện chất lượng dịch vụ của chúng tôi và phát triển dịch vụ mới
  • Cung cấp quảng cáo và đo lường hiệu quả của quảng cáo
  • Hiển thị nội dung phù hợp với bạn (tùy thuộc vào chế độ cài đặt của bạn)
  • Hiển thị quảng cáo được cá nhân hóa hoặc quảng cáo chung chung (tùy thuộc vào chế độ cài đặt của bạn) trên Google và trên web

Đối với nội dung và quảng cáo không được cá nhân hóa, loại nội dung và quảng cáo bạn nhìn thấy có thể tùy thuộc vào các yếu tố như nội dung bạn đang xem và vị trí của bạn (việc phân phát quảng cáo dựa trên vị trí khái quát). Nội dung và quảng cáo được cá nhân hóa có thể dựa trên những yếu tố đó và hoạt động của bạn như nội dung bạn tìm kiếm trên Google và video bạn xem trên YouTube. Nội dung và quảng cáo được cá nhân hóa bao gồm kết quả và nội dung đề xuất phù hợp hơn, trang chủ YouTube phù hợp với bạn, quảng cáo phù hợp với mối quan tâm của bạn, v.v.

Nhấp vào “Tùy chỉnh” để xem các tùy chọn, bao gồm các chế độ kiểm soát dùng để từ chối việc sử dụng cookie cho mục đích cá nhân hóa và thông tin về các chế độ kiểm soát ở cấp trình duyệt dùng để từ chối một số hoặc tất cả cookie dành cho mục đích sử dụng khác. Bạn cũng có thể truy cập g.co/privacytools bất kỳ lúc nào.

Say hello

Find us at the office

Overmann- Mucha street no. 55, 74667 Papeete, French Polynesia

Give us a ring

Juanfrancisco Develder
+76 987 423 417
Mon - Fri, 8:00-17:00

Reach out