Ëéͧʹ·¹Ò à¡ÁËØé¹ ÍÒËÒÃÊÁͧ ἧ˹ѧÊ×Í ¤Åѧ¡ÃзÙéà¡èÒ
¡ÃзÙé Bookmark ¡Ô¨¡ÃÃÁ PANTIP »ÃСÒÈ¢ÒÂÊÔ¹¤éÒ »¯Ô·Ô¹¢èÒÇ LINKS
¤Åѧ¡ÃзÙéà¡èÒ

ANNOUNCE àªÔ­ÊÁÒªÔ¡·Ø¡·èÒ¹ ¤ÅÔ¡·Õè àÅ×Í¡¡ÃзÙé´Õæ ÁÕÊÒÃйèÒʹ㨠¨Ò¡Ë¹éÒ¡ÃзÙé à¢éÒ¤Åѧ¡ÃзÙéà¡èÒ
ANNOUNCE ·Ò§àÇçºä´éà»ÅÕ蹡ÒèѴà¡çº¤Åѧ¡ÃзÙé ·ÕèµÑé§ËÅѧ»Õ 2006 â´Âä´éá¡à¡çºãÊè â¿Åà´ÍÃìµÒÁ »Õ/à´×͹ ¢Í§Çѹ·ÕèµÑ駡ÃзÙé´Ñ§¡ÅèÒÇ

ANNOUNCE ¾º¡ÃзÙéäÁèÊÁ¤ÇÃà¡çºà¢éÒ¤Åѧ ËÃ×ÍÁÕ¢éͤÇÒÁäÁèàËÁÒÐÊÁ㹤Åѧ¡ÃзÙéà¡èÒ ¡ÃسҤÅÔ¡ 㹡ÃзÙé à¾×èÍá¨é§Åº´éǹФР¢Íº¤Ø³¤èÐ

I13009537 ÍÂÒ¡«×éͷͧ¤ÓÁÒÊÐÊÁáµèäÁèÍÂÒ¡à¡çºäÇé·ÕèºéÒ¹ Avril4eveR (17 - 1 ¸.¤. 55 20:01)
I13009114 ÍÂÒ¡ä´éºÑµÃà¤Ã´Ôµscb visa call center ·ÓãËéä´éÁÑéÂ<µÍ¹¹ÕéÁպѵÃfamily plus ÍÂÙèáÅéÇ> [¡ÒÃà§Ô¹] droop (1 - 1 ¸.¤. 55 18:37)
I13009105 NVDR Year 2012 Top 100 Buy and Sell [ËØé¹] ohlalla (7 - 1 ¸.¤. 55 18:41)
I13008872 àÊÕ´ÒÂ....¤¹¢ÒÂËÁÙäÁèä´éÍèÒ¹ [ËØé¹] 9à¡éÒ¡éÒÇ (15 - 1 ¸.¤. 55 16:49)
I13008824 ºÑµÃà¤Ã´Ôµ ¶éÒ͹ØÁѵÔÊè§ÁÒ·ÕèºéÒ¹ áÅéÇàÃÒäÁèä´éãªé ? [¡ÒÃà§Ô¹] ·Ó§Ò¹ 10 âÁ§àªéÒ à¢éҹ͹ µÕ 5 (7 - 1 ¸.¤. 55 16:22)
I13008499 ªèÇÂ͸ԺÒÂ˹èͤèÐ äÁèà¢éÒã¨ÈѾ·ì ¡ÒÃà»Ô´ - »Ô´ gap [ËØé¹] usdank (10 - 1 ¸.¤. 55 14:34)
I13008037 ¶éÒ¨ÐàÅ×Í¡ ÃÐËÇèÒ§ SOLAR ËÃ×Í EPCO [ËØé¹] noobi (8 - 1 ¸.¤. 55 12:21)
I13007950 ·ÓäÁë ·ÓäÁ ¶Ö§ÍÂÒ¡à»ç¹à«Õ¹ [ËØé¹] BeforeDawn (29 - 1 ¸.¤. 55 11:55)
I13007840 ËØ鹻ѹ¼ÅµÑÇã´ ÁÕÍѾä«àËÅ×ÍàÂÍÐæÁÑ觤ÃѺ [ËØé¹] sundaysomday (16 - 1 ¸.¤. 55 11:11)
I13007832 SCB ...à¢éÒÁҵͺ˹èÍÂ...à¡ÕèÂǡѺ¡ÒäԴ¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁºÑµÃà¤Ã´Ôµ·Õè¼Ù¡ºÑ­ªÕà»ç¹ atm...ã¹µÑÇ.. [¡ÒÃà§Ô¹] kjean (22 - 1 ¸.¤. 55 11:23)
I13007755 ¨Ñ¹·Ãì¹ÕéÁѹÁÒá¹è JMT !! [ËØé¹] àΧ¤ÃéÒ (27 - 1 ¸.¤. 55 10:45)
I13007609 SCB Credit Card | ÊÁѤÃẺ¾¹Ñ¡§Ò¹ºÃÔÉÑ· áµèÃкººÑ¹·Ö¡à»ç¹à¨éҢͧ¡Ô¨¡Òà ·ÓãËéäÁè¼èҹࡳ±ìÊÁѤà ???? [¡ÒÃà§Ô¹] krabi-loma (8 - 1 ¸.¤. 55 10:29)
I13007579 ¨ÐàÅ×Í¡ËØé¹¾×é¹°Ò¹´ÕÊÑ¡µÑÇ ¾ÕèæËÒ¢éÍÁÙÅ¢èÒÇÊÒÃËØ鹨ҡ·Õèä˹¡Ñ¹ËÃͤÃѺ¼Á ^^ [ËØé¹] MaldivesÁÑÅ´Õ¿Êì (11 - 1 ¸.¤. 55 09:20)
I13007519 Êͺ¶ÒÁ¤Ø³ K8888 àÃ×èͧà§Ô¹â͹µèÒ§»ÃÐà·È¤ÃѺ [¡ÒÃà§Ô¹] Plabin (5 - 1 ¸.¤. 55 09:55)
I13007476 àÃÕ¹¶ÒÁà¨éÒ˹éÒ·Õè SCB àÃ×èͧºÑµÃà´ºÔµ¤ÃѺ Sammy-Bryant (3 - 1 ¸.¤. 55 09:29)
I13007445 [SCB]Êͺ¶ÒÁ¡ÒÃà»Ô´ºÑ­ªÕ¸¹Ò¤ÒÃä·Â¾Ò³ÔªÂì [¡ÒÃà§Ô¹] Sarachint (1 - 1 ¸.¤. 55 09:52)
I13007338 µéͧ¡Ò÷ÃÒºÇèÒ ¤Ø³´ÒÇàÃ×ͧ àÎÕÂâ´àÃÁè͹ àÎÕÂÎÒâÅà¨é¹ àÎÕ«ҵҹàµé àÎÕ·ͧà¹×éÍà¡éÒ àÎÕ por_sas_a... [ËØé¹] ÃÙ»ËÅèÍËÁÒäÁè¡Ñ´ (49 - 1 ¸.¤. 55 08:31)
I13007111 ¤Ø³¤Ô´ÇèÒËØé¹à¾ÔèÁ·Ø¹ PTTEP ¨ÐàËÅ×ÍÁÒ¶Ö§¹Ñ¡Å§·Ø¹Ê¶ÒºÑ¹ËÃ×ÍäÁè [ËØé¹] tan~ (5 - 1 ¸.¤. 55 02:34)
I13006914 Cfresh ...¶×Ͷ֧ÊÔ¹»Õ [ËØé¹] utcelec32 (17 - 1 ¸.¤. 55 00:38)
I13006823 Êͺ¶ÒÁàÃ×èͧÊèǹŴºÑµÃà¤Ã´Ôµ¤ÃѺ [¡ÒÃà§Ô¹] ·Ó§Ò¹ 10 âÁ§àªéÒ à¢éҹ͹ µÕ 5 (1 - 30 ¾.Â. 55 23:58)
I13006443 ºÑ­ªÕà§Ô¹à´×͹à¢éÒ SCB ¡ÓÅѧ¨Ðà»Ô´ºÑ­ªÕà¾×èÍÍÍÁ ¤ÇÃà¡çºà§Ô¹ÍÍÁ Bank ä˹´ÕáÅлÃÐàÀ·ä˹ÂÑ§ä§ ·ÕèãËéä´é´Í¡¼Å´Õ˹èÍ áÅФÇÃÁ [¡ÒÃà§Ô¹] ˹Öè§ÃéÍ»ÕáË觤ÇÒÁâ´´à´ÕèÂÇ (4 - 30 ¾.Â. 55 22:58)
I13006392 ú¡Ç¹Êͺ¶ÒÁ pjuk ËÃ×ͼÙéÃÙéà¡ÕèÂǡѺ¡ÒâÍà¾ÔèÁǧà§Ô¹ªÑèǤÃÒǢͧºÑµÃà¤Ã´Ôµ SCB ˹èͤѺ [¡ÒÃà§Ô¹] ErrorTerm (2 - 30 ¾.Â. 55 22:28)
I13006146 ªèÇ´éǤèÐ äÁèä´éÃѺ¤ÇÒÁà»ç¹¸ÃÃÁ¨Ò¡¡Ò÷ӻÃСѹÍѤ¤ÕÀÑ¡Ѻ º.¡Ãاä·Â¾Ò¹Ôª»ÃСѹÀѨӡѴ [¡ÒÃà§Ô¹] Meepoohchy (2 - 30 ¾.Â. 55 21:19)
I13005959 àÁ¡Ðà·Ã¹´ì ¨Ñº¡è͹ä´éà»ÃÕº [¡ÒÃŧ·Ø¹] ËÁÙÍǺ (5 - 30 ¾.Â. 55 20:49)
I13005587 ¢Í¶ÒÁ¡Ñ¹âµé§æ¤ÃѺ ... ËØ鹶×ÍÂÒǵÑÇä˹¨Ñ´ÇèÒà·¾¹èÒ¶×ͤÃѺ [ËØé¹] Dek Chan (19 - 30 ¾.Â. 55 19:30)
I13005407 ¨Ñ¹·Ãì¹Õé INTUCH ¨Ðä»·Ò§ä˹ [ËØé¹] seruel01 (14 - 30 ¾.Â. 55 18:33)
I13005259 ¡Ã³ÕºÑµÃàÊÃÔÁ [¡ÒÃà§Ô¹] ocomputer (2 - 30 ¾.Â. 55 17:19)
I13005129 ¹éͧè¹Ò ËØé¹á¹Ð¹Ó¢Í§¤Ø³ J GOODDDDDDDDD [ËØé¹] ¤Ø³´Õ. «Õ. (12 - 30 ¾.Â. 55 17:12)
I13004929 ¾¹Ñ¹ä´é Çѹ¹Õé µÅÒ´»Ô´ªéÒ [ËØé¹] ·Ò§¢Í§àÃÒ (4 - 30 ¾.Â. 55 16:39)
I13004133 ú¡Ç¹¾Õè¨Ø¡ à¡ÕèÂǡѺºÑµÃà´ºÔµ·Õèãªéà»ç¹ºÑµÃ ATM ¨¹·.SCB ·ÓãË餹á¡èÍÒÂØ 70 ¡ÇèÒ äÁèà¢éÒã¨à¨µ¹Ò [¡ÒÃà§Ô¹] mymemo (6 - 30 ¾.Â. 55 13:41)
I13003336 àÅè¹ËØé¹µÒÁËÅÑ¡ (¡ÒÅÒÁÊÙµÃ) 10 »ÃСÒà [ËØé¹] kaiboman (6 - 30 ¾.Â. 55 11:10)
I13003083 Pop yo(¤¹â§è·ÕèÍÇ´©ÅÒ´) ¨Ð¤ÍÂàµ×͹ã¨àÁèÒàÊÁÍãËéÂÖ´ÁÑè¹ã¹à»éÒËÁÒÂÍÂèÒËŧ仵ÒÁ¡ÃÐáÊÊÑèÇæ [ËØé¹] TNDS (36 - 30 ¾.Â. 55 10:45)
I13002809 TTA â·ÃÕૹä·Â àÍà¹«Õ ã¤ÃÁÕÃÕº»ÅèÍ¢ͧ¹Ð [¢èÒÇËØé¹] kaiboman (13 - 30 ¾.Â. 55 09:56)
I13002733 ¢éͤԴÊÓËÃѺ¤¹à¾Ôè§à¢éÒµÅÒ´ [ËØé¹] ÊÒÃТѹ (17 - 30 ¾.Â. 55 09:15)
I13002400 Hmpro à¡ÒдÕæ [ËØé¹] Bhopeful (6 - 30 ¾.Â. 55 05:11)
I13002205 ÁÕ˹ѧÁÒãËé´Ù¤ÃѺÊÓËÃѺ¤¹·ÕèÂѧäÁèä´é´Ù [ËØé¹] à´ç¡µÔ´´Í (6 - 30 ¾.Â. 55 01:13)
I13001891 ªèÇÂá¹Ð¹ÓËØ鹻ѹ¼Å´ÕàËÁ×͹ intuch ˹èͤÃѺ [ËØé¹] ⹺ԵÐNobita (6 - 29 ¾.Â. 55 23:52)
I13001412 scboil ¢ÒÂÇѹ¹Õé¨Ðä´éÃҤҢͧÇѹä˹ [¡ÒÃŧ·Ø¹] ªÕÇÔµÁÒ´ÒâÍÐ (5 - 29 ¾.Â. 55 21:31)
I13000309 ¶éÒ·Ñé§à¹×éÍ·Ñ駵ÑǤسÁÕ 25m ã¹ÀÒÇÐẺ¹Õé¤Ø³¨Ðŧ·Ø¹ã¹ËØé¹ËÃ×ͧ͡·Ø¹ËØé¹ ¡Õè% ¢Í§à§Ô¹·Ñé§ËÁ´¤ÃѺ [ËØé¹] deep_summerce (17 - 29 ¾.Â. 55 17:19)
I13000019 «×éÍ RMF/LTF.......ÃÐÇѧà¢éÒ¿ÃÕ......ÍÍ¡àÊÕµѧ¤ì [¡ÒÃŧ·Ø¹] µê͵âµÐ¨Ñ§ (14 - 29 ¾.Â. 55 16:47)
I12999881 §×éÍ.................. TNDT......@%^&(_+#!@ [ËØé¹] ÃÙ»ËÅèÍËÁÒäÁè¡Ñ´ (11 - 29 ¾.Â. 55 16:36)
I12999573 ´Ñª¹Õ MSCI ÁÕ¡ÒöʹËØé¹ à¾ÔèÁËØé¹ ¡Í§·Ø¹¨Ð«×éÍà¢éÒ áÅТÒÂÍÍ¡ ÁÕÃÒª×è͵èÍ仹Õé [ËØé¹] á»´à·¾ÍÊÙà (4 - 29 ¾.Â. 55 15:05)
I12999196 ÊÁѤúѵÃà´Ã´Ôµ 4 ·ÕèáÅéÇäÁè¼èÒ¹(à§Ô¹à´×͹ 30K) [¡ÒÃà§Ô¹] ÃҪѹÂìÂÒÊÙº (26 - 29 ¾.Â. 55 13:01)
I12999192 ¡àÇ鹤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁºÑµÃà¤Ã´Ôµ angel_sugar_white (8 - 29 ¾.Â. 55 13:24)
I12999001 ¢Ò¢Ҵ·Ø¹30000¡ÇèÒ¹Õè ÃÙéÊÖ¡ÍÂèÒ§äáѹºéÒ§¤ÃѺ [ËØé¹] pimpracha (62 - 29 ¾.Â. 55 12:33)
I12998652 ¶éÒµéͧàÅ×Í¡ CENTEL ¡Ñº MINT àÅ×Í¡µÑÇä˹¤ÃѺ [ËØé¹] skywedding (9 - 29 ¾.Â. 55 11:37)
I12998503 ¤Ó¾Ù´¢Í§ºÑ¿à¿µ [¡ÒÃŧ·Ø¹] oracleman (11 - 29 ¾.Â. 55 11:33)
I12998063 ¹éͧàÍçÁ [ËØé¹] ÊÒÃТѹ (4 - 29 ¾.Â. 55 10:59)
I12997758 à»ç¹Ë¹ÕéºÑµÃUOBáÅмè͹ºéÒ¹¡ÑºUOB [¡ÒÃà§Ô¹] sukittsg (1 - 29 ¾.Â. 55 09:29)
I12996620 HYDRO â¹éµ¨Ò¡ Opp day Q3 [ËØé¹] Hello Money (9 - ÇѹÅÍ¡Ãз§ 55 22:33)
I12996582 ¢ÍÍÀÑÂÊÓËÃѺ·Ø¡·èÒ¹ÁÒ ³ ·Õè¹Õé´éǤÃѺ [ËØé¹] pop_yo! (180 - ÇѹÅÍ¡Ãз§ 55 21:41)
I12996169 ¶ÒÁ pjuk ¤ÃѺ à¡ÕèÂǡѺ¡ÒÃãªéºÑµÃà¤Ã´Ôµ¸.ä·Â¾Ò³ÔªÂì«×éÍ RMF LTF [¡ÒÃŧ·Ø¹] oti (6 - ÇѹÅÍ¡Ãз§ 55 20:13)
I12995966 ÁÕ¢èÒÇ Ç§¡ÅÒ§ ·Õèä˹ ºÍ¡ÇèÒ ÈÒŨеѴÊÔ¹ 3G [ËØé¹] áÅéÇáµè´Ç§ (8 - ÇѹÅÍ¡Ãз§ 55 19:13)
I12995907 âËǵ ÇѹÈØ¡Ãì ¨ÐÁÕ¡ÃзÙé pop_yo! ¢Öé¹ÁÒà·èÒäËÃè¤ÃѺ [ËØé¹] Eakpanich (5 - ÇѹÅÍ¡Ãз§ 55 18:14)
I12995422 ¤Ø³¶¹Ñ´ cut loss ËÃ×Í cut profit lol [ËØé¹] skywedding (18 - ÇѹÅÍ¡Ãз§ 55 16:28)
I12995397 BLAND @#$%^&**^%$^?!?>! [ËØé¹] TikJoom (14 - ÇѹÅÍ¡Ãз§ 55 16:13)
I12994446 ÇÔ¸Õ¡ÒöÒÁµÑÇàͧ¡è͹«×éÍËØé¹ à¾×èÍ·ÕèËÒ¡¾ÅÒ´¢Öé¹ÁÒ ¨Ðà»ç¹ ¡ÒõԴ´ÍÂẺÊÁÂÍÁ [ËØé¹] Nat_YFS2011 (21 - ÇѹÅÍ¡Ãз§ 55 13:45)
I12994109 áÁèÍÒÂØ 60 »Õã¹»Õ¹Õé ¨Ð·ÓàÃ×èͧŴËÂè͹ÀÒÉÕ µéͧ·ÓÂѧ䧺éÒ§ [ËØé¹] AirBest (6 - ÇѹÅÍ¡Ãз§ 55 12:27)
I12993750 ¾Ç¡ÃÒÂãË­è ÊÒÁÒö«è͹offerä´éäËÁ¤ÃѺ [ËØé¹] ÍÑÅÁ͹µì (8 - ÇѹÅÍ¡Ãз§ 55 11:12)
I12993534 ´ÒÇËÃÑè§Íѧ¤Ò÷Õè 27...àËÍÐææã¡ÅéáÅéÇ [ËØé¹] 9à¡éÒ¡éÒÇ (2 - ÇѹÅÍ¡Ãз§ 55 10:28)
I12992981 ÍèÒ¹ 56-1 ËÃ×Í ÃÒ§ҹ»ÃÐ¨Ó»Õ ¡Ñ¹àÂÍÐÁÑé¤ÃѺ»Õ¹Õé? [ËØé¹] Gunmy (4 - ÇѹÅÍ¡Ãз§ 55 08:11)
I12992645 ¡ÊÔ¡Ã áÂèÁÒ¡¡¡¡¡¡¡¡¤èÐ [¡ÒÃà§Ô¹] eve28else (12 - ÇѹÅÍ¡Ãз§ 55 01:24)
I12992433 »Ñ­ËÒàÃ×èͧ time out ã¹ SCB Easynet ¾Õè¨Ø¡ªèÇ´éǤèÐ [¡ÒÃà§Ô¹] ¾èÍäÁâÅ (3 - ÇѹÅÍ¡Ãз§ 55 00:14)
I12992378 SCB FIRST Lounge ÁѹÍÂÙè·Õèä˹㹾ÒÃҡ͹¤ÃѺ ãªè·Õèà´ÕÂǡѹ¡Ñº Beyond Platinum Lounge äËÁ? [¡ÒÃà§Ô¹] Converter (12 - 27 ¾.Â. 55 23:31)
I12990984 ¤Å×è¹áÍÅàÅÕµäÁèãªèËÅÑ¡Ê¶ÔµÔ áÅСÒäӹdz·Ò§¤³ÔµÈÒµÃì ¹Ð¤ÃѺ [ËØé¹] Blue day (28 - 27 ¾.Â. 55 19:17)
I12990791 ÍÂÒ¡ÅͧàÅè¹ËØé¹ -¡Í§·Ø¹à§Ô¹ÃÇÁ´Ù á¹Ð¹Ó˹ѧÊ×Í˹èͤèÐ [¡ÒÃà§Ô¹] bormlippy (6 - 27 ¾.Â. 55 18:26)
I12990550 ¶ÒÁ¾Õè¨Ø¡àÃ×èͧ ¡ÒÃãªé SCB Easy [¡ÒÃà§Ô¹] ¾èÍäÁâÅ (3 - 27 ¾.Â. 55 17:35)
I12990141 (¡ÊÔ¡Ã)¢éͤÇÒÁẺ¹ÕéËÁÒ¤ÇÒÁÇèÒ䧤ÃѺ [¡ÒÃà§Ô¹] Ms123 (9 - 27 ¾.Â. 55 15:28)
I12990116 [¸.¡ÊÔ¡Ãä·Â] ¡ÒÃ¢Í Statement Âé͹ËÅѧ [¡ÒÃà§Ô¹] à´ç¡Ë­Ô§ÍÒ (2 - 27 ¾.Â. 55 15:08)
I12989870 ëJMT ˹·Ò§ÂѧÍÕ¡ÂÒÇä¡Å à¨éÒ¤§äÁèËÂØ´á¤è 12º. ËÃÍ¡ [ËØé¹] Empty Mind (16 - 27 ¾.Â. 55 14:43)
I12989161 Internet banking - kbank ÊØ´µèÇ [¡ÒÃà§Ô¹] praelyya (7 - 27 ¾.Â. 55 12:31)
I12989015 Êͺ¶ÒÁàÃ×èͧºÑµÃà¤Ã´Ôµ ¡ÊÔ¡Ã ¤ÃѺàËÁ×͹ⴹ¸¹Ò¤Òôٶ١àÅ [¡ÒÃà§Ô¹] SundaySep (26 - 27 ¾.Â. 55 11:16)
I12988886 àÁ×ͧä·Â»ÃСѹªÕÇÔµ à»ç¹¢Í§¡ÊÔ¡Ããªèà»ÅèÒ [ËØé¹] freeriod01 (5 - 27 ¾.Â. 55 11:37)
I12988802 === Ëé¹ 1.3 ¹Ô´ æ µèÍ仹Õé µÑÇä˹¹èÒ¨ÐÇÔè§ä¡ÅÊØ´ === [ËØé¹] polymerman (7 - 27 ¾.Â. 55 11:35)
I12987308 DOW ÂØâûà¡Ô´ÍÐäâֹ¤ÃѺ àÅ×Í´ÊÒ´«Ð [ËØé¹] TOP2000 (18 - 26 ¾.Â. 55 23:33)
I12986845 INTUCH ¶ÒÁ¨ÃÔ§æ¤ÃѺ ÁÕã¤ÃÃÍ«×éÍÈØ¡Ãì¹ÕéäËÁ? [ËØé¹] quadrant#1 (38 - 26 ¾.Â. 55 21:29)
I12986537 à´ÕëÂǹÕ鸹ҤÒÃà»ç¹áºº¹Õé (»¡µÔ´ÕËÃ×Í???) A_AmyII (138 - 26 ¾.Â. 55 20:33)
I12986202 ¡ÃÒ¿ INTUCH [ËØé¹] Big cap only (23 - 26 ¾.Â. 55 19:06)
I12986082 ¢ÍàªÔ­à¢éÒÁÒ·Ò·ÔÈ·Ò§SET¡Ñ¹´Ù¤ÃѺ [ËØé¹] ¹éÓ¤éÒ§¤×¹ (5 - 26 ¾.Â. 55 19:34)
I12985946 Êͺ¶ÒÁÃÐÂÐàÇÅҢͧ¼Å¡ÒÃÊÁѤúѵà [¡ÒÃà§Ô¹] albppro (12 - 26 ¾.Â. 55 18:33)
I12985923 Stop Loss Hunting ¹Ñ¡ÅèÒ Stop loss [ËØé¹] MudleyGroup (32 - 26 ¾.Â. 55 18:03)
I12985806 K8888 ¢Í¤ÓµÍº·Õèá·é¨Ãԧ˹èͤèÐ!!! [¡ÒÃà§Ô¹] + áÁè´Í¡äÁé§ÒÁ + (9 - 26 ¾.Â. 55 17:35)
I12985056 ·Óà»ç¹ PDF ÁÒãËéáÅéǹФÃѺ [ËØé¹] ¾è͹éͧ«Ø»à»ÍÃìÎÕâÃè (42 - 26 ¾.Â. 55 15:13)
I12984796 ¢Í¶ÒÁàÃ×èͧ¡ÒÃŧ·Ø¹ã¹¡Í§·Ø¹ÃÇÁµèÒ§æ˹èͤÃѺ [¡ÒÃŧ·Ø¹] Brugada (10 - 26 ¾.Â. 55 14:26)
I12984782 ÊÒä´ÕªÕÇÔµµéͧÊÙé à§Ô¹·Í§¢Í§ËÒÂÒ¡ Season2 : µÍ¹·Õè 8 ª×è͵͹ ·Í§¨ÃÔ§ ·Í§»ÅÍÁ [¡ÒÃà§Ô¹] Rasia (20 - 26 ¾.Â. 55 14:00)
I12984523 ÇÔ¸ÕàÅ×Í¡ËØé¹ãËéÃÇ´éÇ PEG [ËØé¹] whitebmw (12 - 26 ¾.Â. 55 13:02)
I12984258 ¡ÊÔ¡Ã ¹ÕèËÃ×Í·Õè¤Ø³â¦É³Ò ½Ò¡äËéàÃÒªèÇ´ÙáÅ ºÃÔ¡ÒÃËèÇ¢Ñé¹à·¾ [¡ÒÃà§Ô¹] mzbuddy (54 - 26 ¾.Â. 55 12:58)
I12983870 ÁÕ centel ¢ÒÂä»Å§ mint ´ÕäËÁ¤ÃѺ á¹Ð¹Ó˹èͤÃѺ [ËØé¹] aoni (18 - 26 ¾.Â. 55 11:53)
I12983426 BANPU ¨ÐÁÕâÍ¡ÒÊ¡ÅѺ价Õè 350 ÍÕ¡ÁÑé¤Р[ËØé¹] tan~ (9 - 26 ¾.Â. 55 10:48)
I12983299 === ÊÃØ»ÇèÒ ã¹ÃÐÂÐäÁè¡Õè»Õ¹Õé·Õè IVL ä» take over à¢Òà»ç¹¡ÒõѴÊԹ㨷Õè´ÕËÃ×ÍäÁè´Õ === [ËØé¹] polymerman (8 - 26 ¾.Â. 55 09:01)
I12983097 ù áÅéÇ ö ö áÅéÇ ù ¡Åµ.ã¹ÊÒµҢͧ¤¹à´Ô¹´Ø§Ò¹ set in the city [ËØé¹] endophine (18 - 26 ¾.Â. 55 08:40)
I12983009 â»Ãá¡ÃÁ´ÙàÇçºËØé¹ ËÅÒÂæ·Õè¾ÃéÍÁ¡Ñ¹ [ËØé¹] kcommerce (30 - 26 ¾.Â. 55 08:52)
I12982934 ºÑµÃà¤Ã´Ôµ ¸¹ªÒµÔ ·Ó MasterCard SecureCode ä´éáÅéǹФÃѺ [¡ÒÃà§Ô¹] bajeta (4 - 26 ¾.Â. 55 07:36)
I12982557 ú¡Ç¹¶ÒÁàÃ×èÔͧ¡Í§·Ø¹ÃÇÁ¤ÃѺ [¡ÒÃŧ·Ø¹] eamtui (4 - 26 ¾.Â. 55 00:40)
I12982280 ú¡Ç¹¢Í¢éÍÊͺ¢Í§¸¹Ò¤ÒáÊÔ¡Ãä´éäËÁ¤ÃѺ [¡ÒÃà§Ô¹] Ton_SetsuNa (2 - 25 ¾.Â. 55 23:48)
I12982171 ãªéºÑµÃà¤Ã´Ôµ¡ÃاÈÃÕ «×éͧ͡·Ø¹ ºÅ¨.¡ÃاÈÃÕ ä´éáµéÁºÑµÃà¤Ã´ÔµäËÁ [¡ÒÃŧ·Ø¹] ¢éÒÇ¢ÒËÁÙ (10 - 25 ¾.Â. 55 22:09)
I12981953 ÍÂÒ¡¶ÒÁ⤵Ãà«Õ¹ à·¾ ã¹ÊÔ¹·Ã áªÃì¤ÇÒÁàËç¹ ps,ptt,ktb,cen,centel [ËØé¹] jjs (80 - 25 ¾.Â. 55 22:38)
I12980917 º·àÃÕ¹¢Í§àÁèÒ VI ¨Ò¡ wall street - Intel [ËØé¹] PolluxGMN (15 - 25 ¾.Â. 55 17:22)
I12980794 ¤ÅÔ»´Õæ ÊÓËÃѺàÁèÒäÇéÈÖ¡Éҵ͹¹Õé 100 ¡ÇèÒ clip áÅÐ blog à¡×ͺÃéÍ blogs [ËØé¹] jjs (9 - 25 ¾.Â. 55 17:49)
I12980694 àµ×͹Á×ÍãËÁè·ÕèÍÂÒ¡¨Ðà»ç¹ VI 㹵͹¹Õé [ËØé¹] PolluxGMN (29 - 25 ¾.Â. 55 16:08)
I12980505 P JUK ¤ÃѺ ËÒweb ·Õèà¢éÒáÅ¡¤Ðá¹¹ºÑµÃ scb äÁèà¨ÍÍФÃѺ jaotee (3 - 25 ¾.Â. 55 15:39)
I12980380 LTF ·Õèä˹´Õ¤ÃѺ [¡ÒÃŧ·Ø¹] honghao (13 - 25 ¾.Â. 55 14:59)
I12980368 SCB Family Plus: ä´éÃѺ sms á¨é§¢èÒÇÊÒÃÅèÒªéÒ¤èÐ Artemis Cynthea (13 - 25 ¾.Â. 55 14:21)
I12980188 Êͺ¶ÒÁ¾Õè¨Ø¡ËÃ×Í scb thailand ¤ÃѺ àÃ×èͧ¡ÒÃÂéÒ¡ͧ·Ø¹ ltf ä»Âѧ bank Í×è¹ [¡ÒÃŧ·Ø¹] iossoi (1 - 25 ¾.Â. 55 13:02)
I12979378 .........à¤ÂÁÕ¤ÙèÃÑ¡¨ÃÔ§æ·Õèà¨Í¡Ñ¹ã¹ËéͧÊÔ¹¸ÃËÃ×Í»èÒÇ [¡ÒÃŧ·Ø¹] MSK Orange (23 - 25 ¾.Â. 55 10:24)
I12979317 µÔ´µè͵ÑÇá·¹»ÃСѹ¢Í§ä·Â¾Ò³ÔªÂì [¡ÒÃà§Ô¹] ohdear2524 (2 - 25 ¾.Â. 55 09:37)
I12979173 ªÍº¼ÙéË­Ô§¤¹¹Ö§ã¹ÊÔ¹¸ÃÇèÐ [ËØé¹] ÃÙ»ËÅèÍËÁÒäÁè¡Ñ´ (168 - 25 ¾.Â. 55 08:39)
I12978992 µÑ´ÊÔ¹ã¨Å§·Ø¹´éÇÂÊµÔ áÅФÇÒÁÍ´·¹ [ËØé¹] ·Í§à¹×éÍà¡éÒ (15 - 25 ¾.Â. 55 06:55)
I12978859 DOW...!!!{ᵡ»ÃÐà´ç¹¨Ò¡ I12974339} [ËØé¹] samsam (50 - 25 ¾.Â. 55 02:12)
I12978719 ¢Í¶ÒÁà¾×è͹ËéͧÊÔ¹¸Ã˹èÍ ÍѵÃÒà§Ô¹»Ñ¹¼ÅµÍºá·¹ ¤Ó¹Ç¹ÍÂèÒ§äà [ËØé¹] ruddy01 (7 - 25 ¾.Â. 55 00:38)
I12978566 >>> ºÅ٪ԻϻÍÍѹ»Ñ¹ .. Ëéͧ¹Õé ÊØ¢Å鹨¹àÍè͹ͧ ÇѹËÂØ´ <<<{ᵡ»ÃÐà´ç¹¨Ò¡ I12974156} [ËØé¹] ä¼èËÇÒ¹¾ÅÔéÇÅÔèÇÅÁ (97 - 24 ¾.Â. 55 23:25)
I12978371 TLGF ÊÃØ»àÃ×èͧ¡ÒÃà¾ÔèÁ·Ø¹ [ËØé¹] ª Ò µÔ (26 - 24 ¾.Â. 55 23:17)
I12978289 VI Gen-X/´Ã.¹ÔàÇȹì àËÁǪÔÃÇÃÒ¡Ã [¡ÒÃŧ·Ø¹] ÁÔ觡ÅÔé§ (16 - 24 ¾.Â. 55 22:12)
I12978009 Pjuk scb ¤èÒ [¡ÒÃà§Ô¹] speedysnail (3 - 24 ¾.Â. 55 21:51)
I12977928 àÁèҨѺ»ÅÒ¡Ô¹àͧ [ËØé¹] ¾è͹éͧ«Ø»à»ÍÃìÎÕâÃè (90 - 24 ¾.Â. 55 21:03)
I12977907 ¼ÁÍÒÂØ20ÍÂÒ¡àÃÔèÁàÅè¹ËØé¹Áշع100,000 à§Ô¹àÂç¹ ªèÇÂá¹Ð¹Ó˹ѧÊ×Íŧ·Ø¹Ë¹èͤÃѺªèÇ´ÙËØé¹·Õè¼Á¶×ÍÍÂÙèãËé˹è͹ФÃѺ [ËØé¹] MaldivesÁÑÅ´Õ¿Êì (22 - 24 ¾.Â. 55 21:25)
I12977601 ÁÕà§Ô¹àËÃÕ­ÁÙŤèÒÃÇÁ¡Ñ¹»ÃÐÁÒ³ 3000 ºÒ· ¶éÒ¹Ó仫×éͧ͡·Ø¹¡Ñº¸¹Ò¤ÒÃËÃ×Í ºÅ¨.¨Ðâ´¹ËÑ¡ÍÐäÃäËÁ¤ÃѺ [¡ÒÃŧ·Ø¹] Yeonsan (9 - 24 ¾.Â. 55 20:20)
I12977455 Êٵà PE 10 20 [ËØé¹] oracleman (10 - 24 ¾.Â. 55 19:13)
I12977308 àÃÕ¹»ÃÖ¡ÉҤس P JUK ¤ÃѺà¡ÕÂǡѺºÑµÃ SCB Platinum ÊÁѤÃäÁè¼èÒ¹ [¡ÒÃà§Ô¹] Probe>> (5 - 24 ¾.Â. 55 19:48)
I12977122 ºÑµÃà¤Ã´Ôµ scb ÍÒÂاҹ 4. à´×͹ [¡ÒÃà§Ô¹] bombay_rsu (7 - 24 ¾.Â. 55 18:31)
I12976652 àµ×͹ʵԾÕè¹éͧàÁèÒ...â´Â੾ÒзèÒ¹ãËÁèæ [ËØé¹] ÇÔ­­Ò³ ¤ÇÒÁÃÑ¡ ¤ÇÒÁÃÙéÊÖ¡ (49 - 24 ¾.Â. 55 17:47)
I12975844 Cut Loss ¡Ñº Cut Profit Íѹä˹ÂÒ¡¡Çèҡѹ [ËØé¹] oracleman (9 - 24 ¾.Â. 55 13:17)
I12975441 HYDRO ÁÒ´ÙËØé¹µÑǹÕé¡Ñ¹ÇèÒ¨Ðä»·Ò§ä˹µèÍ [ËØé¹] Hello Money (5 - 24 ¾.Â. 55 11:56)
I12975280 ¾Í¡Ñ¹·Õ¡ÑººÃÔ¡Òà Call Center : 02-8888888 ¢Í§¡ÊÔ¡Ãä·Â [¡ÒÃà§Ô¹] áÁè¾ÐÂÙ¹¹éÍÂÍéǹ¾Õ (6 - 24 ¾.Â. 55 11:12)
I12974677 ¤Óá¹Ð¹ÓãËé«×éÍ ËÃ×Í ãËé¢Ò ¨Ò¡ âºÃ¡à¡ÍÃì áÁè¹ÂÓÁÒ¡á¤èä˹ ã¹ÊÒµҤس [ËØé¹] AKB-SKE (7 - 24 ¾.Â. 55 08:24)
I12974523 ºÑµÃà¤Ã´Ôµ·Õèä´éᤪáºç¤ ÊÓËÃѺ¤¹·ÕèäÁèªÍºÊÐÊÁáµéÁ [¡ÒÃà§Ô¹] Sarachint (17 - 24 ¾.Â. 55 07:12)
I12974459 àÍÍ áºº¹Õé¡çÁÕ´éÇ (ºÑµÃà¤Ã´Ôµ) [¡ÒÃà§Ô¹] Fatalbringer (3 - 24 ¾.Â. 55 06:16)
I12974159 ºÑµÃà¤Ã´Ôµ SCB ÊÒÁÒöàªç¤ÂÍ´ãªé¨èÒ»Ѩ¨ØºÑ¹ä´éÍÂèÒ§ääÃѺ [¡ÒÃà§Ô¹] UnicornVR (6 - 24 ¾.Â. 55 00:59)
I12974043 ã¤Ãà¤Â¶Í¹à§Ô¹¨Ò¡¸¹Ò¤ÒÃÁÒ½Ò¡·Õè me ºéÒ§ [¡ÒÃà§Ô¹] Spice Pantip (6 - 23 ¾.Â. 55 23:53)
I12973632 ¡ÅÇÔ¸Õ àªÕÂÃìáÅéÇ¢Ò ÂéÒµÑÇàÅè¹ »Ñè¹µÑÇãËÁè ÂéÒÂä»àÃ×èÍ æ [ËØé¹] TOP2000 (57 - 23 ¾.Â. 55 21:40)
I12972766 ÍÂÒ¡ÊÁѤúѵÃà¤Ã´ÔµáÅÐä´é¡ÃÐà»ëÒà´Ô¹·Ò§ÅéÍÅÒ¡ [¡ÒÃà§Ô¹] jaaho (5 - 23 ¾.Â. 55 18:13)
I12972493 ÍÂÒ¡ÃéͧàÃÕ¹¸¹Ò¤ÒáÊÔ¡Ãä·ÂÊÒ¢ÒÃÍÂÑÅ¡ÒÃìà´é¹¾Ñ·ÂÒ¤èÐ [¡ÒÃà§Ô¹] soano_noonan (14 - 23 ¾.Â. 55 17:34)
I12972335 SCB Call center â·Ãà·èÒäËÃè äÁèÁÕ¾¹Ñ¡§Ò¹ÃѺÊÒÂàŤèÐ [¡ÒÃà§Ô¹] ¡ÃÐÃÍ¡¹éÍÂTasha (3 - 23 ¾.Â. 55 16:46)
I12972296 Offer MINT ·Õè 20.10 ¹Õè ¡ÐàÍÒäÁèãËéä´éà¡Ô´¡Ñ¹àÅÂÊԹР[ËØé¹] Asceli (22 - 23 ¾.Â. 55 16:38)
I12972262 à¨éÒÊÑǸÃÃÁÒÀÔºÒÅÊÙ§ [ËØé¹] ËÁͤҹ٠(24 - 23 ¾.Â. 55 16:57)
I12971949 ÇÔ¸ÕËÒ¤èÒ PEG ËÒÂѧä§? [ËØé¹] whitebmw (10 - 23 ¾.Â. 55 15:52)
I12971775 ÍÂÒ¡ÃÙé¡ÒÃÃÒ§ҹ¼ÅºÑµÃà¤Ã´Ôµ¢Í§¸¹Ò¤ÒõèÒ§æ [¡ÒÃà§Ô¹] ocomputer (3 - 23 ¾.Â. 55 14:03)
I12971219 IEC ÃÇÂáÅéÇ [ËØé¹] ⹺ԵÐNobita (15 - 23 ¾.Â. 55 12:43)
I12970551 ºéÒä»áÅéÇ tmw [ËØé¹] kaiboman (39 - 23 ¾.Â. 55 10:49)
I12970307 ¾Í¨Ðà»ç¹VI¡Ñºà¢Òä´éäËÁ.....(¡Í§·Ø¹) [¡ÒÃŧ·Ø¹] Hana* (16 - 23 ¾.Â. 55 09:55)
I12970123 ¢èÒǹÕéÁռšѺ¡ÅØèÁþ. à»ÅèÒ¤ÃѺ [¢èÒÇËØé¹] Biocalm (14 - 23 ¾.Â. 55 09:25)
I12969934 ªÕÇÔµ·èÒ¹ÍÂÙèä´éÁÑé ¶éÒäÁèÁպѵÃà¤Ã´Ôµ ? [¡ÒÃà§Ô¹] oracleman (36 - 23 ¾.Â. 55 08:14)
I12969887 ¤Ø³¤Ô´ÇèÒµÅÒ´ËÅÑ¡·ÃѾÂì¤Çþѡ¡Òë×éÍ¢ÒÂËØé¹cpall áÅéÇÃͤӪÕéᨧËÃ×ÍäÁè [ËØé¹] Dr.âÍ (13 - 23 ¾.Â. 55 08:35)
I12969734 ¤Ø³¤Ô´ÇèÒÇѹ¹Õé CPALL ¨ÐÃèǧàÅÐà¾ÃÒÐ Big lot ËÃ×ÍäÁè ? [ËØé¹] ¹Ñ¡ÇÔ·ÂÒÈÒʵÃì½èÒÂ͸ÃÃÁ (12 - 23 ¾.Â. 55 06:49)
I12969354 ÃÒ¤ÒàËÅç¡ã¹µÅÒ´âÅ¡¨Ðà»ç¹ä§µèͤÃѺ [ËØé¹] Abell 1367 (3 - 22 ¾.Â. 55 23:03)
I12969351 ÍÂÒ¡·ÃÒºÃÒÂÅÐàÍÕ´ºÑµÃà¤Ã´Ôµ¡ÊÔ¡Ãä·Â¤ÃѺ [¡ÒÃà§Ô¹] tee tiger1306 (4 - 22 ¾.Â. 55 23:44)
I12968678 ͹Ҥµ«ÕàÍç´ (se-ed) ·Õè¹Ñ¡Å§·Ø¹ÍÂÒ¡àËç¹ [¡ÒÃŧ·Ø¹] dr_piggy (23 - 22 ¾.Â. 55 21:36)
I12968513 Êͺ¶ÒÁàÃ×èͧ ¡ÒÃËÒ¢èÒÇÂé͹ËÅѧ¤èÐ [¢èÒÇËØé¹] áÁǹé͵ҡÅÁ (2 - 22 ¾.Â. 55 20:55)
I12968213 ¤¹¢Ò CPALL Çѹ¹Õé INSIDER ªÑ´æ [ËØé¹] ËÁͤҹ٠(34 - 22 ¾.Â. 55 19:17)
I12968160 Êͺ¶ÒÁ scb ÇèÒâ»ÃâÁªÑè¹áºº¹Õé ÅÙ¡¤éҨеéͧ¨èÒÂà§Ô¹à·èÒäËÃè¤Ð [¡ÒÃà§Ô¹] oiooy (7 - 22 ¾.Â. 55 19:00)
I12967641 3 ¤Ó ¡Ñº TMW [ËØé¹] SONEW (35 - 22 ¾.Â. 55 17:14)
I12967575 ã¤Ã¶×Í TTA ÍÂÙèºéÒ§ ¤Ô´Âѧ䧡ѺµÑǹÕé [ËØé¹] am_adapt (15 - 22 ¾.Â. 55 17:06)
I12967532 [º·á»Å ¾×鹰ҹ෤¹Ô¤ÍÅ] º··Õè 6 : Oscillator and Momentum Indicator (RSI, MACD) [¡ÒÃŧ·Ø¹] rojer kajon (0 - 22 ¾.Â. 55 16:32)
I12967329 ºÑµÃà¤Ã´Ôµ¼Ù¡¡ÑººÑ­ªÕÍÍÁ·ÃѾÂì¢Í§¸¹Ò¤ÒáÃاÈÃÕ·Óä´éÁÑé¤Р[¡ÒÃà§Ô¹] ÍØê´¨ÔÁ (2 - 22 ¾.Â. 55 16:59)
I12966836 CPF µÑ駡Óᾧ¢ÇÒ§ÁÒä´éµÑé§ 6.5ÅéÒ¹ËØé¹ [ËØé¹] Plabin (12 - 22 ¾.Â. 55 14:20)
I12966660 ä·Â¾Ò¹ÔªÂì¹ÔÇÂÍÃì¤äÅ¿ì⡧¡ÃÁ¸ÃÃÁì¼ÁÍÕ¡áÅéÇ«Ó«Ò¡ [¡ÒÃŧ·Ø¹] chaybe (11 - 22 ¾.Â. 55 14:01)
I12965496 ¢Í¤Óá¹Ð¹Ó ¢Íª×èÍ˹ѧÊ×ÍÊÓËÃѺÁ×ÍãËÁèÍÂÒ¡àÅè¹ËØé¹´éǤèÐ [ËØé¹] ¨ÐÃÑ¡à¸ÍµÅÍ´»Ñ (9 - 22 ¾.Â. 55 10:28)
I12964898 ŧ·Ø¹äÁèãËé¢Ò´·Ø¹ ¡Ñº ŧ·Ø¹ãËéä´é¡ÓäÃÊÙ§æ Íѹä˹µéͧÁÒ¡è͹ [ËØé¹] oracleman (20 - 22 ¾.Â. 55 08:53)
I12964697 ÁÒÅͧ·Ò ¡Ñ¹´Ù ÇèÒ RML Preb UMi ¾Í»Ô´ÊÔé¹»Õ ..ã¤Ã¨Ðà¢éÒàÊ鹪ÑÂ... ãËé¼ÅµÍºá·¹ÊÙ§ÊØ´ [ËØé¹] prince-npark (2 - 22 ¾.Â. 55 05:29)
I12964404 ·ÄÉ®ÕàÁèÒ [¢èÒÇËØé¹] kaiboman (11 - 22 ¾.Â. 55 00:03)
I12964027 $$... ÊÃØ»¨Ò¡ÃÒ§ҹ World Gold Council äµÃÁÒÊ 3 áÅéǷͧ¤Ó¨Ðà»ç¹ÍÂèÒ§äà ..$$ [¡ÒÃŧ·Ø¹] Mr.Messenger (16 - 21 ¾.Â. 55 22:50)
I12963933 ADVANC ÃÒ¤Ò 160 ºÒ· àËÅ×ÍàÇÅÒÍÕ¡ á¤è 7 Çѹ à·èÒ¹Ñé¹ !!!!! [ËØé¹] biki (28 - 21 ¾.Â. 55 22:25)
I12963879 +++++++++ >> Bull or Bear << +++++++++ : Çѹ¾Ø¸ 21 ¾ÄȨԡÒ¹ 2555 ¤ÃѺ ^^{ᵡ»ÃÐà´ç¹¨Ò¡ I12958861} [ËØé¹] rewat..ta (31 - 21 ¾.Â. 55 22:15)
I12963719 á»Å¡¨Ñ§ hmpro µÍ¹ 12ºÒ·äÁè¢Ò ÁÒ¢Ò¡ѹÁÒ¡æ 11.1 [ËØé¹] somsak_P (11 - 21 ¾.Â. 55 21:46)
I12963625 ºÑµÃà¤Ã´Ôµ SCB àÅ¢ 3 µÑÇËÅѧºÑµÃ¢Ù´ÍÍ¡ËÃ×ÍãªéʵÔê¡à¡ÍÃì»Ô´·Ñº ¨Ð¶×Íà»ç¹ºÑµÃªÓÃØ´ÁÑé¤Р[¡ÒÃà§Ô¹] spycat (6 - 21 ¾.Â. 55 21:51)
I12963624 ÃÕÇÔÇ ¡ÒÃàÂÕèÂÁªÁ¡Ô¨¡Òà PTT [ËØé¹] ©ÅҴ˹éÒµÒ´ÕÁÕà§Ô¹ãªé (16 - 21 ¾.Â. 55 21:45)
I12963570 äË¹æ ¤Ø³ »çÍ»âÂè à¤éÒ¡çãËéËØé¹à·¾¡Ñ¹ÁÒáÅéÇ àÃÒÁÒÇÔà¤ÃÒÐËì¡Ñ¹Ë¹èÍ´աÇèÒ [ËØé¹] Asceli (19 - 21 ¾.Â. 55 21:30)
I12962937 àªç¤ ÍÒÂØàÁèÒ ¡Ñ¹Ë¹èÍÂ´Ô [ËØé¹] Embryon (23 - 21 ¾.Â. 55 18:48)
I12962754 «×éͧ͡·Ø¹¡Ñº¸¹Ò¤ÒáÃاÈÃÕ㹤ÃÑé§áá ¤ÃÑ駵èÍ件éÒäÁèãªè¡Í§à´ÔÁµéͧ¡ÃÍ¡àÍ¡ÊÒÃãËÁèàÂÍÐ æ ÍÕ¡ÁÑé¤Р[¡ÒÃŧ·Ø¹] ÍØê´¨ÔÁ (9 - 21 ¾.Â. 55 17:22)
I12962730 PJuk àÃ×èͧºÑµÃà¤Ã´Ôµ SCB ¤èÐ [¡ÒÃà§Ô¹] ViViCo1 (2 - 21 ¾.Â. 55 17:57)
I12962668 pjuk ¤Ð SCB easy ÁջѭËÒÃÖà»ÅèҤР[¡ÒÃŧ·Ø¹] love2loveU (2 - 21 ¾.Â. 55 17:02)
I12962439 ½Ò¡àªç¤ 1 ©ºÑº ¨Ó¹Ç¹ 9 ºÒ· ·Õèà¤éÒàµÍÃìÊÒ¢Ò ¼Ùé¡èÍ¡ÒÃÃÑ¡ (8 - 21 ¾.Â. 55 16:30)
I12961941 MbaX. ÃÐÇѧµÑÇ˹èÍ [ËØé¹] kaiboman (14 - 21 ¾.Â. 55 15:11)
I12960013 àÃÕ¹àÈÃÉ°ÈÒʵÃì ËÃ×Í ºÃÔËÒôդРÅÔÁÁÒ¹¹·ì (19 - 21 ¾.Â. 55 07:30)
I12959715 Warren Buffett: Investor or Trader? [¡ÒÃŧ·Ø¹] Sawakato (5 - 21 ¾.Â. 55 01:02)
I12959646 ÁÕ¤¹ÍÂÙèàº×éͧËÅѧ¡ÒÃÅéÁ»ÃÐÁÙÅÊÒÁ¨Õ [¢èÒÇËØé¹] value invester (37 - 21 ¾.Â. 55 00:46)
I12959600 ú¡Ç¹ªèÇÂàªç¤¡ÃÒ¿ SET ãËé˹èͤèÐ ÇèÒ¤Ô´¼Ô´»èÒÇ [ËØé¹] LoveIsColorBlind (15 - 21 ¾.Â. 55 00:23)
I12959540 ã¤Ã¾Í·ÃÒº¢éÍÁÙÅ ¸¹Ò¤Ò÷ҧâ·ÃÈѾ·ìà¾×è͸ØáԨ¢Í§ SCB ºéÒ§ [¡ÒÃà§Ô¹] monoki (1 - 21 ¾.Â. 55 00:15)
I12959500 «×éÍö ÁÕà§Ô¹Ê´ÍÂÙèáÅéÇ áµèàÅ×Í¡¼è͹᷹ ÍÂÒ¡·ÃÒºÇèҨоѡà§Ô¹Ê´äÇé·Õèä˹´Õ¤ÃѺ àÍÒá¤è¼ÅµÍºá·¹ª¹Ð´Í¡àºÕéÂà§Ô¹¼è͹ [¡ÒÃà§Ô¹] TheohM-39 (18 - 20 ¾.Â. 55 23:04)
I12959379 àÃÕ¹àªÔ­Êè§ÀÒ¾»ÃСǴ : ¡ÃÒ¿ËØé¹ÊØ´âË´ ¤ÅÒÂà¤ÃÕ´ªèǧ»Ùèá´§ [ËØé¹] Shinosuke08 (17 - 20 ¾.Â. 55 23:22)
I12959274 à¤Ã×èͧ´×èÁàÍÊ ÍÍ¡ÍÒ¡ÒȵÕÊÔº [¢èÒÇËØé¹] kaiboman (24 - 20 ¾.Â. 55 22:24)
I12958984 ÍÂÒ¡ãËéá¹Ð¹ÓËØé¹ ÃÒ¤ÒµèÓ¡ÇèÒºÒ·ÍФÃѺ [¢èÒÇËØé¹] Jirakomtop (20 - 20 ¾.Â. 55 21:27)
I12958861 +++++++++ Bull or Bear +++++++++ >>>> : ¡ÑºÇѹ·Õèà»ç¹ ¢ÒŧÇѹáá ¤ÃѺ{ᵡ»ÃÐà´ç¹¨Ò¡ I12954117} [ËØé¹] rewat..ta (50 - 20 ¾.Â. 55 21:24)
I12958818 áÁé´ÙàËÁ×͹à»ç¹àÁèÒ äÁèÁÕµÑǵ¹ áµè©Ñ¹¡çÁÕËÑÇ㨠[¡ÒÃŧ·Ø¹] ÁÔ觡ÅÔé§ (43 - 20 ¾.Â. 55 21:43)
I12958648 àÁ×èÍà§Ô¹àÂ繡ÅÒÂà»ç¹à§Ô¹Ãé͹ [¢èÒÇËØé¹] kaiboman (9 - 20 ¾.Â. 55 20:54)
I12958569 *Êͺ¶ÒÁàÃ×èͧàªç¤Å§¹ÒÁÊ¡ØżԴ* [¡ÒÃà§Ô¹] á´§àÃç¡à¡éºÒÃì (4 - 20 ¾.Â. 55 20:49)
I12958222 ¸.ä·Â¾Ò³ÔªÂì·ÓÍÂèÒ§¹ÕéµÑé§ã¨ËÃ×Íà»ÅèÒ ¶éÒãªè¡ç¹èÒà¡ÅÕ´任êÐ [¡ÒÃà§Ô¹] à¨éÒáÁè¡ÃÙ»Ãշͧ (22 - 20 ¾.Â. 55 19:00)
I12957896 ¢ÍÊͺ¶ÒÁ¤¹·ÕèãªéâºÃ¡ BBL ¤èÐ [ËØé¹] ¢ØÁ¢¹ (6 - 20 ¾.Â. 55 17:39)
I12957436 ´ÒÇÁËÒÅѪش 2 tcc ÁÒ [ËØé¹] jjs (32 - 20 ¾.Â. 55 16:06)
I12957330 SE-ED ÍÂÙè·Õè 9.90 áÅéÇà¾×è͹æ·Õè¶×ÍÍÂÙè ÁÕá¼¹ÍÂèÒ§äáѹºéÒ§ ú¡Ç¹áºè§»Ñ¹ ^^ [ËØé¹] HyPeR MonKeY (38 - 20 ¾.Â. 55 15:47)
I12957141 ¢Í¶ÒÁàÃ×èͧ Cashier Cheque ¤èÐ *+*+ChoCoLateDesserts+*+* (15 - 20 ¾.Â. 55 15:29)
I12956456 Nihaoman Ê᡹ËØé¹ [ÍÂÒ¡¶ÒÁà¾×è͹æ·ÕèµÒÁÍèÒ¹ Ê᡹ËØé¹ÃÒÂÇѹÇèҪͺẺä˹ÁÒ¡¡Çèҡѹ¤ÃѺ] [ËØé¹] Nihaoman (15 - 20 ¾.Â. 55 12:39)
I12956452 ¢Í¤ÇÒÁÃÙéà¡ÕèÂǡѺÀÒÉÕ·Õè´Ô¹ [¡ÒÃà§Ô¹] Estertify (5 - 20 ¾.Â. 55 12:54)
I12956406 ã¤Ããªémeta stock ¶ÒÁ˹èͤÃѺ [ËØé¹] §Ñ¡»ØꡤØé§ (16 - 20 ¾.Â. 55 12:53)
I12956177 Êͺ¶ÒÁàÃ×èͧ«×éͺéÒ¹µè͹éͧªÒ·Õè¶Ù¡¡ÊԡÿéͧÃéͧáÅÐÂÍÁ¤ÇÒÁáÅéǤèÐ [¡ÒÃà§Ô¹] ªÍº¡Ô¹ÁЧªÔ´ (13 - 20 ¾.Â. 55 11:22)
I12955689 [º·á»Å ¾×鹰ҹ෤¹Ô¤ÍÅ] º··Õè 5 : Indicator (BB,MACD,SAR,STO,RSI) [¡ÒÃŧ·Ø¹] rojer kajon (0 - 20 ¾.Â. 55 10:26)
I12955322 ¢Í¶ÒÁàÃ×èͧàºÔ¡à§Ô¹¨Ò¡º/ª áÅéÇ«×éÍà»ç¹á¤ªàªÕÂÃìàªç¤ ¸.¡ÊÔ¡Ã [¡ÒÃà§Ô¹] ¤¹¨¹à§Ô¹áµèÃǹéÓ㨠(5 - 20 ¾.Â. 55 09:51)
I12955237 ÍÒÂØ 15 »Õ ÊÁѤà paypal ä´éËÃ×ÍäÁè [¡ÒÃà§Ô¹] ÂÑÂÊÒÇ (3 - 20 ¾.Â. 55 09:16)
I12954937 Click KTC ºÑµÃà¤Ã´Ôµ¡Ãاä·Â à»ÅÕè¹ÃкãËÁè ¤¹·ÕèãªéÍÂÙèà´ÔÁµéͧŧ·ÐàºÕ¹ãËÁè´éÇ [¡ÒÃà§Ô¹] ºÍ§ËÅÒ (22 - 20 ¾.Â. 55 06:57)
I12954735 ÍÂÒ¡ÊÁѤúѵÃà¤Ã´Ôµà¾ÔèÁ ¨éÒÇä˹´Õ¤ÃѺ [¡ÒÃà§Ô¹] ·ÓÍÐäáç¼Ô´µÅÍ´ (6 - 20 ¾.Â. 55 01:59)
I12954589 ¶ÒÁâ§èæ... ÁÕã¤ÃäÁè«×éÍ LTF ºéÒ§¤ÃѺ ... [¡ÒÃŧ·Ø¹] tuppee (45 - 20 ¾.Â. 55 00:25)
I12954110 SET ¡ÓÅѧ¨Ð¶Ö§¤ÃÒÇËÒ¹ÐËÃ×Í¢Öé¹ÊÇÃäì [ËØé¹] Shinosuke08 (48 - 19 ¾.Â. 55 21:53)
I12953817 ËØé¹»ÃÐà·È¨Õ¹ [ËØé¹] LV&friends (5 - 19 ¾.Â. 55 21:24)
I12953409 ä·Â¾Ò³ÔªÂì¨Ðà¡çº¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ¼Ù¡ºÑ­ªÕà§Ô¹½Ò¡¡ÑººÑµÃà¤Ã´Ôµ chaiwatvc (23 - 19 ¾.Â. 55 19:40)
I12952872 ËØé¹ gen ¢ÒÂÍÍ¡ä»áÅéÇ ¤ÇáÅѺÁÒ«×éͶ×͵èÍËÃ×ÍäÁè¤ÃѺ [ËØé¹] smilehand (3 - 19 ¾.Â. 55 17:13)
I12952796 ú¡Ç¹¶ÒÁ¾Õè¨Ø¡ (PJUK) à¡ÕèÂǡѺÊÁѤèèÒÂÊÒ¸ÒóٻâÀ¤ (¹éÓ/ä¿) ¼èÒ¹ºÑµÃà¤Ã´Ôµ SCB superman2007 (15 - 19 ¾.Â. 55 17:33)
I12952680 ·Ó»ÃСѹ¡Ñº¸¹ªÒµÔ 10/2 ËÃ×ÍàÁ×ͧä·Â 10/2 ·Ó·Õèä˹´Õ¡Çèҡѹ¤Ð [¡ÒÃŧ·Ø¹] àÃÔèÁãËÁè (20 - 19 ¾.Â. 55 16:18)
I12952569 ¶éÒàÃҨоٴãË餹«×éÍËØé¹àÃÒãËéä´é àÃÒµéͧ¾Ù´ÍÐäúéÒ§¤Ð·Õè·ÓãËéà¢ÒÁÑè¹ã¨ [ËØé¹] áÅéÇáµè´Ç§ (6 - 19 ¾.Â. 55 16:20)
I12952528 ¨Ðŧ·Ø¹·Ó;ÒÃì·àÁé¹·ìá¶Ç¹Ô¤Á304 ¤ÃѺ ¢Í¤ÇÒÁàËç¹¾Õèæã¹¹Õé˹èͤÃѺ [¡ÒÃŧ·Ø¹] monkey_lazy (4 - 19 ¾.Â. 55 16:15)
I12952478 Êͺ¶ÒÁ¼ÙéÃÙéàÃ×èͧàªç¤Ë¹èͤÃѺ [¡ÒÃà§Ô¹] winluf (3 - 19 ¾.Â. 55 15:09)
I12951637 à»Ô´ºÑ­ªÕ¡ÊÔ¡Ã+¼Ù¡ºÑµÃà¤ÃµÔ´¡ÕèÇѹ¶Ö§ãªéä´é [¡ÒÃà§Ô¹] siam2508 (5 - 19 ¾.Â. 55 13:18)
I12951587 ËÙé¹ÀÙà¢Ò....à¤Â¶Ù¡ÅÒ¡áÅéÇ·Ôé§ [ËØé¹] nasdaqx (23 - 19 ¾.Â. 55 13:44)
I12951295 ã¤Ã¾ÂѧÁÕpf. ºéÒ§ [¢èÒÇËØé¹] kaiboman (19 - 19 ¾.Â. 55 12:59)
I12951079 ªØ´·Õè 2 àÃÔèÁÁÒáÅéǹФÃѺ Åͧ´Ù¡ÃзÙéà¡èÒ¤ÃѺ [ËØé¹] jjs (30 - 19 ¾.Â. 55 11:17)
I12950292 Homepro [ËØé¹] kaiboman (4 - 19 ¾.Â. 55 09:55)
I12950065 ËÒàÁèÒ·ÕèÍѾഷ¢èÒǪèǧàªéÒÃÒÂÇѹ áÅÐ ÊÃØ»«×éÍ¢ÒÂÃÒÂÇѹªèǧàÂç¹ ã¤ÃÁÕàÇÅÒÁÒªèÇÂàÇçºàÎÕÂ˹èͨéÐ [ËØé¹] jjs (26 - 19 ¾.Â. 55 08:47)
I12949734 ¡ÒÃìµÙ¹ ã¤Ã¡Ñ¹á¹è·Õè ... [ËØé¹] ptcomma (49 - 19 ¾.Â. 55 02:40)
I12949017 ¡ÒÃìµÙ¹Êع·ÃËØé¹............¶éÒäÁèÍèÒ¹àÅè¹ËØé¹äÁèÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢äÁèÃÙé´éǹêÒ [ËØé¹] bestable (24 - 18 ¾.Â. 55 22:14)
I12948994 à¢éÒ E-finance ÂÒ¡àËÅ×Íà¡Ô¹ [ËØé¹] onginthailand (13 - 18 ¾.Â. 55 21:32)
I12948934 ¼è͹ö 5 »Õ ¡Ñº ŧ·Ø¹ã¹ËØé¹ 5 »Õ à´×͹ÅÐËÁ×è¹à·èҡѹ Íѹä˹¤ØéÁ¤èÒ¡Çèҡѹ [ËØé¹] oracleman (33 - 18 ¾.Â. 55 21:43)
I12947763 Íա˹Ö觤¹·ÕèÁÕ¾ÍÃìµ 10 ÅéÒ¹+ [ËØé¹] Shinosuke08 (119 - 18 ¾.Â. 55 16:57)
I12947124 ÃÐÂйÕé¹èÒà¢éÒŧ·Ø¹ã¹·Õè´Ô¹ËÃ×ÍÂѧ¤ÃѺ 㹤ÇÒÁàË繢ͧà¾×è͹æªÒÇÊÔ¹¸Ã [¡ÒÃŧ·Ø¹] justiriuz (15 - 18 ¾.Â. 55 13:11)
I12946962 ÃÒ¤ÒËØ鹨ҡÇѹ¹Õéä» 1»Õ âµÊÔºà·èÒ ÁÕµÑÇä˹? [ËØé¹] Page setup (23 - 18 ¾.Â. 55 12:29)
I12946897 Peter Lynch Vs Warren Buffet á¹Ç·Ò§ä˹´Õ¤ÃѺ Maldives [ËØé¹] MaldivesÁÑÅ´Õ¿Êì (26 - 18 ¾.Â. 55 12:46)
I12946705 ÁÕ§ºÍÂÙè 1áʹ ¤ÇÃàÅè¹ÊÑé¹àÅè¹ÂÒÇ´Õ¤ÃѺ Maldives [ËØé¹] MaldivesÁÑÅ´Õ¿Êì (37 - 18 ¾.Â. 55 11:40)
I12946454 ¨Ò¡Ê¶Ò¹¡Òóì¢Í§¼Ùéá¾é¼Á¨Ð¡ÅѺÁÒà»ç¹¼Ù骹Ðä´éÍÂèÒ§äÃã¹µÅÒ´ËØé¹ [ËØé¹] nakharet (18 - 18 ¾.Â. 55 10:56)
I12946297 ¢³Ð¹Õéã¤Ãà¢éÒ scbeasy áÅÐàªç¤ÃÒ¡ÒúѵÃà¤Ã´Ôµä´éà»èҤР[¡ÒÃà§Ô¹] jaaho (18 - 18 ¾.Â. 55 09:40)
I12946148 [á»ÅµÓÃÒ Price Action] ã¤ÃÂѧäÁèä´éÍèÒ¹¡ÒÃá»ÅªØ´¹Õé ¢ÍãËéÃÕºÍèÒ¹ µÍ¹·ÕèÂѧÁÕâÍ¡ÒÊ [¡ÒÃŧ·Ø¹] rojer kajon (4 - 18 ¾.Â. 55 08:56)
I12945927 ¨èÒ¡ѺºÑµÃà¤Ã´Ôµ·ÕèµèÒ§»ÃÐà·È¨Ðá»Å§à»ç¹à§Ô¹ä·Â¡ÕèºÒ· ¤Ó¹Ç³Âѧ䧤Р[¡ÒÃà§Ô¹] ÍØê´¨ÔÁ (6 - 18 ¾.Â. 55 03:14)
I12945719 SSC..... ¤Ø³ÇèÒ¹éÓÍÑ´ÅÁ Est ÍÃèÍÂËÃ×ÍäÁè? [ËØé¹] àÊ鹢ͺ¿éÒàÇÅÒ¾ÃÐÍÒ·ÔµÂ쵡´Ô¹ (81 - 18 ¾.Â. 55 00:18)
I12944676 ºÑµÃà¤Ã´Ôµ¾Ç¡¹ÕéäÁèµéͧÁÕ¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁãªèäËÁ¤ÃѺ [¡ÒÃà§Ô¹] ThePalm (4 - 17 ¾.Â. 55 20:53)
I12944672 ʧÊÑÂàÃ×èͧ¡ÒâÒ¤׹ RMF ¤ÃѺ [¡ÒÃŧ·Ø¹] hydro mech (7 - 17 ¾.Â. 55 20:41)
I12944578 ËØ鹺ҧÊèǹ·Õè¶Ù¡ÅÒ¡ÁÒ·Ó High ã¹»Õ¹Õé [ËØé¹] nasdaqx (53 - 17 ¾.Â. 55 19:50)
I12944506 àÅè¹ËØé¹ ¡Ñº ·Ó¸ØáԨÍÐäÃàÊÕè§ÁÒ¡Çèҡѹ [¡ÒÃà§Ô¹] àÊ×ÍÂéÍÁáÁÇ (21 - 17 ¾.Â. 55 19:38)
I12944233 SCB ªÓÃФèҺѵÃà¤Ã´ÔµªéÒ¡ÕèÇѹ¶Ö§¨Ð¶Ù¡àÃÕ¡à¡çº collection fee [¡ÒÃà§Ô¹] ºØÃÕ (8 - 17 ¾.Â. 55 18:59)
I12944208 â»Ãá¡ÃÁ efin ÁÕÇÔ¸ÕËÒËØé¹·Õè·Ó break ÃÖà»ÅèÒ¤ÃѺ SuperBILL (10 - 17 ¾.Â. 55 17:14)
I12944168 HTECH ªèÇÂÁÒàªÕÂÃì ËÃ×Í ÁÒáªè§ ãËé¼Á¿Ñ§ºéÒ§ä´éäËÁ¤ÃѺ [ËØé¹] Hello Money (9 - 17 ¾.Â. 55 17:11)
I12944079 ã¤Ã¶¹Ñ´àÇ¿ ¶¹Ñ´¡ÃÒ¿ ¶¹Ñ´á¹Ç vi pm ÁÒ˹èͤÃѺ ÍÂÒ¡ãËéªèǹԴ˹èÍ [ËØé¹] jjs (74 - 17 ¾.Â. 55 17:34)
I12943988 ¶ÒÁ¨ÃÔ§æ¹Ð¤ÃѺ ÃÐËÇèÒ§ÁÕà§Ô¹ áµèäÁèÁÕàÇÅÒ ãËéã¤ÃàÅ ¤ÇÒÁ¾Í´Õ¢Í§àÃÒÍÂÙè·Õèä˹¡Ñ¹¤ÃѺ [¡ÒÃà§Ô¹] kron_ja (19 - 17 ¾.Â. 55 16:15)
I12943744 à¾×è͹æã¹ËéͧÊÔ¹¸Ã ¤Ô´ÇèÒ Elliott Wave - ¡ÒùѺ¤Å×è¹ ÊÒÁÒöãªé·Ó¡ÓäÃä´é¨ÃÔ§ËÃ×ÍäÁè [ËØé¹] Nihaoman (20 - 17 ¾.Â. 55 15:45)
I12942632 ¼Á¡ÃͧËØé¹ P/E 10 ROA 10 ROE 10 [ËØé¹] pop_yo! (18 - 17 ¾.Â. 55 10:19)
I12942318 The Intelligent Investor by Benjamin Graham ˹ѧÊ×ÍàÅèÁ¹Õé¼Áä´éÂÔ¹¤¹ÅèÓÅ×͡ѹ¨Ñ§ Áѹ´Õ¢¹Ò´¹Ñé¹àÅÂàËÃÍ [¡ÒÃŧ·Ø¹] oracleman (18 - 17 ¾.Â. 55 08:33)
I12942222 ÁÕÊØ´ÂÍ´ÅÔ§¤ìá·è§à·Õ¹ÁÒ½Ò¡¤ÃѺ.........ä´éÃѺ¡ÒÃáºè§»Ñ¹¨Ò¡à«Õ¹·Í§Í͹äŹì [ËØé¹] ÃÙ»ËÅèÍËÁÒäÁè¡Ñ´ (7 - 17 ¾.Â. 55 08:04)
I12942116 ### Graph Stock Exchange of Thailand : Top Ten Ranking_16 November 2012 [ËØé¹] C_yada (45 - 17 ¾.Â. 55 06:21)
I12941835 Super ÍÍ¡¢èÒǷغËØé¹µÑÇàͧà¾×èÍ ????? [ËØé¹] kajour (16 - 17 ¾.Â. 55 00:16)
I12941518 ¶ÒÁ˹èͤÃѺ ÊÁÁµÔ¼ÁÁÕà§Ô¹«×éÍà¾ÔèÁ¶ÑÇàÃ×èÍÂæ ÍÂèÒ§äÃÇѹ¹Ö§ËØé¹µéͧ¡ÅѺÁÒ ¶éÒäÁè¢Ò¡çäÁè¢Ò´·Ø¹ÊÔ¤ÃѺ [ËØé¹] jaotee (24 - 16 ¾.Â. 55 22:36)
I12941354 scbse Êͺ¶ÒÁ˹èͤÃѺ [¡ÒÃŧ·Ø¹] aae_add (5 - 16 ¾.Â. 55 22:18)
I12941345 à»ç¹ÅÙ¡¤éҺѵÃà¤Ã´Ôµ SCB Platinum ÁÕ¢éÍʧÊÑ¢ÍÊͺ¶ÒÁ¤èÐ [¡ÒÃà§Ô¹] spycat (10 - 16 ¾.Â. 55 22:04)
I12941216 Elliott Wave ÁÕÇÔ¸ÕÊѧࡵØäËÁ¤èÐÇèÒÃÒ¤ÒËØ鹢ͧàÃÒÍÂÙè·Õè¤Å×è¹ÅÙ¡·Õèà·èÒäËÃè [ËØé¹] MuiKee (44 - 16 ¾.Â. 55 21:53)
I12940879 àÃÔèÁµé¹ 1 áʹ ¼èÒ¹ÁÒ 1 »Õ ä´é¤Ãº 1 ÅéÒ¹ áÅéǤÃѺ : D [ËØé¹] ¹Ñ¡Å§·Ø¹¢¹Á¨Õ¹á¡§à¢ÕÂÇËÇÒ¹ (91 - 16 ¾.Â. 55 20:27)
I12940536 ¶ÒÁ¡Òô١ÃÒ¿â»Ãá¡ÃÁÇÔà¤ÃÒÐËìËØé¹àªÔ§à·¤¹Ô¡ [ËØé¹] doc d (13 - 16 ¾.Â. 55 18:40)
I12940447 ÍѾഷ¢èÒÇ 3G [ËØé¹] àÊ×͹éÍ MOO MOO (18 - 16 ¾.Â. 55 18:45)
I12940354 Êͺ¶ÒÁ K8888 àÃ×èͧºÑµÃà¤Ã´Ôµ¤ÃѺ [¡ÒÃà§Ô¹] + áÁè´Í¡äÁé§ÒÁ + (2 - 16 ¾.Â. 55 18:32)
I12940186 àÅè¹ËØé¹ÁÒà¡×ͺ 2 »Õ à·èҷع !! [ËØé¹] limypark (51 - 16 ¾.Â. 55 17:19)
I12940007 ·ÓäÁ¤¹·Õèŧ·Ø¹ã¹ ËØ鹻ѹ¼Å ´éǵÑÇàͧ .. à¹é¹¡Ô¹à§Ô¹»Ñ¹¼Å .. ·ÓäÁ¶Ö§äÁèŧ·Ø¹ ¡Í§·Ø¹ËØ鹻ѹ¼Å ??? [ËØé¹] Ë Åè Í ·Ø ¡ Í ³Ù ÃÙ ¢Ø Á ¢ ¹ (30 - 16 ¾.Â. 55 16:45)
I12939835 «×éÍ LTF â´ÂÃÙ´¼èÒ¹ºÑµÃà¤Ã´Ôµ Citibank ¶éÒµéͧ¡ÒÃÃÙ´à¡Ô¹Ç§à§Ô¹·ÓẺ¹Õéä´éÁÑé¤Р? [¡ÒÃà§Ô¹] CoffeeAholic (6 - 16 ¾.Â. 55 15:08)
I12939778 ·ÓäÁÁͧ¨Ø´µèÓÊØ´ SET ·Õè 1250 àͧ¤ÃѺ [ËØé¹] pop_yo! (20 - 16 ¾.Â. 55 15:04)
I12939512 ¶éÒÇѹ¹Ö§¤Ø³ä´é¤Ø¡Ѻ¹Ñ¡¸ØáԨ·Õè»ÃÐʺ¤ÇÒÁÊÓàÃç¨ ¤Ø³ÍÂÒ¡¶ÒÁÍÐäáѺà¢Ò [SME] beatrice (20 - 16 ¾.Â. 55 14:35)
I12939092 ÇêÒ WHA âÍ¡ÒÊÊØ´·éÒ ¢Ò«Ð! ¤¹àÅÔ¡àÅè¹ ÇÍÅØèÁË´ ¡Ó¢Õé ´Õ¡ÇèÒ ¡Óµ´ [ËØé¹] ¹Ñ¡ÇÔ·ÂÒÈÒʵÃì½èÒÂ͸ÃÃÁ (55 - 16 ¾.Â. 55 13:43)
I12938808 ¶Ö§à¾×è͹æÊÔ¹¸Ã¤ÃѺ ¼Á¢ÍãËéªèÇÂÃǺÃÇÁ¡Ã³Õ·Õè ˹ѧÊ×;ÔÁ¾ìËØé¹ÍÍ¡¢èÒÇà·ç¨ ˹èÍÂä´éäËÁ¤ÃѺ ¡ÓÅѧÃǺÃÇÁ¤ÃѺ [ËØé¹] Asceli (18 - 16 ¾.Â. 55 12:32)
I12938698 ¾ÍÃìµ¢¹Ò´ 300,000 ºÒ· ¤ÇÃàÅ×Í¡ËØé¹ã¹ÃдѺÃÒ¤ÒËØé¹ÅÐà·èÒäËÃè áÅСÕèµÑÇ´Õ¤ÃѺ [ËØé¹] bajeta (26 - 16 ¾.Â. 55 12:41)
I12938677 ÃÐÇѧ¹Ð¤ÃѺ SET ËÅØ´á¹ÇÃѺÇѹ¹ÕéáÅéÇ [ËØé¹] OGalix (37 - 16 ¾.Â. 55 11:57)
I12938537 ú¡Ç¹àÅ×Í¡ËØ鹻ѹ¼ÅÁÒ¡¡ÇèÒ 6% µèÍ»ÕãËé˹èͤèÐ ÇèÒµÑÇä˹¹èÒŧ·Ø¹ [ËØé¹] ¹ÒÁºÑµÃ (13 - 16 ¾.Â. 55 11:18)
I12937985 Êͺ¶ÒÁ¤èÐ..ÊѺà»ÅÕ蹡ͧ·Ø¹µèÒ§ºÅ¨.ä´éÁÑé¤Ð? [¡ÒÃŧ·Ø¹] Life-A-Holic (6 - 16 ¾.Â. 55 09:57)
I12937517 ¨Ò¡ àÊ×éÍ¡Òǹì ÊÙè à«Õ¹ËØé¹ÇÕäÍ ¹.¾.»ÃÐÁØ¢ ǧÈ츹Ðà¡ÕÂÃµÔ [ËØé¹] ·Í§à¹×éÍà¡éÒ (14 - 16 ¾.Â. 55 06:17)
I12937144 KFCASH ¡Ñº SCBTM [¡ÒÃŧ·Ø¹] deakhuntz (1 - 15 ¾.Â. 55 23:05)
I12936689 ÍÕ¡áÅéÇ...¸¹Ò¤ÒáÊÔ¡Ãä·Â ºÑ§¤Ñº·ÓºÑµÃà´ºÔµ¾èǧ»ÃСѹÀÑÂ..ÍÕ¡áÅéÇ à´ÔÁæ [¡ÒÃà§Ô¹] jojotraoil (19 - 15 ¾.Â. 55 22:23)
I12936481 ÁÙŤèÒ¾ÍÃìµµÑé§áµè¡ÅÒ§»Õ(01/07/2012)¢Í§à¾×è͹æáµèÅФ¹à¾ÔèÁ¢Öé¹ËÃ×ÍŴŧà·èÒäËÃè¡Ñ¹ºéÒ§¤ÃѺ [ËØé¹] gupree_tao (11 - 15 ¾.Â. 55 21:31)
I12935997 ¢ÍàªÔ­ÍÒ»Õé ¤Ø³»ÅÒ ¤Ø³Ë¹ÕèËèÒÇ áÅзء·èÒ¹ÁÒÁا·Í§¡Ñ¹¹¹¹¹ [¡ÒÃà§Ô¹] [=>>gUiT@R<<=] (52 - 15 ¾.Â. 55 19:17)
I12935862 ËØé¹ÊÓËÃѺ VIµÑǨÃÔ§ [ËØé¹] NANTE (10 - 15 ¾.Â. 55 19:27)
I12935713 ËÃ×Í hydro ¨Ðà´Ô¹µÒÁÃÍ malee? [ËØé¹] Page setup (6 - 15 ¾.Â. 55 18:18)
I12935334 ÁպѵÃà¤Ã´Ôµä·Â¾Ò³ÔªÂì 2 㺠¢ÍŴǧà§Ô¹ á¤è 1 㺠Íա㺤§à´ÔÁ ä´éäËÁ [¡ÒÃà§Ô¹] ËÁÙ¹èÒÃÑ¡¨ÃÔ§æ (5 - 15 ¾.Â. 55 16:30)
I12935120 SET ¹Ò·Õ¹Õé ¤Ø³àÅ×Í¡·Õè¨Ð... [ËØé¹] SiSN4 (15 - 15 ¾.Â. 55 16:17)
I12934935 㹪ÕÇÔµ¡ÒÃŧ·Ø¹ã¹ËØé¹ ¤Ø³ Cut Loss ä»áÅéÇ¡Õè¤ÃÑé§ [ËØé¹] Nihaoman (19 - 15 ¾.Â. 55 15:01)
I12934728 CTH ·Óä´é¨ÃÔ§ jas ¨Ð˹ÒÇäËÁ¤ÃѺà¹Õè [ËØé¹] àºÔ¡ä´é¨èÒµç (12 - 15 ¾.Â. 55 14:09)
I12934215 ÍÂÒ¡¢Í¤Óá¹Ð¹Ó¡Í§·Ø¹ÃÇÁ·Õèŧ·Ø¹ã¹ËØé¹ [¡ÒÃŧ·Ø¹] Yvesant (5 - 15 ¾.Â. 55 13:47)
I12934201 HOMEPRO «×éͧ͢´éǺºÑµÃ SCB BEYOND ËÃ×Í SCB VISA PLATINUM äÁèä´é¢Í§á¶Á [¡ÒÃà§Ô¹] NKK (7 - 15 ¾.Â. 55 13:59)
I12933980 ÍÂÒ¡¨ÐºÃéÒÒ ã¹ªèǧàÇÅҤѺ¢Ñ¹ ´Ñ¹¤ÕÂì¢ÒÂà»ç¹«×éÍàÇé àÎé [ËØé¹] Little MaMeaw (12 - 15 ¾.Â. 55 12:05)
I12933771 ÃѺà§Ô¹â͹¨Ò¡µèÒ§»ÃÐà·È ¸¹Ò¤ÒÃä˹àÊÕ¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁµèÓ·ÕèÊØ´¤Ð [¡ÒÃà§Ô¹] delicious (6 - 15 ¾.Â. 55 11:28)
I12933417 cpf äÁèµéͧÃÍᵡ¾ÒÃìáÅéǹФÃѺ [ËØé¹] zelircza (40 - 15 ¾.Â. 55 11:17)
I12932902 ## ÁÕà·èÒäËÃè ¢Ñºà¿ÍÃìÃÒÃÕè ¤ÃѺ ## [ËØé¹] mrwang1 (27 - 15 ¾.Â. 55 09:21)
I12932892 ÁØŤèҡͧ·Ø¹·ÕèàÃҨЫ×éÍä´éã¹áµèÅÐÇѹãªéÃÒ¤Òä˹¤ÃѺ [¡ÒÃŧ·Ø¹] tan99 (6 - 15 ¾.Â. 55 09:07)
I12932788 §º Rojna ÁÒáÅéÇ [ËØé¹] Ptone (2 - 15 ¾.Â. 55 09:55)
I12932734 ËØé¹ä·Â¨Ð仾ѹÊÒÁ?!? [ËØé¹] register (8 - 15 ¾.Â. 55 08:21)
I12932590 ầ¡ìªÒµÔ¨ÑºµÒ3»Ñ¨¨ÑÂàÊÕ觷غȡ.ä·Â»Õ56 [ËØé¹] Wild Rabbit (0 - 15 ¾.Â. 55 08:40)
I12932570 DDD : Daily Derivative Discussion : Çѹ¾ÄËÑÊ 15/11/2555{ᵡ»ÃÐà´ç¹¨Ò¡ I12927858} [ËØé¹] tycoon-coonty (110 - 15 ¾.Â. 55 07:47)
I12932372 ¹Ò·Õ¹Õé §º´ÕäÁè´ÕäÁèà¡ÕèÂÇ fund flow äËÅÍÍ¡¨Ò¡µÅÒ´ µÑÇ´Õæ pe à¤ÂäËÅÅ§ä» 5-6 à·èÒ¡çÁÕ [ËØé¹] jjs (52 - 15 ¾.Â. 55 04:45)
I12932146 ¢ÍÊͺ¶ÒÁ¤Ø¹ K8888 àÃ×èͧºÑµÃà¤Ã´ÔµÃ¤Ñº ÊÔ¹àª×èͺéÒ¹¼èÒ¹ áµè!á¶ÁºÑµÃà¤Ã´ÔµÃäÁè¼èÒ¹«Ð§Ñé¹ [¡ÒÃà§Ô¹] TG EZAN (8 - 15 ¾.Â. 55 00:39)
I12932003 SCB Easy Net :: Line Sticker pjuk (12 - 14 ¾.Â. 55 23:48)
I12931876 ÍÂÒ¡ËÒÃÒÂãË­èàªèÒ·Õè´Ô¹ÃÐÂÐÂÒǵéͧ·ÓÍÂèÒ§äÃ?(¢Í¹á¡è¹) esk (4 - 14 ¾.Â. 55 22:30)
I12931749 à¤Åç´ÅѺ24 ¢éÍ ¨Ò¡Ë¹Ñ§Ê×Í How Buffet Does It [ËØé¹] The Youngblood Way (7 - 14 ¾.Â. 55 22:28)
I12931735 ºÑµÃà¤Ã´Ôµ Êáµ¹´ÒÃì´Ï ¡àÅÔ¡ºÑµÃà¤Ãà´ÔµãËéâ´ÂäÁèá¨é§à¨éҢͧºÑµÃ [¡ÒÃà§Ô¹] ÀÙྪà (9 - 14 ¾.Â. 55 22:38)
I12931673 ¾ÃØ觹Õé¨ÑºµÒá¹ÇÃѺÊӤѭ 1270 ¶Ö§áÅéǵéͧà´é§ ¨éͧãËé´Õ [ËØé¹] Kitgreat (8 - 14 ¾.Â. 55 22:20)
I12931248 Promotion LTF & RMF »ÃÐ¨Ó»Õ 2555 [¡ÒÃŧ·Ø¹] ble_swu (7 - 14 ¾.Â. 55 20:21)
I12931190 ÊÁѤà Easy Net [¡ÒÃà§Ô¹] demon jung (10 - 14 ¾.Â. 55 20:33)
I12931152 ú¡Ç¹¼ÙéÃÙé¤ÃѺ ÃÐËÇèÒ§ºÑµÃà§Ô¹¡ÑººÑµÃ·Í§ ¢Í§scb ÁѹᵡµèÒ§¡Ñ¹Âѧ䧤ÃѺ [¡ÒÃà§Ô¹] pong333 (1 - 14 ¾.Â. 55 20:17)
I12931148 Êͺ¶ÒÁàÃ×èͧ·ÓºÑµÃà¤Ã´Ôµ [¡ÒÃà§Ô¹] Bowii_KB (2 - 14 ¾.Â. 55 20:50)
I12930860 ¢Í¶ÒÁ·èÒ¹æ ¹Ñ¡Å§·Ø¹¨Ò¡ËÑÇ㨠àÃ×èͧËØ鹻ѹ¼Å [ËØé¹] punro937 (6 - 14 ¾.Â. 55 19:04)
I12930717 ºÑµÃ premier wisdom [¡ÒÃà§Ô¹] xst171 (6 - 14 ¾.Â. 55 18:03)
I12930611 ¶ÒÁ¤Ø³ K8888 ÍÕ¡¤ÃÑé§ÇèÒ ¨Ðâ͹à§Ô¹¨Ò¡ÍÍÊàµÃàÅÕÂÁÒä·ÂÍÂèÒ§äà ãËéä´éà§Ô¹¤ÃºµÒÁ¨Ó¹Ç¹ [¡ÒÃà§Ô¹] MaggaM (6 - 14 ¾.Â. 55 18:46)
I12930549 à¡ÒеԴ§º¡ÒÃà§Ô¹ ËÅÒÂæµÑÇ scp,mdx,rml [ËØé¹] jjs (31 - 14 ¾.Â. 55 17:51)
I12930420 Êͺ¶ÒÁàÃ×èͧ¡ÒÃàÅè¹ËØ鹤èÐ (Á×ÍãËÁèÊØ´æææ) [¡ÒÃŧ·Ø¹] fon_medee (11 - 14 ¾.Â. 55 17:02)
I12930410 §º¡ÒÃà§Ô¹ .... ÃͺàÂç¹ ( 14 - 11 - 2555 ) [ËØé¹] ÍéǹµØé¹Øé (98 - 14 ¾.Â. 55 17:29)
I12930215 »ÃСÒȻԴ¡Í§ BBL-Chinna Trigger 15% ¢Ò´·Ø¹ 28.623% à·èÒ¹Ñé¹àͧ¤èÐ [¡ÒÃŧ·Ø¹] µê͵âµÐ¨Ñ§ (29 - 14 ¾.Â. 55 16:27)
I12929874 P Juk ¤Ð ʧÊÑÂàÃ×èͧ Family Plus à»ç¹ ATM [¡ÒÃŧ·Ø¹] ˹Ùà¡ë (13 - 14 ¾.Â. 55 15:14)
I12928483 á¼¹·Õè¢Í§ªÒÇÊÔ¹¸ÃËÒÂä»(àÁ×èͤسâ¹êµà¿ÍÃì࿤ⴹÍØéÁ) [ËØé¹] kaiboman (18 - 14 ¾.Â. 55 11:08)
I12928450 àË繧º...AAV.......àŵéͧÍÙé§Ò¹ä»â秾ÂÒºÒÅ.....¤èÐ [ËØé¹] pig666 (10 - 14 ¾.Â. 55 11:19)
I12928413 ËØ鹧º´Õ...¶Ö§µÔ´Åº [ËØé¹] Black_money (14 - 14 ¾.Â. 55 11:32)
I12928242 ¶éÒà»ç¹·èÒ¹àͧ ·èÒ¹¤Ô´ÇèÒ à§Ô¹¤×¹ÀÒÉÕ¨Ò¡ºéÒ¹ËÅѧáááÅÐö¤Ñ¹áá ·Õè¨Ðà¢éÒã¹»Õ 56 ¨ÐàÍÒä»·ÓÍÐäáѹ [¡ÒÃà§Ô¹] Nat_YFS2011 (2 - 14 ¾.Â. 55 10:20)
I12927752 ¶éÒÁÕà§Ô¹àÂç¹ 20 ÅéÒ¹ ¨ÐàÍÒä»Å§·Ø¹ÍÐäôդÃѺ (à¹é¹¤ÇÒÁàÊÕ觵èÓ ¼ÅµÍºá·¹»Ò¹¡ÅÒ§) [¡ÒÃŧ·Ø¹] ÊØ´ÊÇÔ§ÃÔ§â¡éÍÕâµéºÑêÁ (34 - 14 ¾.Â. 55 09:37)
I12927717 §º¡ÒÃà§Ô¹ .... ÃͺàªéÒ ( 14 - 11 - 2555 ) [ËØé¹] ÍéǹµØé¹Øé (35 - 14 ¾.Â. 55 08:57)
I12927670 ¹Ò¡ϭÕè»Øè¹àµÃÕÂÁÂغÊÀÒ 16 ¾.Â.¹Õé áÅÐÍÒ¨¨Ñ´¡ÒÃàÅ×Í¡µÑé§à´×͹˹éÒ Wild Rabbit (0 - 14 ¾.Â. 55 08:14)
I12927649 ÊÃØ»à¨éÒÊÑǷغàͧ [ËØé¹] ËÁͤҹ٠(32 - 14 ¾.Â. 55 08:05)
I12927624 ¡Í§·Ø¹ÃÇÁÍÊѧËÒÃÔÁ·ÃѾÂì à§Ô¹»Ñ¹¼ÅÊÙ§ ¤ÇÒÁ¼Ñ¹¼Ç¹µèÓ¡ÇèÒËØé¹ [ËØé¹] Wild Rabbit (4 - 14 ¾.Â. 55 08:48)
I12927604 ËÅѡࡳ±ìáÅСÅàÁç´¡ÒÃŧ·Ø¹ã¹ RMF & LTF [ËØé¹] Wild Rabbit (0 - 14 ¾.Â. 55 08:29)
I12927492 14/11/2555 µèÒ§ªÒµÔ¢ÒÂ˹ѡ : ¨Ð©Ø´´Ñª¹ÕäËÅŧ [ËØé¹] ÊÒÃТѹ (16 - 14 ¾.Â. 55 07:00)
I12927199 âËÅ´ 56-1 ÁÒáÅéÇÍèÒ¹äÁèä´é [ËØé¹] eieieio (2 - 14 ¾.Â. 55 00:53)
I12927172 ÃÒ§ҹ¾ÔàÈÉ.....WHA (ÂÒÇ˹è͹֧) [¢èÒÇËØé¹] ·Í§à¹×éÍà¡éÒ (12 - 14 ¾.Â. 55 00:00)
I12926663 HYDRO §º Q3 ÍÍ¡ÁÒÊÇÂÁÒ·Õè¼ÙéºÃÔËÒÃãËé¢èÒǨÃÔ§æ [ËØé¹] Hello Money (5 - 13 ¾.Â. 55 22:52)
I12926543 ÃÕÇÔÇ ¡ÒÃàÂÕèÂÁªÁ¡Ô¨¡Òà PTTGC [ËØé¹] ©ÅҴ˹éÒµÒ´ÕÁÕà§Ô¹ãªé (15 - 13 ¾.Â. 55 21:15)
I12926490 ¶ÒÁ pjuk àÃ×èͧ»Ñ­ËÒ¡Òà ÊÅѺ¡Í§·Ø¹ rmf [¡ÒÃŧ·Ø¹] ÅÙ¡â»è§ÍÁÂÔéÁ (3 - 13 ¾.Â. 55 21:17)
I12926437 ¹éͧâÃʨÃÔ§ææà¸Í¤×Í...... [ËØé¹] kaiboman (9 - 13 ¾.Â. 55 21:22)
I12926319 ÂÔ觴Ôé¹ÂÔè§à¨çº [SME] chamchompoo (21 - 13 ¾.Â. 55 21:51)
I12925456 §º¡ÒÃà§Ô¹ .... ÃͺàÂç¹ ( 13 - 11 - 2555 ) [ËØé¹] ÍéǹµØé¹Øé (72 - 13 ¾.Â. 55 18:33)
I12925255 ÍÂÒ¡¨ÐàÃÔèÁÈÖ¡ÉÒ¡ÃÒ¿ áÅÐà·¤¹Ô¤ÑÅ ¢Í¤Óá¹Ð¹Ó´éǤèÐ [ËØé¹] A twingle little star (17 - 13 ¾.Â. 55 17:55)
I12925009 Çѹ¹Õéä»à»Ô´ºª¡Í§·Ø¹ kfsdiv ÁÒ¤èÐ [¡ÒÃŧ·Ø¹] ÃÑ¡ÃÒ¡àÅ×Í´ (26 - 13 ¾.Â. 55 16:40)
I12924844 ¾ÃØ觹Õé ·ÃÙ¨ÐÍÂÙèËÃ×ͨÐä» [ËØé¹] nasdaqx (4 - 13 ¾.Â. 55 15:14)
I12924786 ÊÇÊѤÃѺ ÊÒà˵ءͧ·Ø¹µÃÒÊÒÃ˹ÕéÃÑ°µÔ´Åº [¡ÒÃŧ·Ø¹] ËÁÒàËèÒ´ÒÇà·ÕÂÁ (4 - 13 ¾.Â. 55 15:53)
I12924439 ªèÇ¿ѹ¸§INTUCH´éǤÃѺ ÇèҨТÖé¹ËÃ×Íŧ(¨Ò¡ã¨àŹФÃѺ) [ËØé¹] Dr.âÍ (16 - 13 ¾.Â. 55 14:50)
I12924404 ʧÊѺÃÔÉÑ· »ÃÔ¹ÊÔÃÔ ¨Ðà¨é§ ËØé¹Å§ÎǺÎÒº [ËØé¹] tenkai (10 - 13 ¾.Â. 55 14:38)
I12924070 §º¡ÒÃà§Ô¹ .... ÃͺºèÒ ( 13 - 11 - 2555 ) [ËØé¹] ÍéǹµØé¹Øé (16 - 13 ¾.Â. 55 13:59)
I12923864 à»ç¹Ë¹ÕéºÑµÃà¤Ã´Ôµ¨Ò¡¡Òö١¢âÁ ¸ ºÍ¡á¨é§ÍÒÂÑ´ªéÒ ÂÍ´à¡×ͺáʹ ·ÓÍÂèÒ§äôդР[¡ÒÃà§Ô¹] «éÍÊÔº (10 - 13 ¾.Â. 55 12:30)
I12922868 §º¡ÒÃà§Ô¹ .... ÃͺàªéÒ ( 13 - 11 - 2555 ) [ËØé¹] ÍéǹµØé¹Øé (25 - 13 ¾.Â. 55 09:02)
I12922808 ËØé¹âç¾ÂÒºÒÅÁÒáçÊì¨Ò¡ÅФÃáçà§Ò [¢èÒÇËØé¹] kaiboman (9 - 13 ¾.Â. 55 09:03)
I12922782 [º·á»Å Technical ¾×é¹°Ò¹ Babypips] º··Õè 4 : Moving Average [¡ÒÃŧ·Ø¹] rojer kajon (3 - 13 ¾.Â. 55 09:51)
I12922504 Á¹ØÉÂìà§Ô¹à´×͹..ÃÇÂËØé¹ ÊÁà¡ÕÂÃµÔ ÊØ¢àÊÃÕ¡ØÅ [¡ÒÃŧ·Ø¹] ËÁÙÍǺ (7 - 13 ¾.Â. 55 07:10)
I12922425 >>> ºÅ٪ԻϻÍÍѹ»Ñ¹.. ãËé·Ø¡Çѹ...à»ç¹Çѹ¢Í§àÁèÒ <<<_//_{ᵡ»ÃÐà´ç¹¨Ò¡ I12918470} [ËØé¹] THE FINAL 2 (56 - 13 ¾.Â. 55 06:44)
I12922310 ¢Í¤Ó»ÃÖ¡ÉÒà¡ÕèÂǡѺ ¡ÒâÒ RMF ¡è͹ÍÒÂØ 55 »Õ áÅÐ ¶×ÍÁÒ¡¡ÇèÒ 5»Õ¤ÃѺ [¡ÒÃŧ·Ø¹] Mutter (8 - 13 ¾.Â. 55 02:44)
I12921910 à¾×è͹æÍÂÒ¡ãËé¤Ø³ noteperfect ¡ÅѺÁÒ ËéͧÊÔ¹¸Ã ÍÕ¡¤ÃÑé§ËÃ×ÍäÁè [ËØé¹] Nihaoman (36 - 12 ¾.Â. 55 23:59)
I12921904 Êͺ¶ÒÁà¡ÕèÂǡѺºÑµÃà¤Ã´Ôµ ä´éÃѺÁÒ 2 ºÑµÃ àÅ×Í¡ãËéºÑµÃä˹¤ØéÁ¤èÒ¡ÇèÒ¤ÃѺ (ºÑµÃ·Í§ ¡Ñº titanium) [¡ÒÃà§Ô¹] gdhsatanic (7 - 12 ¾.Â. 55 23:01)
I12921864 ·ÓäÁàÊÃÔÁÊØ¢¶Ö§äÁè¼ÅÔµà»ê»«ÕèµèÍ [ᨡ¡Ôê¿] [ËØé¹] La_JoConDe (28 - 12 ¾.Â. 55 23:58)
I12921680 Ê͹ÅÙ¡ãËéŧ·Ø¹¡Í§·Ø¹ÃÇÁ(ËØé¹) [¡ÒÃŧ·Ø¹] geba (8 - 12 ¾.Â. 55 22:33)
I12921543 ´Í INTUCH à·èÒäËÃè¡Ñ¹ºéÒ§¤ÃѺ? [ËØé¹] Shinosuke08 (30 - 12 ¾.Â. 55 22:14)
I12921521 NTV §ºÍÍ¡áÅéÇ ÊØ´ÂÍ´´´ ã¤ÃµÒÁµÑǹÕéÍÂÙèÁÒ´Ù [ËØé¹] Ralph Myerz (8 - 12 ¾.Â. 55 22:18)
I12921171 §º brook ÊÇÂÁÒ¡æàŤèÐ [ËØé¹] kotokoh (10 - 12 ¾.Â. 55 20:59)
I12920998 ´ÒÇÁËÒÅÑ TMW ÊÑ»´ÒËì¹Õ駺¹èÒ¨ÐÍÍ¡ ¨ÐÅÔè§ËÃ×ÍÃèǧ µéͧÃÍÅØ鹡ѹ [ËØé¹] àÁèÒá·éàÃÒ (6 - 12 ¾.Â. 55 20:11)
I12920614 ¶éÒÁÕà§Ô¹ 1áʹ ¨Ð½Ò¡»ÃШÓËÃ×Í«×éͧ͡·Ø¹´Õ¤ÃѺ [¡ÒÃŧ·Ø¹] convolo (16 - 12 ¾.Â. 55 19:04)
I12920570 ****¡.Å.µ.à»Ô´ª×èÍàÇçºä«µìàÊÕè§ àµ×͹â¾Êµì¢éͤÇÒÁŧ·Ø¹/¾èÍÁ´¡ÒÃà§Ô¹¾è¹¾ÔÉáÅéÇ**** [ËØé¹] chai001 (7 - 12 ¾.Â. 55 18:20)
I12920371 scp §ºÍÂèҧ෾!!! [ËØé¹] Billybat (9 - 12 ¾.Â. 55 17:16)
I12920282 §º¡ÒÃà§Ô¹ .... ÃͺàÂç¹ [ËØé¹] ÍéǹµØé¹Øé (78 - 12 ¾.Â. 55 17:44)
I12920089 TCAP ¢ÒÂËØé¹ÊÒÁÑ­¢Í§¸¹ªÒµ»ÃСѹªÕÇÔµ·Õ踹ҤÒø¹ªÒµ¶×ÍÍÂÙè·Ñé§ËÁ´ µ¡Å§à»ç¹¢èÒÇ´ÕËÃ×Í¢èÒÇÃéÒ¤ÃѺ [ËØé¹] isaranew57 (15 - 12 ¾.Â. 55 16:43)
I12919975 ¨éÒÇ CPF ÍÍ¡¼Å»ÃСͺ¡Òóìà¹èÒ à¢ÂèÒàÁèÒµ¡Ã¶µÃÖÁ [ËØé¹] ËÁÍ¡é͹ËÔ¹ (19 - 12 ¾.Â. 55 16:07)
I12919365 ¹Ñ¡¡®ËÁÒªèÇÂÊÃØ»ÁÒµÃÒ 4 áÅÐ 240 ˹èÍÂÇèÒ ÍÐä÷Óä´é ÍÐä÷ÓäÁèä´é [ËØé¹] ÁØÁÁèǧ (4 - 12 ¾.Â. 55 14:55)
I12918511 ¡ÒèѴÍѹ´Ñº¡ÒáӡѺ´ÙáÅ¡Ô¨¡Ò÷Õè´Õ CG Rating [ËØé¹] thatr (2 - 12 ¾.Â. 55 12:01)
I12918176 ÍÕ¡·Õ á´è¾Õè ¡Ó Åѧ µ ´ [ËØé¹] pifa1 (24 - 12 ¾.Â. 55 11:04)
I12917475 à»ÅÕ蹨ҡNOTEPERFECT ÁÒà»ç¹Ë¹Ñ§Ê×;ÔÁ¾ìºéÒ§ [ËØé¹] pifa1 (30 - 12 ¾.Â. 55 09:23)
I12917255 ºÑµÃ¡ÊÔ¡Ã ¡´à§Ô¹µÙé¡Ãاä·Â áÅéÇà§Ô¹äÁèÍÍ¡ µéͧ·ÓÍÂèÒ§ääР¨Ðä´éà§Ô¹¤×¹ÁÑê [¡ÒÃà§Ô¹] Pat_Girl (13 - 12 ¾.Â. 55 07:32)
I12917227 ¤Ø³ Noteperfect ´Ñ§¨ÃÔ§.... ËÁÙÍǺ (167 - 12 ¾.Â. 55 07:41)
I12917054 ¡ÒûÑè¹ËØé¹ à¢Ò·Ó¡Ñ¹Âѧ䧤ÃѺ ã¤Ãà»ç¹¤¹¡Ó˹´ [ËØé¹] kron_ja (7 - 12 ¾.Â. 55 02:37)
I12916397 àËç¹»ÃСÒÈ ¡Åµ ËÑÇ¡ÃзÙéáÅéÇ ....ËÁ´ÍÒÃÁ³ìà¢Õ¹¡ÃзÙéÇÔá¤ÐËØé¹ [ËØé¹] ËÅèÍãÊäÃéÃÑ¡ (75 - 11 ¾.Â. 55 22:08)
I12916391 àÍÒ¡ÃÒ¿ SET ¢Í§ noteperfect ÁÒãËé·º·Ç¹¡Ñ¹´ÙÍÕ¡·Õ [ËØé¹] compassion (13 - 11 ¾.Â. 55 22:15)
I12914983 µÔ´ IVL ·Õè 39 ¤ÃѺ [ËØé¹] ºÑǵÙÁºÑǺҹ (28 - 11 ¾.Â. 55 17:52)
I12914499 ÊÁѤÃÍ͹äŹì easy net äÁèÁպѵà ATM ÁÕáµèºÑ­ªÕÍÍÁ·ÃѾÂì ä´éÁÑé (ÁÕàÃ×èͧµèͤР) [¡ÒÃà§Ô¹] panboon (4 - 11 ¾.Â. 55 15:33)
I12914294 ÊÁѤÃÍ͹äŹì easy net äÁèÁպѵà ATM ÁÕáµèºÑ­ªÕÍÍÁ·ÃѾÂì ä´éÁÑé [¡ÒÃà§Ô¹] panboon (9 - 11 ¾.Â. 55 14:17)
I12914150 ÍÂèÒÍÒ·Õè¨ÐºÍ¡ÃÑ¡ã¤ÃÊÑ¡¤¹ ·Í§à¹×éÍà¡éÒ (26 - 11 ¾.Â. 55 13:51)
I12913611 Êͺ¶ÒÁ¾Õè¨Ø¡àÃ×èͧºÑµÃà´ºÔµ¾ÅÑÊà¨çºäÁèÍÑ鹤èÐ [¡ÒÃà§Ô¹] ¢ÇÑ­¡ÐàÃÕÂÁ (6 - 11 ¾.Â. 55 10:48)
I12913572 ¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ㹡ÒÃâ͹à§Ô¹·Ò§ scbeasy [¡ÒÃà§Ô¹] awitus (5 - 11 ¾.Â. 55 10:29)
I12913322 Se-Ed ·ÓäÁŧ˹ѡ [ËØé¹] somsak_P (22 - 11 ¾.Â. 55 09:40)
I12912840 ÊÁѤà SCB Easy Net â´¹ËÅÍ¡ãËéÊÁѤúѵÃà´ºÔµ¤èÐ [¡ÒÃà§Ô¹] ˹ٹéÍÂÊÒÂÃØé§ (11 - 11 ¾.Â. 55 01:51)
I12912718 >>> ºÅ٪ԻϻÍÍѹ»Ñ¹.. ãËé·Ø¡Çѹ...à»ç¹Çѹ¢Í§àÁèÒ <<<{ᵡ»ÃÐà´ç¹¨Ò¡ I12910464} [ËØé¹] ä¼èËÇÒ¹¾ÅÔéÇÅÔèÇÅÁ (49 - 11 ¾.Â. 55 00:01)
I12912474 ¹ÔÂÒÂàÃ×èͧà´ÔÁ áµèÁÒÁèÒÂÔ觢Öé¹...àÁ×èÍà¸Í¨Ðáµè§§Ò¹ [¡ÒÃà§Ô¹] ÍÁÂÔéÁäÁèËÇÒ¹ (45 - 10 ¾.Â. 55 23:12)
I12912444 ÇÑÇ 2 µÑǡѺÃкºàÈÃÉ°¡Ô¨ [ËØé¹] sockeye salmon (6 - 10 ¾.Â. 55 23:41)
I12912309 ·ÓäÁªèǧ¹Õé gen á¢ç§ (áç) ¨Ñ§) [¡ÒÃŧ·Ø¹] smilehand (5 - 10 ¾.Â. 55 22:04)
I12912260 µÍ¹¹Õé¼Áʹã¨ÍÔ¹·Ñª à¾×è͹æÃÍÃѺà·èÒäËÃèºéÒ§¤ÃѺ [ËØé¹] punro937 (19 - 10 ¾.Â. 55 22:49)
I12911982 ú¡Ç¹´Ù¡ÃÒ¿ãËé˹èͤÃѺ äÁèÃÙé¤Ô´ä»àͧ»èÒÇ [ËØé¹] Goff_Ap (12 - 10 ¾.Â. 55 21:28)
I12911715 Êͺ¶ÒÁà¡ÕèÂǡѺ Line áÅÐ Credit [ËØé¹] thatr (5 - 10 ¾.Â. 55 20:34)
I12911533 Kbank äÁèÍÂÒ¡ä´éà§Ô¹½Ò¡áÅéÇàËÃͤÃѺ á¡éÇâ´àÃÁè͹ ¾¹Ñ¡§Ò¹¶Ö§ºÍ¡ËÁ´â»ÃáÅéÇ [¡ÒÃà§Ô¹] bajeta (5 - 10 ¾.Â. 55 19:26)
I12911209 BTS Çѹ¨Ñ¹·Ãì ¤Ø³¨Ð . . . ? [ËØé¹] Å鹿éÒ (16 - 10 ¾.Â. 55 18:03)
I12911049 ͹Ҥµ ¼Ùé¶×ÍËØé¹ BTS ¨ÐÂѧÁÕà§Ô¹»Ñ­¼Å ·Ø¡æ»Õ ÍÕ¡äËÁ¹êÐ [ËØé¹] abitzone (1 - 10 ¾.Â. 55 17:35)
I12910703 ÅéÒ§¾ÍÃìµ´ÕÁÑé¤èÐ áÅéÇ¢Öé¹Ã¶ä¿¤Ñ¹ãËÁè [ËØé¹] ÅÁ·ÐàÅ»ÅÒÂ»Õ (34 - 10 ¾.Â. 55 15:46)
I12910652 »¡µÔ ÊÁѤà SCB easy net Ẻ¡ÃÍ¡¿ÍÃìÁ·ÕèÊÒ¢Ò äÁè¼èÒ¹ ATM ãªéàÇÅÒ»ÃÐÁÒ³¡ÕèÇѹ¤ÃѺ [¡ÒÃà§Ô¹] Ooho (13 - 10 ¾.Â. 55 15:49)
I12910190 ·Ø¡Çѹ¹ÕéÂѧÁÕàÁèÒ¤¹ä˹àª×èÍ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËì¢Í§âºÃ¡ÍÂÙèºéÒ§ [ËØé¹] Pae7770 (29 - 10 ¾.Â. 55 12:43)
I12910151 á¹Çâ¹éÁ »Ùè ¡ÃêÒ¿ ¨Ðä»·Ò§ä˹ [ËØé¹] tango (15 - 10 ¾.Â. 55 12:00)
I12910039 PT §º ÍÍ¡ÁÒ´ÕãËÁ¤êÐ ÇѹÈØ¡Ãìâ´¹·ØºáçÁÒ¡ææææ [ËØé¹] Phensuk (4 - 10 ¾.Â. 55 12:13)
I12909576 ÊÑ­­Ò³àµ×͹ÀÑ ã¹ËØ鹺ҧµÑÇ [ËØé¹] Master of Kindness (37 - 10 ¾.Â. 55 10:11)
I12908939 TTA [ËØé¹] umaxusb (26 - 10 ¾.Â. 55 01:34)
I12908893 á¹Ð¹Ó Warrant ÃÒ¤ÒµèÓ¡ÇèÒËØé¹áÁè˹èͤÃѺº [ËØé¹] wonbin_en (9 - 10 ¾.Â. 55 01:04)
I12908602 ªèÒ§à»ç¹ÇѹÈØ¡Ãì·ÕèâË´ÃéÒÂÊÓËÃѺàÁèÒ¨ÃÔ§æ àËéÍÍÍÍ T_T [ËØé¹] violetmoon (27 - 9 ¾.Â. 55 23:00)
I12908261 ÅÒÂà«ç¹Êì¤ÇÃà«ç¹ÊìẺä˹¶Ö§¨Ð´Õ·ÕèÊØ´ [¡ÒÃà§Ô¹] mikicool (15 - 9 ¾.Â. 55 21:39)
I12907749 CCPáÅÐFPI §ºâÍठ·ÓäÁŧ˹ѡàÅÂ. Ç͹¼ÙéÃÙéªèǵͺ·Õ [ËØé¹] kaiboman (8 - 9 ¾.Â. 55 19:22)
I12907511 Êͺ¶ÒÁSCB [¡ÒÃà§Ô¹] ¤Ãͺ¤ÃÑǵÑÇ àÍç¹. (4 - 9 ¾.Â. 55 18:49)
I12907245 Tgpro... ¤Ø³ jjs àÍÒÍÂÙèÁÑê¤êÒ ?? [ËØé¹] KaewGet (10 - 9 ¾.Â. 55 17:57)
I12907236 ¾Õè¨Ø¡¤ÃѺ »ÃÖ¡ÉÒàÃ×Õͧ¡àÅÔ¡ÃÒ¡Ò÷Õè ·ÃÙ à¡çºà§Ô¹¨Í§ä»áÅéÇäÁèÁÕ¡Ó˹´Êè§à¤Ã×èͧ ãÃËéͧ mbk à¤éÒá¹Ð¹ÓÁÒ¤ÃѺ [¡ÒÃà§Ô¹] pooq (6 - 9 ¾.Â. 55 17:12)
I12907233 ºÑµÃà¤Ã´Ôµ ¡ÃاÈÃÕÇÕ«èÒá¾Å·Ô¹ÑèÁ ÅÒÂãËÁè [¡ÒÃà§Ô¹] ÊáĪ (5 - 9 ¾.Â. 55 17:19)
I12907141 BTS...§º [ËØé¹] ÍéǹµØé¹Øé (60 - 9 ¾.Â. 55 17:04)
I12907020 ÍÂÒ¡¨ÐºÍ¡à©ÂæÇèÒ Çѹ¹Õé¼ÁäÁèä´é¢ÒÂMint 㹪èǧ ATC ¹Ð¤ÃѺ [ËØé¹] Asceli (12 - 9 ¾.Â. 55 16:50)
I12906792 ·ÓäÁµéͧ200Çѹ¤ÃѺ [ËØé¹] nammak (7 - 9 ¾.Â. 55 15:04)
I12905934 á¹Ð¹Óâ»Ãá¡ÃÁ´ÙËØé¹ã¹ Windows 8 [ËØé¹] Shinosuke08 (15 - 9 ¾.Â. 55 13:46)
I12905662 AH à¡Ô´ÍÐäâÖé¹? [ËØé¹] ÊӤѭÁÒ¡ (8 - 9 ¾.Â. 55 12:09)
I12905595 ᶺáÁèàËÅç¡ÊÁØ´ºÑ­ªÕàÊÕ à»ÅÕè¹àÅèÁãËÁèäÁèä´éËÃͤРẺ¹ÕéÅÙ¡¤éÒµéͧà¢éÒÊÒ¢Òà¾×èÍ»ÃѺÊÁØ´µÅÍ´àÅÂËÃͤÐ? KBank [¡ÒÃà§Ô¹] rubAdAmAs (16 - 9 ¾.Â. 55 12:44)
I12905344 SGP.... [ËØé¹] ÍéǹµØé¹Øé (4 - 9 ¾.Â. 55 11:08)
I12905279 ¤ÓµÍºÊÓËÃѺ¤¹·Õè¶ÒÁÁÒÇèÒ “ʧ¤ÃÒÁ¤èÒà§Ô¹ã¹Îèͧ¡§¨Ð¡Ãзºä·ÂÍÂèÒ§äúéÒ§” [ËØé¹] áÅéÇáµè´Ç§ (1 - 9 ¾.Â. 55 11:42)
I12904985 ÁÒàÅèÒµèÍàÃ×èͧºÑµÃà¤Ã´ÔµThe Premier KBANK ¤Ð [¡ÒÃà§Ô¹] Tuckkymel69 (30 - 9 ¾.Â. 55 10:09)
I12904812 ¨Ðâ͹à§Ô¹à¢éҺѭªÕ ËØ鹢ͧ BLS ¼èÒ¹ bualuang ibanking ·Ó䧤ÃѺ [ËØé¹] blueberry_whipcream (9 - 9 ¾.Â. 55 09:03)
I12904557 àÍ·ÕàÍçÁ ¡ÊÔ¡Ã ¡´à§Ô¹ä´éÇѹÅÐà·èÒÓäËÃè¤Ð [¡ÒÃà§Ô¹] »ÃÒ¡ÒôèÒ¹ÊØ´·éÒ (8 - 9 ¾.Â. 55 09:29)
I12904542 áÅ¡à§Ô¹´ÍÅÅÒÃì´éǺѵÃà¤Ã´Ôµ ·Õèà¤ÒàµÍÃ츹ҤÒà àÊÕ¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁäËÁ¤ÃѺ [¡ÒÃà§Ô¹] ¹¾¾Ñ²¹ì (8 - 9 ¾.Â. 55 09:16)
I12904522 ú¡Ç¹¶ÒÁ¤Ø³ K888 àÃ×èͧàÇÅÒ·Ó¡ÒÃÊÒ¢Ò¸¹Ò¤Òà MORO (2 - 9 ¾.Â. 55 08:11)
I12904063 ÁÔµµÔé§ 28-29 ¸¤ ¹Õé âËǵàÅ·Õèä˹ÁÒ¡ÊØ´àÍÒ·Õè¹Ñ蹹ФÃѺ [ËØé¹] jkeng (14 - 9 ¾.Â. 55 01:41)
I12903834 »Í´á´§äÁèä´é ·Óã¨äÁèä´é ¡çàÅÔ¡ÊÔ! [ËØé¹] ÍÁÂÔéÁäÁèËÇÒ¹ (21 - 8 ¾.Â. 55 23:18)
I12903770 ¤¹·ÕèÁÕâÍ¡ÒÊ [ËØé¹] onginthailand (4 - 8 ¾.Â. 55 23:38)
I12903443 ºÃÔ¡ÒÃÂÍ´áÂè¢Í§¸¹Ò¤ÒÃä·Â¾Ò³ÔªÂì ÊÒ¢ÒÇѪþŠáÅéǤس¨Ð¢Í¤Ðá¹¹àµçÁä´éÂѧä§? [¡ÒÃà§Ô¹] Amukusa (13 - 8 ¾.Â. 55 22:24)
I12902861 SCB ÊÒ¢Òã¹ËéÒ§ àÃÒÊÒÁÒö¶Í¹à§Ô¹Ê´Ë¹éÒà¤Ò·ìàµÍÃìä´é¡ÕèºÒ·ÍèФÃѺ [¡ÒÃà§Ô¹] Master Obi-Wan (6 - 8 ¾.Â. 55 20:15)
I12902771 LOXLEY !!!!ÍÕ´Êͧà´×͹ÃÒ¤Ò¨Ðä»·Ò§ä˹ [ËØé¹] nakharet (6 - 8 ¾.Â. 55 19:00)
I12902525 ÍÂÒ¡¶ÒÁ¤Ó¶ÒÁ á¹Ç¨ÔµÇÔ·ÂÒ à¾×è͹æ¹Ô´¹Ö§¹Ð¤ÃѺÇèÒ ÃÐËÇèÒ§ ¢èÒÇ´Õ ¡Ñº ¢èÒÇÃéÒ ªèǧ¹Õéà¾×è͹æÍÂÒ¡ÃÙé¢èÒÇä˹¡è͹¡Ñ¹ [ËØé¹] Nihaoman (0 - 8 ¾.Â. 55 18:59)
I12902464 ¡ÓÅѧàÅ×Í¡¨Ð·ÓºÑµÃà¤Ã´Ôµ ËÒ¢éÍÁÙÅÍÂÙè ʧÊѤÓÇèÒ ¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁãªéǧà§Ô¹ 5% ËÁÒ¶֧àÃÒµéͧ¨èÒÂÂѧä§à·èÒäËÃè [¡ÒÃà§Ô¹] printcess of the moon (10 - 8 ¾.Â. 55 18:17)
I12902324 â»ÃºÑµÃ scb ÁÕä´éà§Ô¹¤×¹µÍ¹àµÔÁ¹éÓÁѹäËÁ¤Ð [¡ÒÃà§Ô¹] nongnac (4 - 8 ¾.Â. 55 17:31)
I12902295 ¢èÒǧº¡ÒÃà§Ô¹Çѹ¹Õé 08 ¾.Â. 2555 [¢èÒÇËØé¹] âªÂØ~âªÂØ (31 - 8 ¾.Â. 55 17:18)
I12901980 «×éÍ LTF à¡Ô¹ ÁÕ¼ÅàÊÕÂÍÐäúéÒ§¤ÃѺ [¡ÒÃà§Ô¹] »ÅÒ·Ù2011 (6 - 8 ¾.Â. 55 16:30)
I12901662 Black Monday ¨Ðä´éà¨Í¡Ñ¹ÍÕ¡áÅéÇàËÃÍ??? [ËØé¹] OGalix (6 - 8 ¾.Â. 55 15:39)
I12901219 ¢èÒÇ gold ºÍÃì´¤éÒ¹¢ÒÂGOLDãËéUV [ËØé¹] TheManU (6 - 8 ¾.Â. 55 13:46)
I12900880 ¡Ùéà§Ô¹(ÃÕä¿á¹¹«ì)ầ¤ìÁèǧ ´Í¡àºÕé áÅÐ ÀÒÉÕ ?? [¡ÒÃà§Ô¹] Gtm[1].Online (7 - 8 ¾.Â. 55 12:33)
I12900726 BIG C BBL ¶×Í3à´×͹¢Öé¹ä» àÅ×Í¡µÑÇä˹´Õ¤ÃѺ [ËØé¹] Dr.âÍ (5 - 8 ¾.Â. 55 12:41)
I12900368 ### àªÔ­ÇÔ¨Òóì...ËØé¹ã¹¾ÍÃ쵢ͧ©Ñ¹ ### [ËØé¹] Again-With-Love (44 - 8 ¾.Â. 55 11:53)
I12899795 ....@@@@@####$$$$...àÍÒÁÒãËéÍèÒ¹»ÃСͺ¡ÒÃŧ·Ø¹....@@@@@####$$$$... [ËØé¹] unit profile (12 - 8 ¾.Â. 55 09:44)
I12899464 $$ ¹Ñ¡Ãº¡Í§·Ø¹ ¾ÃÒ¹ËØé¹àÁèÒáʧ $$ Çѹ¾ÄËÑÊ ÃѺ·ÃѾÂì KFSDIV ¨º¢èÒÇàÅ×Í¡µÑé§...·Ø¡ÊÁÃÀÙÁÔàÅ×Í´ÊÒ´{ᵡ»ÃÐà´ç¹¨Ò¡ I12894398} [¡ÒÃŧ·Ø¹] tuxpower (22 - 8 ¾.Â. 55 08:56)
I12899463 ¶éÒ¢ÍãËéºÃÔÉÑ·»ÃѺŴà§Ô¹à´×͹áÅéÇáºè§ÁÒ¨èÒÂà»ç¹à§Ô¹ªèÇÂàËÅ×Íá·¹ à¾×èÍÅ´°Ò¹ÀÒÉÕ ÊÒÁÒö·Óä´éäËÁ¤ÃѺ [¡ÒÃà§Ô¹] ¤Ø³à¨¹ (18 - 8 ¾.Â. 55 08:19)
I12899423 Fiscal Cliff Mode. [ËØé¹] everandever (15 - 8 ¾.Â. 55 07:33)
I12898796 ºÑµÃà¤Ã´Ôµà«ç¹·ÃÑÅ ËÃ×Í «ÔµÕéầ¤ì´Õ¡Çèҡѹ¤ÃѺ ? [¡ÒÃà§Ô¹] crazyoxy (13 - 7 ¾.Â. 55 23:22)
I12898318 Blog Day Trade & ¨Ñ§ËÇСÒë×éÍ-¢Ò µÒÁÃͺ¢Öé¹Å§ NOVEMBER-08-2012 [ËØé¹] ¡Ùé¡Øé (9 - 7 ¾.Â. 55 21:46)
I12898167 ¶Í¹à§Ô¹¨Ò¡âºÃ¡ºÑÇËÅǧàͧâ´ÂäÁè¼èÒ¹ÁÒÃìä´éà»ÅèҤР[ËØé¹] aonlin (7 - 7 ¾.Â. 55 21:11)
I12898158 à¹×éÍäÁèä´é¡Ô¹ ˹ѧäÁèä´éÃͧ¹Ñè§ àÍÒ¡Ãд١ÁÒá¢Ç¹¤Í [¡ÒÃà§Ô¹] counsellor (3 - 7 ¾.Â. 55 21:07)
I12898055 »ÃСѹ¢Í§ä·Â¾Ò³ÔªÂì. »ÃѺÊÑ­­ÒṺ·éÒÂäÁèä´é. ÃÐÇѧ´éÇ [¡ÒÃŧ·Ø¹] TOOR (4 - 7 ¾.Â. 55 21:10)
I12898000 SPF : »ÃСÒȼŻÃСͺ¡Òà [¡ÒÃŧ·Ø¹] superman2007 (14 - 7 ¾.Â. 55 20:30)
I12897898 Êͺ¶ÒÁ pjuk àÃ×èͧ scbsmartplan [¡ÒÃŧ·Ø¹] goopah (2 - 7 ¾.Â. 55 20:05)
I12897471 Triple Divergence ¤Ø³ÃÙéäËÁÇèÒ ¤ÇÒÁáç ¢Í§¡ÒÃà¡Ô´¿ÍÃìÁ¹ÕéÁÒ¡¹éÍÂà¾Õ§㴠[ËØé¹] Nihaoman (32 - 7 ¾.Â. 55 18:04)
I12897399 $$... ¼Å¡ÒôÓà¹Ô¹§Ò¹¡Í§·Ø¹ Money Market Fund »ÃШÓÇѹ·Õè 2 ¾.Â. 55 ...$$ [¡ÒÃŧ·Ø¹] Mr.Messenger (22 - 7 ¾.Â. 55 18:47)
I12897380 ÁÕ¾¹Ñ¡§Ò¹¸¹Ò¤Òà ¸¹ªÒµÔ áÅÐ K bank â·ÃãËéÊÁѤúѵÃà¤Ã´Ôµ ¢Í§¸¹Ò¤ÒèÃÔ§ËÃ×Íà»ÅèÒ [¡ÒÃà§Ô¹] Kunzogzag (7 - 7 ¾.Â. 55 18:49)
I12896868 ´éÒ·ͧ¤Ó ÂéÓÃͺºèÒÂ....Ẻ§èǧæ{ᵡ»ÃÐà´ç¹¨Ò¡ I12891904} [ËØé¹] Golden Thread (23 - 7 ¾.Â. 55 16:18)
I12895998 ã¤ÃÃÙéàÃ×èͧºÑµÃà¤Ã´Ôµ¡ÊԡúéÒ§¤ÃѺ ¸¹Ò¤ÒÃâ·ÃÁÒàªç¤¢éÍÁÙšѺ¼ÁáÅéÇ [¡ÒÃà§Ô¹] + áÁè´Í¡äÁé§ÒÁ + (4 - 7 ¾.Â. 55 13:37)
I12895233 ÊÁØ´ºÑ­ªÕ¸¹Ò¤ÒÃËÒ ¨Ð·ÓãËÁèµéͧ·ÓÂѧ䧺éÒ§¤ÃѺ [¡ÒÃà§Ô¹] áÁ§á¡Åº (13 - 7 ¾.Â. 55 11:07)
I12895218 CPALL ¡ÓäÃà¾ÔèÁáµè... (à´ÕëÂÇÁÒãËÁè) [ËØé¹] ¹Ñ¡Å§·Ø¹999 (14 - 7 ¾.Â. 55 11:44)
I12893671 ËØ鹻ѹ¼Å´ÕÁÒáªÃì¡Ñ¹ [ËØé¹] ÃÇÂ´Õ (19 - 6 ¾.Â. 55 23:53)
I12893429 Êͺ¶ÒÁ ¡ÒÃãªéºÑµÃà¤Ã´Ôµ scb visa platinum ¤ÃѺ [¡ÒÃà§Ô¹] à»Ò˹éÒ´Ó (4 - 6 ¾.Â. 55 22:57)
I12893403 ¢Íú¡Ç¹¶ÒÁà¡ÕèÂǡѺ¡Òë×éͧ͡·Ø¹ÃÇÁ¼èÒ¹easy net ˹èͤÃѺ [¡ÒÃà§Ô¹] ¤Ø³ÃéÒ¹à¡Á (2 - 6 ¾.Â. 55 22:03)
I12893200 ªèÇÂÊÃØ» AAV ãËé˹èͤÃѺ [ËØé¹] Page setup (5 - 6 ¾.Â. 55 21:14)
I12893194 ¡ÒÃËÒ IRR ¨Ò¡áºº»ÃСѹªÕÇÔµâ´Â excel [¡ÒÃŧ·Ø¹] ´Òº¼èÒÅÁ (2 - 6 ¾.Â. 55 21:06)
I12892785 ¢Íºè¹ Kbank ˹èÍÂà¶ÍÐ [¡ÒÃà§Ô¹] µÍºàËÁ×͹ ¤Ë. 3 ¤ÃѺ (5 - 6 ¾.Â. 55 19:28)
I12892267 âËǵ ã¤Ãä´éÃѺ¡ÒÃàÅ×Í¡µÑÇ ¨ÐÊ觼Ŵյè͵ÅÒ´ËØé¹·ÑèÇâÅ¡ÁÒ¡¡Çèҡѹ [ËØé¹] TheManU (3 - 6 ¾.Â. 55 17:56)
I12892249 à¨éÒ¾è͵ÅÒ´ËØé¹ ÀÒ¤ 1 ·Ø¡µÍ¹àÅ [ËØé¹] nammak (6 - 6 ¾.Â. 55 17:24)
I12892031 SCP ª×è͹ÕèÇÔ觴ըѧàÅ [ËØé¹] kaiboman (9 - 6 ¾.Â. 55 16:54)
I12891904 ´éÒ·ͧ¤Ó ÁÒÂéÓÃͺºèÒÂ{ᵡ»ÃÐà´ç¹¨Ò¡ I12887061} [ËØé¹] Golden Thread (30 - 6 ¾.Â. 55 16:10)
I12891680 à¡Áà¨éÒ¾è͵ÅÒ´ËØé¹ ¼ÁµÔ´«ÕÃÕèÂìä»ÃÖ»èÒÇ ´ÙÂѹµÕ 3 [ËØé¹] oracleman (20 - 6 ¾.Â. 55 15:52)
I12891384 ¡ÊÔ¡Ãä·Â ·ÓºÑµÃ ATM ãËÁè·ÓäÁµéͧºÑ§¤ÑºãËéÅÙ¡¤éÒ·Ó»ÃСѹ´éÇ [¡ÒÃà§Ô¹] MC FREEDOM (17 - 6 ¾.Â. 55 14:31)
I12891143 ¡ÊÔ¡Ã ã¹Ãͺ 1 à´×͹ 7 ÃͺáÅéǤèÐ [¡ÒÃà§Ô¹] eve28else (9 - 6 ¾.Â. 55 13:40)
I12891052 µÍ¹¹Õéầ¤ìä˹ãËé´Í¡àºÕéÂÊÙ§ºéÒ§¤Ð [¡ÒÃà§Ô¹] frunky amy (7 - 6 ¾.Â. 55 13:51)
I12890952 ÍÂÒ¡·ÃÒºÁÒµÃÒ°Ò¹¡ÒÃãËéºÃÔ¡Òâͧ¸¹Ò¤ÒáÊÔ¡Ãä·Â-á¤èʧÊѤèÐ [¡ÒÃà§Ô¹] norijay (7 - 6 ¾.Â. 55 13:46)
I12890804 ÅÒÂà«ç¹ ËÅѧºÑµÃ ÁѹàÅ×͹à¾ÃÒÐàÍÒ¹ÔéÇä»ÅÙºÁѹÂѧãªéä´éÍÂÙèäËÁ¤ÃѺ..... boy and girl (14 - 6 ¾.Â. 55 12:44)
I12889379 ÍÒ»Õé¤Ø§ÁÒÁا·Í§. ÇѹàÅ×Í¡µÑé§àÁ¡Ò{ᵡ»ÃÐà´ç¹¨Ò¡ I12887759} [ËØé¹] ÍÒ»Õé¤Ø§ (90 - 6 ¾.Â. 55 06:38)
I12889337 ºÑµÃà¤Ã´Ôµà«ç¹·ÃÑÅ¡ÒÃì´ [¡ÒÃà§Ô¹] bombay_rsu (3 - 6 ¾.Â. 55 05:26)
I12889311 [ÊÔ¹¸Ã@Cafe 2012-11-06] .. ÊÒþѹÊÒÃÐ.....ÃѺ ºÃÃÂÒ¡ÒÈʺÒÂæ .... ¡è͹µÅÒ´à»Ô´- [ËØé¹] kasimasi (38 - 6 ¾.Â. 55 04:27)
I12889287 >> << ºÅ٪ԻϻÍÍѹ»Ñ¹.. àÁèÒËÄËÃÃÉì...ÇѹÍѧ¤ÒÃ...ÊÕªÁ¾ÙÍѹʴãÊ _//_{ᵡ»ÃÐà´ç¹¨Ò¡ I12884338} [ËØé¹] THE FINAL 2 (71 - 6 ¾.Â. 55 03:53)
I12889226 ʧÊÑ ÁÒ¹Ò¹ÅÐ.. ·ÓäÁµÙé½Ò¡à§Ô¹ ¡Êԡ÷ءµÙé·Ó§Ò¹ä´éá¤è 4 ·ØèÁ ¾ÍËÅѧ¨Ò¡¹Ñé¹ »Ô´.. äÁèÍ͹ 24 ªÁ. à¾ÃÒÐÍÐäà [¡ÒÃà§Ô¹] prince-npark (9 - 6 ¾.Â. 55 02:24)
I12889020 ÊÁѤúѵÃà¤Ã´Ôµ äÁèà¤Â¼èÒ¹ äÁè·ÃÒºÇèÒà»ç¹à¾ÃÐÒÍÐääР[¡ÒÃà§Ô¹] acake101 (18 - 6 ¾.Â. 55 00:33)
I12888930 ªèÇ´éǤÃѺãªé Ktb online «×éͧ͡·Ø¹áÅéÇà§Ô¹ËÒ ˹èÇÂäÁè¢Öé¹ [¡ÒÃŧ·Ø¹] ThePalm (3 - 5 ¾.Â. 55 23:00)
I12888709 Çѹ¹Õéä´éÅͧ´×èÁ estàÍÊ. »ÃÒ¡®ÇèÒÚ...... [ËØé¹] kaiboman (50 - 5 ¾.Â. 55 22:17)
I12888409 ¤ÇÒÁà¢éÒ㨼Դ¡Ñº LTF &#8211; RMF [¡ÒÃŧ·Ø¹] mrtech (2 - 5 ¾.Â. 55 21:57)
I12888211 ¶Ö§ pjuk ..à¡ÕèÂǡѺ SCB Easy Mobile App [¡ÒÃà§Ô¹] »Ò»ÒÃÑÊ«Õè (1 - 5 ¾.Â. 55 21:25)
I12888166 ÊÔè§ÁËÑȨÃÃÂìÍѹ´Ñº 8 ¢Í§âÅ¡ [ËØé¹] solstice (15 - 5 ¾.Â. 55 21:59)
I12888089 SCB - ºÑµÃà¤Ã´Ôµ Ẻ½Ò¡ Fix ¤ÃѺ [¡ÒÃà§Ô¹] krabi-loma (1 - 5 ¾.Â. 55 20:51)
I12887999 ¡ÃÒ¿¿ÃÕ(efin) ¡Ñº ¡ÃÒ¿àÊÕÂà§Ô¹ ¤Ø³ÊÁºÑµÔµèÒ§¡Ñ¹ÁÒ¡äËÁ [ËØé¹] ÃÇÂ´Õ (8 - 5 ¾.Â. 55 20:52)
I12887712 ã¤ÃÃÙéàÃ×èͧàªç¤¢Í§¸¹Ò¤ÒáÊԡúéÒ§ »èÒ¹¹ÕéáÅéÇà§Ô¹ÂѧäÁèà¢éÒàÅ §Ò¹à¢éÒá¹èæ [¡ÒÃà§Ô¹] Áѧ¡Ã¨Ñ¡ÃÇÒÅ (9 - 5 ¾.Â. 55 19:52)
I12887587 á¹Ð¹Óá;ãËÁè SCBEASY [¡ÒÃà§Ô¹] superman2007 (9 - 5 ¾.Â. 55 18:51)
I12887585 SCB à´ÍÐÁÍŧÒÁǧ¤ìÇÒ¹¹ÕèãË­èâµáµèºÃÔ¡ÒÃáÂè¡ÇèÒÊÒ¢ÒÍ×è¹àÂÍйР[¡ÒÃà§Ô¹] ÂÔéÁà´ÕÂÇ (8 - 5 ¾.Â. 55 18:52)
I12887402 à¿« ÃÇÁ´ÒÇÊÒÇ office ¢ÍÃéͧ ¡Åµ. ÍÂèÒàµ×͹ྨ¹Õéà´ç´¢Ò´ [ËØé¹] ËÍÁÁÒ¡ (11 - 5 ¾.Â. 55 18:14)
I12887358 SCB à»ç¹ÍÐäà ?? [ËØé¹] cooky-beagle (5 - 5 ¾.Â. 55 17:34)
I12887172 ǧà§Ô¹ºÑµÃà¤Ã´ÔµÁըӹǹÊÙ§ ä´é»ÃÐ⪹ìµÃ§ä˹ [¡ÒÃŧ·Ø¹] âÁâ«ä«µÕé (12 - 5 ¾.Â. 55 17:14)
I12886710 àº×èÍäËÁ àÇÅÒ仸¹Ò¤ÒÃáÅéǶ١᫧·Ñé§æ·Õè¡´ºÑµÃ¤ÔÇáÅéÇ T.time (56 - 5 ¾.Â. 55 15:46)
I12886651 ૧¡Ñº¸¹Ò¤Òø¹ªÒµÔ ÍÒ¤ÒÃä·Âç¤ì ¾Ñ²¹Ò¡Òà [¡ÒÃà§Ô¹] moohunter (4 - 5 ¾.Â. 55 15:46)
I12886462 Kbank. Login äÁèä´é prissylovewanida (36 - 5 ¾.Â. 55 14:54)
I12885869 Advanc......¢Öé¹à¾×èÍŧµèÍ ËÃ×Í...äÁèÃÍáÃÐ ä»âô´.... [ËØé¹] pig666 (16 - 5 ¾.Â. 55 12:51)
I12885563 àÊÕèªéÒ§ ÃÕà·ÔÃì¹!! µÐÇѹ¢Öé¹·Õè ºÒ§¡Í¡áŹ´ì [ËØé¹] Wild Rabbit (6 - 5 ¾.Â. 55 11:20)
I12884528 Facebook ·Õè¹èÒʹã¨à¡ÕèÂǡѺËØé¹ [ËØé¹] ÃÇÂ´Õ (8 - 5 ¾.Â. 55 08:56)
I12884331 + + + ¹éÒ æ ¢Ò KFSDIV ¨Ð¶×ÍÂÒÇ æ ¨ÐµéͧÂÒÇá¤èä˹ËÃ×ͤР+ + + [¡ÒÃŧ·Ø¹] biebie999 (32 - 5 ¾.Â. 55 06:33)
I12884328 ÍÒ»Õé¤Ø§ÁÒÁاàÃ×èͧ·Í§ Çѹ·Õè5/11/2012 [ËØé¹] ÍÒ»Õé¤Ø§ (62 - 5 ¾.Â. 55 06:19)
I12884098 ++ËØ鹡ÃÒ¿ÊÇ 㹷èÒÁ¡ÅÒ§ÂؤÁ×´¢Í§ÊÔ¹¸Ã++ [ËØé¹] ËÅèÍãÊäÃéÃÑ¡ (105 - 5 ¾.Â. 55 01:57)
I12883857 Fiscal Cliff ¤×Í? m_ple (60 - 4 ¾.Â. 55 23:48)
I12883786 TPIPL,DCC ¤Ñ´ÍÍ¡¨Ò¡ SET 50 (µÒÁ¢èÒÇ´éÒ¹ã¹) [ËØé¹] ¹Ñ¡Å§·Ø¹999 (7 - 4 ¾.Â. 55 23:29)
I12883541 ÊÒä´ÕªÕÇÔµÊѵÇìâÅ¡ :: The master [ËØé¹] äÁéäµè¤Ùé (39 - 4 ¾.Â. 55 22:25)
I12882449 ¡ÊÔ¡Ãä·Â .. ÍÂèÒ§§Õé¶×ÍÇèÒáÂè¹Ð¤ÃѺ [¡ÒÃà§Ô¹] sangiam (12 - 4 ¾.Â. 55 18:15)
I12881992 Êͺ¶ÒÁ ¡ÒÃÂ×è¹ÀÒÉÕ À§´.90 ¢Í§à§Ô¹»Ñ¹¼Å SCBDV ¤ÃѺ [¡ÒÃŧ·Ø¹] CP_Card (2 - 4 ¾.Â. 55 15:11)
I12881574 ¹Ñ¡Å§·Ø¹ÊÔ¹¸ÃªÍº¢éͤÇÒÁã´·ÕèÊØ´ ¡ÃسÒàªÔ­âËǵ (¡Ã³ÕÈÖ¡ÉÒ) [ËØé¹] ¹Ñ¡Å§·Ø¹999 (5 - 4 ¾.Â. 55 13:44)
I12880968 àÁ×èÍäËÃè¡ÅØèÁËÅÑ¡·ÃѾÂì¨ÐÁÒÇÍÅØèÁµÅÒ´¡ç3ËÁ×è¹ÅéÒ¹ÁÒµÅÍ´àÅ [ËØé¹] ÀÒÇѵ234 (4 - 4 ¾.Â. 55 11:32)
I12880722 Êͺ¶ÒÁàÃ×èͧãËé¼ÙéÍ×蹡Òö͹à§Ô¹¨Ò¡ SCB á·¹à¨éҨͧºÑ­ªÕ [¡ÒÃà§Ô¹] ËÁÕ¢ÑéÇâÅ¡¡ÅÒ§ (4 - 4 ¾.Â. 55 09:17)
I12880700 à§Ô¹ 250,000 ºÒ· ¡Ñº¡ÒÃŧ·Ø¹ [¡ÒÃŧ·Ø¹] Gretchen (6 - 4 ¾.Â. 55 09:27)
I12880143 Çѹ¨Ñ¹·Ãì¹Õé Íͧ¤ÐÂÍ Íͧ¤ÐÂÒ¹ Íͧ¤ÐàÂÕ§ Íͧ¤Ðä Íͧ¤ÐàÂÔ§ ¨Ð·ÐÅØ ÁͧµÐàÃÕÂ§äµ ÁͧµÐàÃÕ§àµÂ ºÒ·ÁÑé¹éÒ [ËØé¹] Maxilla (25 - 4 ¾.Â. 55 01:12)
I12880140 === DOW ŧä»ÃéÍ¡ÇèÒ æ ¤Ô´ÇèÒ ADVANC ¨Ðá´§äËÁã¹Çѹ¨Ñ¹·Ãì === [ËØé¹] polymerman (10 - 4 ¾.Â. 55 01:53)
I12879859 ·èÒ¹ÂÍÁàÊÕÂä´éà·èÒäËÃè??? [¡ÒÃà§Ô¹] ÍÁÂÔéÁäÁèËÇÒ¹ (14 - 3 ¾.Â. 55 23:14)
I12879396 ËØé¹»éÒÂá´§¡ÑºÇÔ¸Õ¡ÒÃàÅ×Í¡«×éÍ [¡ÒÃŧ·Ø¹] ·Í§à¹×éÍà¡éÒ (23 - 3 ¾.Â. 55 22:03)
I12878711 »éÒÂáÊ´§ª×èÍÃÕÊÍÃì· ÅѡɳÐẺã¹ÃÙ»¹Õé ¶éÒµéͧÍÂÙè㹺ÃÔàdzÃÑéǢͧÃÕÊÍÃì·àͧ µéͧàÊÕÂÀÒÉÕ»éÒÂäËÁ¤ÃѺ ÍÒµÕëÍÔ¹à·ÍÃìà¹çµ (7 - 3 ¾.Â. 55 19:10)
I12878621 ¶éÒäÁèÈÖ¡ÉÒ ¾×é¹°Ò¹¢Í§ËØé¹¹Ñé¹ ¤Í´٠macd ¡Ñº volume ¨Ðä»ä´éäËÁ [ËØé¹] freezeza (39 - 3 ¾.Â. 55 18:12)
I12878239 ·ÓäÁËØé¹à¾ÔèÁ·Ø¹ÃÒ¤Ò¶Ö§Ãèǧ¤ÃѺ [ËØé¹] Astrokop (7 - 3 ¾.Â. 55 17:20)
I12878123 Zulu trade ¤×ÍÍÐäÃ? Áѹ´Õ¨ÃÔ§äËÁ ä´é¼Å¨ÃÔ§ÃÖà»ÅèÒ? [¡ÒÃŧ·Ø¹] ¡Ãеêͺ¹éÍ (4 - 3 ¾.Â. 55 16:21)
I12877208 ËÅѧàÅ×Í¡µÑé§ÊËÃÑ° set ä·Â¨Ðä»·Ò§ä˹ [ËØé¹] TheManU (6 - 3 ¾.Â. 55 12:09)
I12877207 ¨Ò¡¡ÃзÙé àÁèÒ´Ô¡ªÑ¹¹ÒÃÕ ªÕé¹ÓÃÒ¤Ò [ËØé¹] oracleman (36 - 3 ¾.Â. 55 12:53)
I12877067 à»Ô´ ¾ÍÃìµ ¡Ñº ·Õèä˹äÇ·ÕèÊØ´ ¤ÃѺ ªèÇÂá¹Ð¹Ó¼Á˹èÍ [ËØé¹] hchaiwat16 (19 - 3 ¾.Â. 55 11:52)
I12876488 ADVANC ËØé¹ÁÒ¨Ò¡ÃÒ¤Ò 85 ºÒ· (»Õ53) ÃÐÇѧ !!! [ËØé¹] biki (38 - 3 ¾.Â. 55 09:38)
I12876389 [¨ÔµÇÔ·ÂÒ¡ÒÃŧ·Ø¹] ÃǺÃÇÁ º·á»Å·Ñé§ËÁ´¨¹¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹ äÇé˹éÒà´ÕÂÇ (µÍ¹·Õè 1- 6) [¡ÒÃŧ·Ø¹] rojer kajon (5 - 3 ¾.Â. 55 08:51)
I12876303 àÃ×èͧ VGI ¤ÃѺµèÍà¹×èͧ¨Ò¡¡ÃзÙéI12875080 [ËØé¹] Dr. Manhattan (7 - 3 ¾.Â. 55 07:17)
I12876217 ¢Íº¤Ø³ ¡Åµ. ¡Ã³ÕäÃèÊéÁ·ÕèÊѧ¤ÁÃѧ¡Õ¨ [SME] chaybe (35 - 3 ¾.Â. 55 05:22)
I12875890 â´¹·Õà´ç´à¢éÒáÅéǡѺ¡ÒÃËÑ¡¤èÒ·Óà¹ÕÂÁºÑµÃ ATM ¢Í§ SCB little_koala (23 - 3 ¾.Â. 55 00:05)
I12875882 à´ç¡¹éÍÂà¾Ôè§ÁÕà§Ô¹à¡çº ÍÂҡŧ·Ø¹¡Í§·Ø¹¤èÐ â»Ã´á¹Ð¹Ó¹Ùë·Õ [¡ÒÃŧ·Ø¹] ¹Ñ·¨Ñ§ËÁÙ¹éÍ (9 - 3 ¾.Â. 55 00:30)
I12875747 ·ÓäÁ BigC ä»ä˹äÁèä´éàŤÃѺ [ËØé¹] Catrule (5 - 2 ¾.Â. 55 23:46)
I12875090 ªèÇÂÇÔà¤ÃÒÐËì PAE ãËé·Õ¤ÃѺ [ËØé¹] q3-zp (8 - 2 ¾.Â. 55 21:36)
I12874676 ÇÔ¸ÕªÕé¹ÓÃÒ¤ÒËØé¹ã¹ºÍÃì´áºº»ÅÍ´ÀÑ [ËØé¹] oracleman (154 - 2 ¾.Â. 55 19:49)
I12874161 ¨Ðà¹é¹¡Í§·Ø¹ä˹ÁÒ¡¡ÇèÒ1000ºÒ·ÊÐÊÁ·Ø¡ÍÒ·ÔµÂì´Õ{ᵡ»ÃÐà´ç¹¨Ò¡ I12865505} [¡ÒÃà§Ô¹] µÑëǵÑèǨԹàËÅÕ¹ªÇÕèàªÒà«Ô§ (21 - 2 ¾.Â. 55 16:15)
I12874142 µÒÃÒ§«×éÍ¢Ò¡Õèªèͧ¨Ö§¨Ðä´é¡Óäà [ËØé¹] ¾è͹éͧ«Ø»à»ÍÃìÎÕâÃè (4 - 2 ¾.Â. 55 16:45)
I12874085 advanc ¤Ô´´Õæ¹Ð¤ÃѺ äÁèãªèàà¤èàÅ×è͹ ààµèâ´¹¡´´Ñ¹ãËéÅ´¤èÒºÃÔ¡Òà [ËØé¹] Goff_Ap (16 - 2 ¾.Â. 55 16:13)
I12874049 ÇÅÕà´ç´·ÕèÊÔ¹¸Ã à¡è§ ã¨´Õ à«Õ¹¡ÃÒ¿ â´¹ÍØéÁ [ËØé¹] kaiboman (17 - 2 ¾.Â. 55 16:13)
I12874020 ·ÃÙ Gooddd.. º¹´ÍÂäÁèÁÕËÔÁÐ [ËØé¹] ÊÒÂÅÁ·ÕèÍè͹ãËÇ (20 - 2 ¾.Â. 55 16:43)
I12874010 ¢Í¤ÇÒÁÃÙéàÃ×èͧ ¡ÒÃÊØèÁÃÒ¤Ò ato atc [ËØé¹] patpanit (15 - 2 ¾.Â. 55 16:09)
I12873948 ÊÁѤúѵÃà¤Ã´Ôµ Ẻ¨Ó¹ÓÊÔ·¸Ôì ÁÕ¸¹Ò¤ÒÃä˹ºéÒ§¤ÃѺ? [¡ÒÃà§Ô¹] â¹êµ¤Ø§ (4 - 2 ¾.Â. 55 16:38)
I12873811 ú¡Ç¹ Pjuk ˹èͤÃѺ ÍÂÒ¡Êͺ¶ÒÁà¡ÕèÂǡѺ¡Òâ͢ÂÒÂǧà§Ô¹ªÑèǤÃÒǺѵÃà¤Ã´ÔµË¹èͤÃѺ [¡ÒÃà§Ô¹] FRISKIE (6 - 2 ¾.Â. 55 15:05)
I12873771 === »ÃÐÁÒ³ 187.5- 188 µÑÇä˹ work ¡ÇèÒ === [ËØé¹] polymerman (2 - 2 ¾.Â. 55 15:39)
I12873764 ˹ѧÊ×ͨҡ ¡Åµ. ¢Í§à¡êÃÖà»ÅèÒ ªèÇ´Ù˹èͤÃѺ [¢èÒÇËØé¹] ¹éͧ»Ô§»Í§ (6 - 2 ¾.Â. 55 15:28)
I12873756 ʧÊÑÂÇèÒàÅè¹ËØé¹ÍÂèÒ§à´ÕÂÇ .....¨Ð´Õ¡ÇèÒ·Ó§Ò¹»ÃШÓäÁê [ËØé¹] <àÍ¡> (23 - 2 ¾.Â. 55 15:46)
I12873418 Êͺ¶ÒÁ¼ÙéÃÙéàÃ×èͧᤪàªÕÂÃìàªç¤¡Ñº´ÃÒ¿·ì˹èͤÃѺ [¡ÒÃà§Ô¹] ixohoxi (5 - 2 ¾.Â. 55 13:47)
I12873188 noteperfect [ËØé¹] noteperfect (265 - 2 ¾.Â. 55 13:33)
I12872941 àÎÕÂàÍç¹â´Ï¤ÃѺ ½Ò¡½Ñ¹äÇéà´ÕëÂǼÁä´é 1 à´é§áÅéǤÃѺ [ËØé¹] ÍéǹµØé¹Øé (8 - 2 ¾.Â. 55 12:05)
I12872256 ÃÐÇѧàÎÕÂJ â´¹ÍØéÁ [ËØé¹] kaiboman (2 - 2 ¾.Â. 55 10:32)
I12872186 ¡ÊÔ¡Ãä·Â ¤ÃѺ ¤Ø³·Ó§Ò¹ä´éáÂèÁÒ¡ [¡ÒÃà§Ô¹] ª×è͹ÕéÁÕ¤¹¨Í§áÅéÇ (11 - 2 ¾.Â. 55 10:51)
I12871816 RMF·Õè«×éÍ ªÍºáººä˹¤ÃѺ [¡ÒÃà§Ô¹] Dr.âÍ (3 - 2 ¾.Â. 55 09:39)
I12871686 ½Ò¡à§Ô¹¡Ñº¸¹Ò¤ÒÃã´ ä´é´Í¡àºÕéÂÊÙ§·ÕèÊØ´¤ÃѺ [¡ÒÃà§Ô¹] àÁÒ¿ÃÕÍÍÃÔ¨Ô¹ÑèÅ (7 - 2 ¾.Â. 55 08:56)
I12871298 ã¤Ãà¤ÂáÅ¡ Point SCB Voucher King Power ºéÒ§¤ÃѺ What aM I tO U (5 - 2 ¾.Â. 55 01:16)
I12871190 ËØ鹻ѹ¼Å 9-10% ÁÕµÑÇä˹ºéÒ§ (µÒÅÒÂä»ËÁ´) [ËØé¹] ¹Ñ¡Å§·Ø¹999 (6 - 2 ¾.Â. 55 00:32)
I12871070 ¡ÃзÙé¢Íäʹդسâ¹êµà¾ÍÃìà¿¡ [ËØé¹] kaiboman (143 - 2 ¾.Â. 55 00:29)
I12870494 ºÑµÃà¤Ã´Ôµ scb Ẻä´éáµéÁ x2 ¡Ñº family+ cashback 1% Íѹä˹¤ØéÁ¡Çèҡѹ ÊÓËÃѺ¤¹äÁèà´Ô¹·Ò§ä»ä˹ [¡ÒÃà§Ô¹] á»´à·¾ÍÊÙà (3 - 1 ¾.Â. 55 21:36)
I12870469 ¤ÃÑé§áááÅФÃÑé§ÊØ´·éÒ¡Ѻ¸¹Ò¤ÒáÃاä·Â ÊҢҾѲ¹Ò¡Òà 65 [¡ÒÃà§Ô¹] vara1990 (13 - 1 ¾.Â. 55 21:50)
I12870400 ã¤ÃÁÕ facebook / PAGE ¤Ø³ note ÁÑ觤ÃѺ [ËØé¹] biki (39 - 1 ¾.Â. 55 21:55)
I12870370 ¶Ö§¼ÙéËÇѧ´Õ·ÕèÑÑÊÑè§ÍØéÁ [ËØé¹] ¢éͤÇÒÁ¹Õé¶Ù¡Åºä»áÅéÇ (22 - 1 ¾.Â. 55 21:00)
I12870267 ºÑµÃ SCB beyond µéͧàÊÕÂÃÒÂ»Õ 5000 ºÒ· µÍ¹ááà¢éÒàÅÂËÃÍ [¡ÒÃà§Ô¹] á»´à·¾ÍÊÙà (5 - 1 ¾.Â. 55 21:05)
I12870179 ͸ԺÒ TLGF (ÁÕËÅÒ¤¹Ê§ÊÑ¢͵ͺ᷹¤ÃѺ) [ËØé¹] Eakpanich (8 - 1 ¾.Â. 55 20:49)
I12869874 ·èÒ¹noteperfectËÒÂä»ä˹ÍФÃѺ ã¤Ã·ÃÒººéÒ§ [ËØé¹] jaotee (178 - 1 ¾.Â. 55 19:06)
I12869807 SCBeasy ÊÒÁÒö´ÙÃÒ¡ÒúѵÃà¤Ã´Ôµ·ÕèÂѧäÁèµÑ´ÂÍ´ä´éäËÁ¤ÃѺ [¡ÒÃà§Ô¹] gap4282 (3 - 1 ¾.Â. 55 19:08)
I12869694 ·ÓäÁ true ¶Ö§¢Ò´·Ø¹µÅÍ´ã¹¢³Ð·Õè dtac ¡Ð advanc ¡ÓäÃÁÒ¡ÁÒ [ËØé¹] kagi (17 - 1 ¾.Â. 55 18:48)
I12869689 ã¤Ãã¹Ëéͧ¹Õéà»ç¹ÁÒÃìºéÒ§Ò§.ÍÂÒ¡·ÃÒºÃÒÂä´é·èÒ¹. ¨ÐÊ觹éͧä»àÃÕ¹ [ËØé¹] kaiboman (11 - 1 ¾.Â. 55 18:21)
I12869686 ·ÓäÁÁÕáµè¤¹ÃÍà¡çº TRUE [ËØé¹] nasdaqx (12 - 1 ¾.Â. 55 18:01)
I12869543 BCAP ¹èÒʹ㨠áµèµÔ´ÍÂÙè¹Ô´à´ÕÂÇ [¡ÒÃŧ·Ø¹] ¡Í§·Ø¹ËØ鹻ѹ¼Å (6 - 1 ¾.Â. 55 18:08)
I12868905 SCC ÁÕ¢èÒÇÍÐääѺ [ËØé¹] Petercopdi (10 - 1 ¾.Â. 55 15:16)
I12867693 ^^^^ ú¡Ç¹¶ÒÁ˹èͤèÐ àÃ×èͧàÇÅÒä´éÃѺ˹ѧÊ×ͨͧ«×éÍËØé¹ [ËØé¹] mammilk16 (5 - 1 ¾.Â. 55 11:07)
I12867537 ¡ÃзÙéÃǺÃÇÁ¡ÃÒ¿·Õè¤Ø³ noteperfect à¤Ââ¾Ê (ÍѾവ 1 ¾.Â. 2555){ᵡ»ÃÐà´ç¹¨Ò¡ I12845544} [ËØé¹] Shinosuke08 (6 - 1 ¾.Â. 55 10:04)
I12867030 ÊÁÒ¤ÁÃѺÊÃéÒ§ºéÒ¹á¹Ð¹Ó˹ѧÊ×Í &#8220;HBA IMPRESSION ÊÃéÒ§ºéÒ¹ ÊÃéÒ§ÊØ¢&#8221; ¾ÃéÍÁᨡ¿ÃÕ! Wild Rabbit (0 - 1 ¾.Â. 55 09:15)
I12866961 @@@DDD : Daily Derivative Discussion : 1-11-12 @@@{ᵡ»ÃÐà´ç¹¨Ò¡ I12862154} [ËØé¹] september18th (90 - 1 ¾.Â. 55 08:45)
I12866809 ## âËǵ ÃÒ¤Ò MAKRO ÍÕ¡ 3 »Õ ## [ËØé¹] mrwang1 (15 - 1 ¾.Â. 55 07:09)
I12866525 “á¾·” ÀÒÇÇÔ·Âì ¡ÅÔè¹»ÃзØÁ ÅéÁàËÅÇ¡è͹..ÊÓàÃ稡è͹ (¨ÃÔ§ÁÑéÂ???) [ËØé¹] ¹Ñ¡Å§·Ø¹999 (24 - 1 ¾.Â. 55 01:10)
I12866438 === ¤Ô´ÇèÒ à´×͹ ¾Â ¹Õé SCBLT1 ¨Ð»Ñ¹¼ÅäËÁ === [¡ÒÃŧ·Ø¹] polymerman (4 - 1 ¾.Â. 55 00:44)
I12865715 ŧ·Ø¹ÍÂèÒ§äÃ?àÁ×èÍÊÀÒ¾¤ÅèͧÅé¹µÅÒ´·èÒÁ¡ÅÒ§ÀÒÇÐàÈÃÉ°¡Ô¨Íè͹áÍ [ËØé¹] Wild Rabbit (1 - 31 µ.¤. 55 21:17)
I12865541 à§Ô¹100,000 àÊÕ¤èÒà·Ã´¼èҹ⺡»ÃÐÁÒ³à·èÒäËÃè [ËØé¹] kaiboman (8 - 31 µ.¤. 55 21:55)
I12865505 ¾Õèæ·Ñé§ËÅÒÂ˹ÙÍÂÒ¡¢ÍÇÔ¸Õ¡Òë×éͧ͡·Ø¹ËØ鹻ѹ¼ÅÍÂèÒ§äÃãËéä´é¡Óäô͡àºÕéµèÍà´×͹à»ç¹¤èÒãªé¨èÒÂ㹺éÒ¹ã¹Í¹Ò¤µä´é¤Ð [¡ÒÃŧ·Ø¹] µÑëǵÑèǨԹàËÅÕ¹ªÇÕèàªÒà«Ô§ (18 - 31 µ.¤. 55 21:04)
I12865496 Nysa. à»ç¹àÃ×èͧ [ËØé¹] kaiboman (10 - 31 µ.¤. 55 21:36)
I12865229 ä» SCB ·ÕäÃÁÕ ¾¹§ SCB â·Ã¡ÅѺÁÒ¢Ò¢ͧ·Ø¡¤ÃÑé§ [¡ÒÃà§Ô¹] ¿éÒãʴըѧ (17 - 31 µ.¤. 55 20:17)
I12864988 ËÅÑ¡¡ÒâҴ·Ø¹ [ËØé¹] solstice (5 - 31 µ.¤. 55 19:13)
I12864987 ÃÙé¨Ñ¡â»Ãá¡ÃÁ AdvanceGet áÅÐ MetaStock ¨Ò¡àÇçºâ©Å¡ ¡Ñ¹ÁÑé¤ÃѺ [ËØé¹] oracleman (9 - 31 µ.¤. 55 19:49)
I12864980 àÁ×ͧä·Â»ÃСѹªÕÇÔµ ¶×ÍÇÔÊÒÊÐÁҵѴÂÍ´à§Ô¹¨Ò¡ºÑ­ªÕâ´ÂäÁèä´éÃѺ͹حҵ¹ÕèàÃÕ¡ÇèÒ⡧ËÃ×Íà»ÅèҤР[¡ÒÃŧ·Ø¹] petalpower (89 - 31 µ.¤. 55 19:23)
I12864915 pjuk ¤ÃѺ à¡ÕèÂǡѺ SCB REWARD Wow »ÃШÓà´×͹ [¡ÒÃà§Ô¹] ä·Âäªâ (6 - 31 µ.¤. 55 19:08)
I12864816 TTA : ¡ºàÅ×Í¡¹Ò [ËØé¹] superman2007 (55 - 31 µ.¤. 55 18:58)
I12864641 àÁ×èÍàÁèÒ»ÅèÍ¢ͧ [ËØé¹] kaiboman (6 - 31 µ.¤. 55 17:38)
I12864597 µÅÒ´ËØé¹ÁÕ¤Ó¡ÅèÒÇ 1 ÅéÒ¹áá¹Ñé¹ÂÒ¡·ÕèÊØ´ à¾Õ§áµèÇèÒ ¹ÔÂÒÁ¢Í§¤Ó 1 ÅéÒ¹áá ¢Í§áµèÅФ¹¹Ñé¹ à»ç¹ÍÂèÒ§äáѹºéÒ§ [ËØé¹] charoka (18 - 31 µ.¤. 55 17:02)
I12864479 ÍÂèÒÅ×ÁºéÒ¹»Ù ÃÐÇѧÁѹ¨ÐäµèÁÒà¹Õ¹æ [ËØé¹] kanstk (13 - 31 µ.¤. 55 17:40)
I12864144 SoReaL àÅèÒËØé¹ 31/10/55 [ËØé¹] SoReaL (5 - 31 µ.¤. 55 15:21)
I12863139 ++ à¾ÔèÁ·Ø¹áÅéÇ·Õè¼Á¶×ÍÍÂÙè¨Ðà»ç¹ÂÑ§ä§ +++ [ËØé¹] pordeehage (17 - 31 µ.¤. 55 12:46)
I12863034 mint ¹Õèŧá¤è¹Ñé¹ËÃͤР¾Ñ¡°Ò¹àÊÃç¨ÅÐ?? [ËØé¹] ¹éͧÊÒÇáʹ«¹ (15 - 31 µ.¤. 55 12:00)
I12862643 === ËØé¹ 60 ºÒ· ¹Ô´ æ µèÍ仹Õé ¶×Ͷ֧ÊÔé¹»Õ ¤Ô´ÇèÒµÑÇä˹´ÕÊØ´ === [ËØé¹] polymerman (6 - 31 µ.¤. 55 11:55)
I12862582 + + + ¹éÒ æ ¤Ð AYFLTFDIV àËÁÒÐÊÓËÃѺà§Ô¹à´×͹¹éÍ æ äËÁ¤Ð + + + [¡ÒÃŧ·Ø¹] biebie999 (20 - 31 µ.¤. 55 10:10)
I12862564 ºÑµÃºÑµÃà¤Ã´Ôµ¼è͹ 0% ¸¹Ò¤ÒÃÁÕÃÒÂä´é·Ò§ä˹àËÃͤРÍÂÒ¡ÃÙé¤èÐ [¡ÒÃà§Ô¹] ¤Ò¹àËÅç¡¡ÅéÒ·ÒáÅç¡à¡ÍÃì (14 - 31 µ.¤. 55 10:49)
I12862452 SNC [ËØé¹] ÍÃÔÂÊѨ4 (15 - 31 µ.¤. 55 10:28)
I12862147 ¼Á¡Ñºà¾×èÍ¹æ ¨Ó¹Ç¹ 10 ¤¹ ¨Ðà¢éÒà¡çºËØ鹺ÃÔÉÑ·Ï Ë¹Öè§ãªéàÇÅÒ 1 à´×͹ áÅéǨÐà»ç¹¼ÙéºÃÔËÒÃà¢éÒ仺ÃÔËÒÃàͧáÅéÇ [ËØé¹] à¢ÕÂÇã¹¾ÍÃìµ (23 - 31 µ.¤. 55 09:21)
I12862006 31/10/2555 µèÒ§ªÒµÔÂѧ¢ÒµèÍ : ´Ñª¹Õ¨Ð¼Ñ¹¼Ç¹ [ËØé¹] ÊÒÃТѹ (11 - 31 µ.¤. 55 08:16)
I12861997 ÍÂÒ¡»Ô´ºÑµÃ KTC [¡ÒÃà§Ô¹] ÊØÃÒ˹éÒÃé͹ (10 - 31 µ.¤. 55 08:03)
I12861824 â¤é§ÊØ´·éÒÂÇҧἹºÃÔËÒÃÀÒÉÕ àÁèÒ¹éÍÂÊÙè¾­Ò»ÅÇ¡ (0 - 31 µ.¤. 55 07:51)
I12860452 ¡Í§·Ø¹ SCB DV [ËØé¹] epaiem (7 - ÇѹÍÍ¡¾ÃÃÉÒ 55 20:07)
I12860342 ÍÂÒ¡ä´é¤µÔàµ×͹ã¨ÊÑé¹æ¨Ò¡¾Õèæ·ÕèàÅè¹ TFEX ¤ÃѺ [ËØé¹] ÅÓºÒ¡ªÕÇÔµ (29 - ÇѹÍÍ¡¾ÃÃÉÒ 55 20:25)
I12860237 ÍÒ»Õé¤Ø§ÁÒÁاàÃ×èͧ·Í§{ᵡ»ÃÐà´ç¹¨Ò¡ I12857411} [ËØé¹] ÍÒ»Õé¤Ø§ (49 - ÇѹÍÍ¡¾ÃÃÉÒ 55 19:30)
I12859815 ¾ÅÒ´µÃ§ä˹ ÁҴ١ѹ [¡ÒÃà§Ô¹] Animal Lover (4 - ÇѹÍÍ¡¾ÃÃÉÒ 55 18:46)
I12859598 **********Êͺ¶ÒÁàÃ×èͧ LTF ¢Í§¡ÃاÈÃÕ¤èÐ*********** [ËØé¹] peaceful moments (7 - ÇѹÍÍ¡¾ÃÃÉÒ 55 16:48)
I12859515 +++++ µÐÅØÂËØé¹ ¡Ñº NOTEPERFECT 30/10/2555 +++++ [ËØé¹] noteperfect (52 - ÇѹÍÍ¡¾ÃÃÉÒ 55 16:17)
I12859217 ËÃÑè§ÁÒáÅéÇá¹èææ [ËØé¹] kaiboman (13 - ÇѹÍÍ¡¾ÃÃÉÒ 55 15:15)
I12859133 »Ù¾×鹡è͹·Õè¨ÐÁÕÍÔÊÃÀÒ¾·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ [¡ÒÃà§Ô¹] àÁèÒ¹éÍÂÊÙè¾­Ò»ÅÇ¡ (3 - ÇѹÍÍ¡¾ÃÃÉÒ 55 15:49)
I12859061 ʹã¨àÅè¹ËØé¹ áµèäÁèÃÙéÇèÒÊÁѤÃâºÃ¡à¡ÍÃìÂÑ§ä§ (àÅ×Í¡ âºÃ¡à¡ÍÃìºÑÇËÅǧ) [ËØé¹] darkness2 (3 - ÇѹÍÍ¡¾ÃÃÉÒ 55 15:28)
I12858912 ¶éÒÇѹ˹Ö觤سà»ç¹¨éÒÇ [ËØé¹] kaiboman (17 - ÇѹÍÍ¡¾ÃÃÉÒ 55 14:09)
I12858862 DW ¤×ÍÍÐäÃ? [ËØé¹] Guiman (3 - ÇѹÍÍ¡¾ÃÃÉÒ 55 14:33)
I12858721 ¢Í·ÃÒºàºÍÃìµÔ´µèÍ ºÃÔ¡Òà ºÑµÃà¤Ã´Ôµ SCB ·Õèä´é¤Ø¡Ѻ¤¹ä´éàÃçÇ·ÕèÊØ´ [¡ÒÃà§Ô¹] cpom (10 - ÇѹÍÍ¡¾ÃÃÉÒ 55 14:48)
I12858622 Home pro âÍठ[ËØé¹] kaiboman (19 - ÇѹÍÍ¡¾ÃÃÉÒ 55 13:09)
I12858513 ++++ à´é§ãËé¢Ò ËéÒÁ«×éÍà´ç´¢Ò´ ++++ [ËØé¹] noteperfect (32 - ÇѹÍÍ¡¾ÃÃÉÒ 55 13:01)
I12858124 ¹éͧr ºéÒ¹éÓ·èÇÁ [ËØé¹] kaiboman (8 - ÇѹÍÍ¡¾ÃÃÉÒ 55 12:20)
I12858070 ÊÓËÃѺ¼Ùéª×蹪ͺ»Ñ¹¼Å áÅÐËØé¹äÁèÊÇÔ§ÁÒ¡ [ËØé¹] ble_swu (6 - ÇѹÍÍ¡¾ÃÃÉÒ 55 11:27)
I12857490 ÊÔ·¸Ô»ÃÐ⪹ìºÑµÃscb platinum [¡ÒÃà§Ô¹] nongnac (7 - ÇѹÍÍ¡¾ÃÃÉÒ 55 10:43)
I12857257 ¨Ø´àÃÔèÁµé¹ËÒ¹Тͧ¤¹àÅè¹ËØé¹áÅÐ Set 50 future ÁÒàÂ×͹áÅéÇú¡Ç¹·Ø¡·èÒ¹à¢éÒÁÒÍèÒ¹¤ÃѺ [ËØé¹] saksin pj (7 - ÇѹÍÍ¡¾ÃÃÉÒ 55 09:49)
I12857160 HMPRO ËÃÙäµÃÁÒÊ 3/55 ¡ÓäÃà¾ÔèÁ¢Öé¹à»ç¹ 620.10 ź. [ËØé¹] ÁÒÁÕê¢Í§ªÔâÃè (29 - ÇѹÍÍ¡¾ÃÃÉÒ 55 09:01)
I12857132 ù áÅéÇ ö ö áÅéÇ ù ËÅÒÂÇѹÁÒ¹Õé ÊÁÒªÔ¡ËéͧÊÔ¹¸Ã àÅ×Í¡·ÓµÒÁ¢éÍä˹¤ÃѺ ? [ËØé¹] endophine (24 - ÇѹÍÍ¡¾ÃÃÉÒ 55 09:11)
I12856986 ..........Day Trading Strategy < MACD > ÁÕ¤ÅÔ» ¤ÃѺ [ËØé¹] samsam (5 - ÇѹÍÍ¡¾ÃÃÉÒ 55 08:18)
I12856730 ¹Ñºá¤èÊÔé¹à´×͹¹Õé. ËØé¹ã¹¾ÍÃìµ ..áÅÐ à§Ô¹Ê´.¢Í§ªÒÇÊÔ¹¸Ã. ÁÕà·èÒäËÃè. .¡è͹ ËÁÕ ¨ÐÁÒ..ÁÒ¨ÃÔ§»èÒÇ.. [ËØé¹] prince-npark (9 - ÇѹÍÍ¡¾ÃÃÉÒ 55 03:33)
I12856591 §§¡Ñº SET ¨Ñ§àŤèÐ à¾×è͹æÁÕ¤ÇÒÁàËç¹ÇèÒÂѧ䧡ѹºéÒ§ [ËØé¹] LoveIsColorBlind (5 - ÇѹÍÍ¡¾ÃÃÉÒ 55 01:46)
I12856549 ## 4 »Õ·ÕèáÅéÇ à·Õº »Ñ¨¨ØºÑ¹ ¤Ø³ÁÕÊÔ¹·ÃѾÂìÊØ·¸Ôà¾ÔèÁ¢Öé¹à·èÒäËÃè ## [ËØé¹] mrwang1 (5 - ÇѹÍÍ¡¾ÃÃÉÒ 55 00:29)
I12856288 ʶҺѹªèǪÕÇÔµ»Ùèset [¢èÒÇËØé¹] kaiboman (3 - 29 µ.¤. 55 23:20)
I12856171 ¾ÃØ觹Õé ¤Ô´ÇèÒ µÑÇä˹à¢ÕÂÇÁÑè§ àÍÒá¤èªèǧàªéҹР[ËØé¹] jkeng (19 - 29 µ.¤. 55 22:41)
I12856109 ¤Ô´ÇèÒ Intuch ·ÕèÃÒ¤Ò 60 àÍÒÍÂÙèÁÑé¤ÃѺ [ËØé¹] ¼Áª×èͺÍÁ (20 - 29 µ.¤. 55 22:20)
I12855888 ¶ÒÁ SCB Thailand ÇèÒàºÍÃìâ·Ã¹Õéà»ç¹¢Í§¤Ø³ËÃ×Íà»ÅèҤР[¡ÒÃà§Ô¹] yuisan (1 - 29 µ.¤. 55 21:56)
I12855834 ¶ÒÁ pjuk ¤Ñº [¡ÒÃŧ·Ø¹] Sun Magic (3 - 29 µ.¤. 55 21:13)
I12855783 ʶ àÃ×èͧ ºÑ­ªÕ cash account ¡Ñº¡ÒÃÇÒ§à§Ô¹ 15% [ËØé¹] [=>>gUiT@R<<=] (6 - 29 µ.¤. 55 21:20)
I12855539 pjuk ¤ÃѺ ¼ÁÁÕàÃ×èͧ Android App SCB Easy ¹Ô´Ë¹Ö觤ÃѺ ÍÂÒ¡ãËéá¡éä¢ bodyseries (27 - 29 µ.¤. 55 20:43)
I12855419 $$$..@@!!...¾ÃØ觹Õé¹ÕéŧÂÒÇ ÁÕ§Ò¹ÇԨѠáÅÐ ¡ÃÒ¿¨ÒÃÂìâ¹êµ à»é¹ Reference...$$$..@@!!... [ËØé¹] unit profile (14 - 29 µ.¤. 55 20:56)
I12855021 ·ÕèÁҢͧ·ÄÉ®ÕáÍàÅÕµ [ËØé¹] Blue day (4 - 29 µ.¤. 55 18:11)
I12854568 +++++ µÐÅØÂËØé¹ ¡Ñº NOTEPERFECT 29/10/2555 +++++ [ËØé¹] noteperfect (71 - 29 µ.¤. 55 16:01)
I12854533 ¢ÍÃéͧÅèФРSCB àÁ×èÍäËÃèºÑµÃ¨ÐµÑ´¤èÒ¹éÓä¿-ÀÙÁÔÀÒ¤ ä´é¤Ð [¡ÒÃà§Ô¹] MUI-NEG (6 - 29 µ.¤. 55 16:01)
I12854316 Çѹ¹Õé¡ÅØèÁËØ鹾ǡÍÊѧËÒ (ÊÃéÒ§ºéÒ¹) ŧ¡Ñ¹áººäÁè¹éÍÂ˹éҡѹàÅ [ËØé¹] LoveYouMyHoney (2 - 29 µ.¤. 55 15:50)
I12853692 2ÍÒ·ÔµÂì¹Õé¢Ò´·Ø¹ tfex áʹ¡ÇèÒ ¢Í¡ÓÅѧã¨Ë¹èͤèÒ [ËØé¹] Investor De Megan (98 - 29 µ.¤. 55 13:38)
I12853607 à¡ÕèÂǡѺ¡ÒÃËÑ¡ÀÒÉÕ ³ ·Õè¨èÒÂ....¢Í§à§Ô¹»Ñ¹¼ÅáÅд͡àºÕéÂ...äÁèÂ×è¹áÊ´§ã¹»ÕÀÒÉÕä´éËÃ×ÍäÁè¤Ð [¡ÒÃŧ·Ø¹] kjean (12 - 29 µ.¤. 55 13:40)
I12853261 ++++ SET ËÁÕÁÒáÅéÇ ++++ [ËØé¹] noteperfect (60 - 29 µ.¤. 55 12:30)
I12853178 ãªéºÑµÃà¤Ã´Ôµ SCB Platinum àµÔÁ¹éÓÁѹ ä´éÃѺ¤Ðá¹¹ÊÐÊÁµÒÁ»¡µÔäËÁ¤ÃѺ [¡ÒÃà§Ô¹] ÍÒµÕëÍÔ¹à·ÍÃìà¹çµ (1 - 29 µ.¤. 55 12:08)
I12853079 ...ÊͺãºÍ¹Ø­ÒµÊÓËÃѺ¼Ùé¢ÒÂËÅÑ¡·ÃѾÂì ËÒ´¢ÒÇ (4 - 29 µ.¤. 55 12:40)
I12852718 ¹ÕèËÃ×ͤ×ÍÇѲ¹¸ÃÃÁ¡ÒÃãËéºÃÔ¡ÒâͧSCB [¡ÒÃà§Ô¹] DiwKunG (6 - 29 µ.¤. 55 10:10)
I12852481 à¡çºà¾ÔèÁ....ËÃ×Í·Ôé§àÅ ........kce [ËØé¹] áÁè¹Ò§àµÕÂËÁÔ§ (2 - 29 µ.¤. 55 10:52)
I12852429 ËØé¹ 10 µÑÇ ¤ÇÃàÃÔèÁÊÐÊÁ µÑÇä˹´Õ [ËØé¹] kritw (14 - 29 µ.¤. 55 10:21)
I12852292 ¶ÒÁ¤Ø³ k8888 à¡ÕèÂǡѺ¤Ðá¹¹ºÑµÃà¤Ã´Ôµ kbank visa ¤ÃѺ [¡ÒÃà§Ô¹] à»Ò˹éÒ´Ó (2 - 29 µ.¤. 55 09:41)
I12852186 SET [ËØé¹] Ap_Ni (7 - 29 µ.¤. 55 09:07)
I12852041 ºÑµÃà¤Ã´Ôµ KBANK â©ÁãËÁè [¡ÒÃà§Ô¹] PCLV28 (8 - 29 µ.¤. 55 08:39)
I12852027 ù áÅéÇ ö ö áÅéÇ ù «×éÍ¢ÒÂËØé¹ÊäµÅìà·Áà»ÔéźêÍ¡«Ôè§ ËÃ×ÍÁÇÂÇÑ´ [ËØé¹] endophine (38 - 29 µ.¤. 55 08:03)
I12851765 29/10/2555 µèÒ§ªÒµÔÂѧ¤§¢ÒµèÍà¹×èͧ : ´Ñª¹ÕÂѧ¤§¨ÐÍÂÙèã¹ÀÒÇлÃѺ°Ò¹ ! [ËØé¹] ÊÒÃТѹ (21 - 29 µ.¤. 55 06:50)
I12851635 DOW...!!!{ᵡ»ÃÐà´ç¹¨Ò¡ I12847448} [ËØé¹] samsam (58 - 29 µ.¤. 55 02:18)
I12851216 ¤Ô´ÇèÒâ«ÃÍʨÐÁÕÍÒÂض֧à·èÒäËÃè¤ÃѺ nasdaqx (8 - 29 µ.¤. 55 00:08)
I12850838 ¡ÒÃŧ·Ø¹ã¹ Growth stock áÅШԵÇÔ·ÂÒ¡ÒÃŧ·Ø¹ [ËØé¹] Wild Rabbit (14 - 28 µ.¤. 55 22:26)
I12850834 Loxley kaiboman (19 - 28 µ.¤. 55 22:05)
I12850729 Trigger fund T-Challenge2 7% & ING trigger 10% [¡ÒÃŧ·Ø¹] dzire (3 - 28 µ.¤. 55 22:07)
I12850710 á¹Ð¹Ó Tablet Windows 8 ÊÓËÃѺàÅè¹ËØé¹¹èÒʹã¨ÁÒ¡ ËÔÁÐÍØè¹ÊÕ¹éÓà§Ô¹ (21 - 28 µ.¤. 55 22:17)
I12850537 ÊÁѤúѵÃà¤Ã´Ôµ [¡ÒÃà§Ô¹] chagnun (4 - 28 µ.¤. 55 21:58)
I12850454 ÍÂÒ¡«×éÍ LTF äÇéËÑ¡ÀÒÉÕ»ÅÒÂ»Õ àÅ×Í¡·Õèä˹´Õ¤Ð [¡ÒÃŧ·Ø¹] triyapa (13 - 28 µ.¤. 55 21:58)
I12850344 àÅ×Í¡ÇÔ¸Õ»ÃÐàÁÔ¹ÁÙŤèÒËØé¹ / ´Ã. ¹ÔàÇȹì àËÁǪÔÃÇÃÒ¡Ã [¡ÒÃŧ·Ø¹] ÁÔ觡ÅÔé§ (6 - 28 µ.¤. 55 21:05)
I12849986 á¹Ç·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËì·Ò§à·¤¹Ô¤ ( ÀÒ¤ 2 ) [ËØé¹] kitty63 (107 - 28 µ.¤. 55 19:01)
I12849820 ÃéͧàÃÕ¹ÁջѭËҡѺ SCB [¡ÒÃà§Ô¹] -Origi- (5 - 28 µ.¤. 55 19:04)
I12849757 jmart á¹ÇÃѺà·èÒäËÃè´Õ¤ÃѺ [ËØé¹] nasdaqx (5 - 28 µ.¤. 55 19:22)
I12849618 Çѹ¨Ñ¹·Ãì àÅè¹Âѧ䧴դÃѺ [ËØé¹] nasdaqx (19 - 28 µ.¤. 55 18:56)
I12848914 ÍÂÒ¡¤Ø¡Ѻ ¨ÍÁÂØ·¸äÃéÍÒÃÁ³ì ÁÒ¡ àÃ×èͧËØé¹ demco µÔ´µÒÁ¼Å§Ò¹ÁÒµÅÍ´¼Áà¡çºÁÒµÑé§ààµè 4 ºÒ·ÍÂÒ¡à¡çºà¾ÔèÁÁÒ¡ [ËØé¹] Sakkarin7722 (19 - 28 µ.¤. 55 14:50)
I12848905 Citibank ROP Platinum Select [¡ÒÃà§Ô¹] ªºÒ¢éÒ§ÃÑéÇ (5 - 28 µ.¤. 55 14:31)
I12848840 µÙé ATM ¢Í§ SCB ¡´à§Ô¹áÅéÇà§Ô¹äÁèÍÍ¡ µÙéá¨é§ÇèÒ ¢Ò´¡ÒõԴµèÍ áµèâ´¹ËÑ¡ÂÍ´ ËÁÒ¤ÇÒÁÇèÒÍÂèÒ§ääÐ??? [¡ÒÃà§Ô¹] -::- GlobalBeauty -::- (11 - 28 µ.¤. 55 14:14)
I12848821 ¢Í͹حҵ·èÒ¹ kitty63 àÍÒº·¤ÇÒÁ·Õè·èÒ¹à¤Âà¢Õ¹ÁÒáºè§»Ñ¹¹Ð¤ÃѺ [ËØé¹] Darth (14 - 28 µ.¤. 55 14:49)
I12848161 SCB à¢éÒÁÒ˹èͤÃѺ pbig (2 - 28 µ.¤. 55 11:43)
I12847848 +++++ µÐÅØÂËØé¹ ¡Ñº NOTEPERFECT 28/10/2555 +++++ [ËØé¹] noteperfect (84 - 28 µ.¤. 55 10:35)
I12847734 à¾×è͹æªÒÇÊÔ¹¸Ã ¤Ô´ÇèÒ µÍ¹¹Õé»ÃÐà·Èä·Â ÍÂÙè㹪èǧ ǧ¨ÃàÈð¡Ô¨ ä˹¤Ð [ËØé¹] choi apple (8 - 28 µ.¤. 55 09:44)
I12847633 [á»ÅµÓÃÒ Price Action] Part 10 : Outside Bar [¡ÒÃŧ·Ø¹] rojer kajon (1 - 28 µ.¤. 55 08:48)
I12847429 ¼ÁÁÕ¢éÍʧÊÑÂàÃ×èͧ¢éÍÁÙźѵÃà¤Ã´Ôµ ¡Ñº ʶҹ·Õè·Ó§Ò¹»Ñ¨¨ØºÑ¹ ¤ÃѺ SCB ¡Ñº KBANK ¤ÃѺ [¡ÒÃà§Ô¹] cocktails and laughter (3 - 28 µ.¤. 55 02:03)
I12847250 ÅÙ¡ÍÒ¡Ùé«×éͺéÒ¹¼è͹ 30 »Õ¡Ñº¡ÊÔ¡Ãáµè¾èǧ¼è͹»ÃСѹÁÒ´éÇ»ÕÅÐà¡×ͺ 100,000 á¨é§Â¡àÅÔ¡ä´éËÃ×ÍäÁè ã¹»ÕµèÍä» ??? [ËØé¹] ¹Ñ¡Å§·Ø¹999 (11 - 28 µ.¤. 55 00:53)
I12846417 ÁÕã¤Ããªé advanced get ºéÒ§¤Ð ¢éÍÁÙŵÑé§áµèà´×͹ ¡.¤.âËÅ´áÅéÇÍèÒ¹äÁèä´é [ËØé¹] ÅӴǹ¡Ç¹ÅÓã (17 - 27 µ.¤. 55 20:58)
I12846151 CPF ¾Í·Õè¨Ðà»ç¹ super stock ä´éäËÁ¤ÃѺã¹ÊÒµҷèÒ¹ [ËØé¹] ·Ó´Õ¡ÇèÒ¾Ù´ (13 - 27 µ.¤. 55 19:23)
I12846136 1280 (SET) Çѹ¨Ñ¹·Ãì ¤Ô´ÇèÒÍÒÍÂÙèäËÁ ???? [ËØé¹] Fakey (27 - 27 µ.¤. 55 19:35)
I12845942 ¢Í¤Óá¹Ð¹ÓâºÃ¡à¡ÍÃì´Õ æ äÁèµéͧàÊÕ¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁÊÓËÃѺÁ×ÍãËÁè¤ÃѺ [ËØé¹] Thunder_Wolf (8 - 27 µ.¤. 55 18:11)
I12845709 àÊé¹ÊÑé¹2ÊÑ»´ÒËìàÅ×Í¡äÁè¶Ù¡ [ËØé¹] nakharet (6 - 27 µ.¤. 55 17:49)
I12845544 ¡ÃзÙéÃǺÃÇÁ¡ÃÒ¿·Õè¤Ø³ noteperfect à¤Ââ¾Ê [ËØé¹] Shinosuke08 (37 - 27 µ.¤. 55 16:13)
I12845272 HYDRO ÁÒÅØ鹧º Q3/2012 ¡Ñ¹¹Ð¤ÃѺ [ËØé¹] Hello Money (23 - 27 µ.¤. 55 15:42)
I12845229 eFinSmartPorta Beta 4.2.3 ú¡Ç¹Åͧãªé§Ò¹¡Ñ¹´Ù¹Ð¤ÃѺ [ËØé¹] AONZA (16 - 27 µ.¤. 55 15:51)
I12845147 STA..!!!!! ¢ÍàªÔ­à«Õ¹ noteperfect ¿éÒÊÑè§ÁҷعËØé¹ rewat..ta NihaomanáÅÐà«Õ¹·èÒ¹Í×è¹ ? [ËØé¹] ÈÃÑ·¸Ò´Òǹì_7 (51 - 27 µ.¤. 55 14:29)
I12844592 á¹Ç·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ Technical Analysis [ËØé¹] kitty63 (94 - 27 µ.¤. 55 11:41)
I12844586 à§Ô¹µé¹ 3 ËÁ×è¹ ¹ÕèàÅè¹ Day Trade äËÇÁÑé¤ÃѺ [ËØé¹] oracleman (24 - 27 µ.¤. 55 11:14)
I12844501 ¢Í¤ÇÒÁªèÇÂàËÅ×Í â͹à§Ô¹¼Ô´ºÑ­ªÕ K bank [¡ÒÃà§Ô¹] ¹éͧËÁÒàùà¨ÍÃì (19 - 27 µ.¤. 55 11:38)
I12844441 ¡ÒÃÍÍ¡¡Í§·Ø¹ÃÇÁÍÊѧËÒÃÔÁ·ÃѾÂìÁռšѺµÑÇáÁèÍÂèÒ§äÃ........??? [ËØé¹] ÍÁÂÔéÁäÁèËÇÒ¹ (11 - 27 µ.¤. 55 11:54)
I12843884 +++++ µÐÅØÂËØé¹ ¡Ñº NOTEPERFECT 27/10/2555 +++++ [ËØé¹] noteperfect (107 - 27 µ.¤. 55 08:09)
I12843739 [á»ÅµÓÃÒ Price Action] ÃǺÃÇÁ º·á»Å·Ñé§ËÁ´¨¹¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹ äÇé˹éÒà´ÕÂÇ [¡ÒÃŧ·Ø¹] rojer kajon (9 - 27 µ.¤. 55 07:42)
I12843417 ¨ºË¹Õé¡Ñº¸¹Ò¤ÒáÊÔ¡Ãä·ÂáÅéÇ áµèầ¤ìäÁèÊè§ãº¨ºË¹ÕéÁÒãËé¤èÐ [¡ÒÃà§Ô¹] happy_flowery (5 - 27 µ.¤. 55 00:49)
I12842795 ¤Ø³ k8888....¡ÃسÒà¢éÒÁÒ˹èͤèÐ ¤§äÁè½Ò¡ãËé´ÙáÅáÅéǤèÐ sirivimon15 (7 - 26 µ.¤. 55 22:44)
I12842724 ·ÓäÁµéͧ Cah balance ¤ÃѺ ·èҹ㴨ÐÁҺ͡ä´éäËÁ¤ÃѺ [ËØé¹] smilehand (9 - 26 µ.¤. 55 21:12)
I12842622 ÊÂÒÁÇÒÃÐ : ·ÕèÁҢͧÇԡĵàÈÃÉ°¡Ô¨ÍàÁÃÔ¡ÒáÅÐÂÙâÃ⫹ [¡ÒÃŧ·Ø¹] äÁéäµè¤Ùé (11 - 26 µ.¤. 55 21:44)
I12842473 ©ÑµÃªÑ ǧá¡éÇà¨ÃÔ­ÇÔà¤ÃÒÐËìËØé¹ ÃÇÂ! ¨Ò¡§º¡ÒÃà§Ô¹ [ËØé¹] áÁ§àÁèÒ¹éÍ æ (4 - 26 µ.¤. 55 20:41)
I12841807 ¶éÒŧ·Ø¹ä´é¼ÅµÍºá·¹à©ÅÕè 5-7% µèÍà´×͹ ¶×ÍÇèÒ¹éÍÂäËÁ¤ÃѺ [ËØé¹] Thonga_ovy (29 - 26 µ.¤. 55 17:28)
I12841725 »Ô´á¿éÁà¾×èÍÅ´¤ÇÒÁàÊÕ觪ÑèǤÃÒÇ ¹éͧ vte 2 ÍÒ·ÔµÂìÊÃéÒ§·çÍ¿¿Õè 30 àÁç´ Å´ÃдѺ͹Ҥµ´ÒÇÁËÒÅÑÂàËÅ×Íá¤èà´ç¡àÃÕ¹ [ËØé¹] jjs (31 - 26 µ.¤. 55 16:47)
I12841722 +++++ µÐÅØÂËØé¹ ¡Ñº NOTEPERFECT 26/10/2555 +++++ [ËØé¹] noteperfect (72 - 26 µ.¤. 55 16:07)
I12841720 SLC ·ÓäÁá¢ç§á碹Ҵ¹ÕéÁÒÅͧÇÔá¤Ð¡Ñ¹ [ËØé¹] TNDS (5 - 26 µ.¤. 55 16:55)
I12841619 ¶éÒÁÕËØé¹ÍÂÙè 10 µÑÇ ãËéàÅ×Í¡ã¹ÁØÁÁͧ¢Í§¤Ø³ ¤Ø³ÍÂÒ¡ä´éËØé¹µÑÇã´ÁÒ¡·ÕèÊØ´ à¾ÃÒÐà˵Øã´ [ËØé¹] Nihaoman (17 - 26 µ.¤. 55 16:15)
I12841355 SET àÃÔèÁà´é§µÍ¹ 15.05 ¤Ø³¨Ð [ËØé¹] Rovershearer (4 - 26 µ.¤. 55 15:37)
I12841036 Nihaoman Ê᡹ËØé¹ [ÁÒÇÔà¤ÃÒÐËìËØé¹·Õè¤éÒ§¨Ò¡àÁ×èÍÇÒ¹¡Ñ¹µè͹ФÃѺ] [ËØé¹] Nihaoman (36 - 26 µ.¤. 55 14:57)
I12840892 ÁÒâËǵ¡Ñ¹Ë¹èÍ ã¹Ê¶Ò¹¡ÒóìàÂÕ觹Õé ¤Ñ·ËÃ×Ͷ×͵èÍ ´Õ? [ËØé¹] ble_swu (4 - 26 µ.¤. 55 14:56)
I12840689 ## áÅéǶéÒ !!! àÅ×Í¡ÃÐËÇèÒ§ ## [ËØé¹] mrwang1 (13 - 26 µ.¤. 55 13:08)
I12840646 ¢ÍàÊÕ§¤¹ªÍºàÅ蹢ͧÊ٧˹èÍ [ËØé¹] nasdaqx (4 - 26 µ.¤. 55 12:50)
I12839590 ## ¶éÒãËéàÅ×Í¡ÃÐËÇèÒ§ ## [ËØé¹] mrwang1 (16 - 26 µ.¤. 55 09:03)
I12839336 SCB Easy Net : Mobile Application ©ºÑººÊÁºÙóì pjuk (56 - 26 µ.¤. 55 08:15)
I12839145 >>»Í Íѹ »Ñ¹ ÁÕáµè¾Õè ¹éͧ ªÒÇàÁèÒ ÃèÇÁ¡Ñ¹áºè§»Ñ¹<<{ᵡ»ÃÐà´ç¹¨Ò¡ I12834584} [ËØé¹] à´ç¡ªèÒ§ä¿ (75 - 26 µ.¤. 55 06:07)
I12839106 ËØé¹ 3G [ËØé¹] solstice (11 - 26 µ.¤. 55 05:53)
I12838559 ´ÒÇÁËÒÅÑÂäÁèãªèÊÔ觷Õèä´éÁÒâ´Â§èÒ ¤ÇÒÁÊÇ °Ò¹Ð·Ò§ºéÒ¹ ¾×é¹°Ò¹·Ò§ºéÒ¹ ÊÒÁÊÒǨ֧¡ÅÒÂà»ç¹´ÒÇÁËÒÅÑ scp,tmw,mdx [ËØé¹] jjs (63 - 25 µ.¤. 55 23:59)
I12838381 ʧÊÑÂSCBDV »ÃСÒȻѹ¼ÅËéع [¡ÒÃŧ·Ø¹] scorpion454 (6 - 25 µ.¤. 55 22:53)
I12838379 àÃÔèÁàÅè¹ËØé¹µéͧ·ÓÍÂèÒ§äúéÒ§ áÅéǵéͧÁÕà§Ô¹·Ø¹à·èÒäËÃè¢Ñé¹µèÓ Ê¹ã¨ÍèФѺ [¡ÒÃŧ·Ø¹] Zoo@ha (15 - 25 µ.¤. 55 22:29)
I12838378 +++ ÃéͧàÃÕ¹ K-bank áÅк.á¾ÅµµÔ¹ÑèÁ¾ÅÑÊ àÍҺѵûÃЪҪ¹·Õè¢Õ´¤ÃèÍÁ ä»à»Ô´ Personal Loan +++ [¡ÒÃà§Ô¹] à¡ÕêÂÇ«èҡЪÒà¢ÕÂÇ (12 - 25 µ.¤. 55 22:23)
I12837869 ¡ÃзÙàÃÕ¡¨éÒÇ rml §º´ÃÁÒ¡ä»àÃ×èÂæ 5 äµÃÁÒÊ [ËØé¹] jjs (24 - 25 µ.¤. 55 20:15)
I12837497 ¶ÒÁà¨éÒ˹éÒ·Õèä·Â¾Ò³ÔªÂìàÃ×èͧ¡ÒèèÒÂ/â͹ ¼èÒ¹ SCBEASY ˹èͤÃѺ [¡ÒÃà§Ô¹] UnicornVR (2 - 25 µ.¤. 55 19:20)
I12837469 ¾ÅÔ¡ËÒËØé¹ÃѺ 3G { Hard Topic } [¡ÒÃŧ·Ø¹] ÁÔ觡ÅÔé§ (9 - 25 µ.¤. 55 19:22)
I12837381 ËØé¹·ÕèªÒÇÊÔ¹¸Ã¨ÑºµÒÁͧ 26-10-12{ᵡ»ÃÐà´ç¹¨Ò¡ I12833003} [ËØé¹] ⪤´ÕÃèÓÃÇ (78 - 25 µ.¤. 55 19:30)
I12837358 µèͨҡ¹Õé SET à»ç¹¢Ò¢Öé¹ ËÃ×Í à»ç¹¢Òŧ [ËØé¹] mautan17aug (15 - 25 µ.¤. 55 18:42)
I12837026 ÅÙ¡ªÒÂÊÐÊÁËØé¹µÑé§áµèÍÒÂØ 9»Õ ªèǧá¹Ð¹ÓËØé¹·Õ¤ÃѺ [ËØé¹] samret70 (28 - 25 µ.¤. 55 17:23)
I12836998 ## ¹Ñ¡Å§·Ø¹ÊÔ¹·Ã ÃÐËÇèҧⴹËÒÇèÒâ§è ¡Ñº â´¹ËÒÇèÒàÅÇ Íѹä˹â¡Ã¸¡ÇèÒ ## [ËØé¹] mrwang1 (14 - 25 µ.¤. 55 17:48)
I12836977 ËéͧÊÔ¹¸ÃÂؤ¹Õé [¡ÒÃŧ·Ø¹] ´ª ¡ÃеèÒ (77 - 25 µ.¤. 55 16:04)
I12836958 ¶éÒ¼Á¨ÐºÍ¡ÇèÒ¼ÁÊÒÁÒö·Ó¡ÓäÃä´é 30000 ¨Ò¡à§Ô¹µé¹ 50000 â´ÂäÁè¢Ò´·Ø¹àÅ à¾×è͹æ¨Ðàª×è͡ѹäËÁ¤ÃѺ [ËØé¹] rockthenroll (55 - 25 µ.¤. 55 16:31)
I12836865 +++++ µÐÅØÂËØé¹ ¡Ñº NOTEPERFECT 25/10/2555 +++++ [ËØé¹] noteperfect (63 - 25 µ.¤. 55 16:47)
I12836345 ÊÁѤúѵà SCB ãªéÁҨФú»ÕáÅéÇ ÂѧäÁèä´é¢Í§á¶Á·ÕèÊÑ­­Ò¨ÐãËéàÅ T_T [¡ÒÃà§Ô¹] BoMuChan (4 - 25 µ.¤. 55 14:55)


Say hello

Find us at the office

Overmann- Mucha street no. 55, 74667 Papeete, French Polynesia

Give us a ring

Juanfrancisco Develder
+76 987 423 417
Mon - Fri, 8:00-17:00

Reach out